Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi.

Kuulutus pidetään nähtävänä 15.12.2022 – 13.1.2023 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Kaikille kuntalaisille sekä niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan tai jätehuoltomääräyksiin saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.1.2023 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Nylands avfallsnämnd

Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna.

Kungörelsen hålls framlagd 15.12.2022 – 13.1.2023 i avfallsnämndens kommuner. Kungörelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt.

Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.1.2023 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.