Lohjan kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa saavutettiin valtuuston asettama henkilöstömenojen säästötavoite.

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2019 talouden tasapainotusohjelmasta. Tasapainotusohjelman perusteella valtuusto asetti neuvotteluiden tavoitteeksi 2,5 miljoonan euron (noin 60 henkilötyövuotta) pysyvät säästöt henkilöstömenoista. Säästötavoite pohjautuu valtuuston tekemiin linjauksiin toiminnan muuttamisesta ja niistä johtuviin henkilöstövaikutuksiin. Henkilöstöjärjestöjen edustajat olivat yhteistoiminnan periaatteiden mukaisesti tiiviisti mukana tasapainotusohjelman valmistelussa.

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 29.5.-10.7.2019. Neuvotteluissa noudatettiin työsopimuslain, kunnallisen viranhaltijalain sekä lain kunnallisesta yhteistoiminnasta mukaisia periaatteita. Lakien edellyttämällä tavalla selvitettiin vaihtoehdot irtisanomisille. Esimerkiksi viranhaltijalain mukaan irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Irtisanominen on siis viimesijainen vaihtoehto. Tämän mukaisesti neuvotteluissa tarjottiin irtisanomisuhan alla oleville viranhaltijoille heille soveltuvia tehtäviä, jotka joko olivat täyttämättä tai vapautumassa tasapainotusohjelman kaudella.

Vaihtoehtoisina säästötapoina käytiin läpi toimien ja virkojen täyttämättä jättäminen tai täyttämisen lykkääminen taikka lakkauttaminen, määräaikaisuuksien vähentäminen, osa-aikaistaminen tai irtisanominen.

Neuvottelujen perusteella sovittiin arviolta noin 2,6 miljoonan euron pysyvistä henkilöstömenosäästöistä vuosien 2019-2021 aikana. Tämä tarkoittaa noin 55 henkilötyövuoden vähentämistä. Koska osa valtuuston tasapainotuspäätöksistä sisälsi erikseen selvitettäviä ja päätettäviä asioita, vähentyvien työntekijöiden määrä ja niiden kustannusvaikutus täsmentyvät vielä päätöksen toimeenpanon yhteydessä.

Neuvottelutuloksen mukaan ylivoimainen valtaosa säästöistä kyetään toteuttamaan jättämällä täyttämättä eläköityvien tehtäviä ja jatkamatta määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi suuri joukko työntekijöitä voidaan siirtää nykyisen kaltaiseen tai koulutustaan ja kokemustaan vastaavaan vapautuvaan tehtävään muihin työyksiköihin. Kolme viranhaltijaa irtisanoutui oman päätöksensä mukaisesti ja yksi viranhaltija irtisanotaan työnantajan päätöksellä. Neuvottelutulos oli yksimielinen lukuun ottamatta irtisanomista koskevaa päätöstä, josta yksi järjestö jätti eriävän mielipiteen.

Suurin henkilöstösäästö (arviolta 27,5 henkilötyövuotta / n. 1,14 M€) tapahtuu lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan alaisissa palveluissa. Tämä johtuu erityisesti lasten määrän vähenemisestä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi henkilöstösäästöä syntyy mm. valtuuston tekemien palveluverkkolinjauksien, johtamisjärjestelmien keventämisen, avoimen varhaiskasvatuksen tehostamisen sekä kehittämisresurssin karsinnan kautta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisissa palveluissa eniten henkilöstösäästöä (arviolta 17,5 htv / n. 1,03 M€) saavutetaan mm. yksiköiden muuttamisella kevyemmän hoivan yksiköiksi sekä osastopaikkojen vähentämisellä. Lisäksi johtamisjärjestelmää tiivistetään.

Palvelutuotantolautakunnan alaiset henkilöstösupistukset (n. 8,4 htv / 0,42 M€) kohdistuvat mm. konsernihallinnon virkojen vähentämiseen, vesilaitoksen henkilöstörakenteen arviointiin, siivoustoiminnan uusiin toimintatapoihin, kausityöntekijöiden määrän vähentämiseen sekä ulkoalueenhoitajien, rakennusammattimiesten ja kalustonhoidon resurssien tarkasteluun eläköitymisten myötä.
Vetovoimalautakunnan alaiset henkilöstösäästöt (1,5 htv / 51 000 euroa) kohdistuvat kirjastotoimeen.

Henkilöstövähennysten ennakoidaan heikentävän Lohjan kaupungin asukkaille tarjottavien palveluiden laatua ja määrää sekä tuovan haasteita kaupungin toiminnan kehittämisen ja hallinnon valmisteluresurssien riittävyyteen. Tarkemmat vaikutukset palvelutasoon selviävät, kun henkilöstövähennykset toteutetaan vuosien 2019-2021 aikana.

Hallintosäännön oikeuttamana kaupunginjohtaja teki päätöksen yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksesta 11.7.2019.

Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen ja siihen liittyvät yt-neuvottelut ovat olleet vaativa vaihe Lohjan kaupungissa. Kiitän henkilöstöjärjestöjä ja asiaa valmistelleita siitä, että saavutimme asiassa neuvottelutuloksen, jonka pohjalta valtuuston asettama tavoite tulee toteutumaan. Päätös on monilta osiltaan hyvin raskas. Pidän selvänä, että Lohjan kaupungin kuntalaisilleen tarjoamat palvelut jonkin verran heikkenevät ja henkilöstön työn kuorma kasvaa, arvioi kaupunginjohtaja Mika Sivula.