Vihreiden Laura Skaffarin mielestä koulujen välituntiliikuntaan tulisi panostaa mielekkäiden ja monipuolisten liikuntamahdollisuuksien ja -välineiden avulla, jotta lapset ja nuoret saataisiin innostumaan liikunnasta.

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.2. Lohjan hyvinvointikertomusta ja pohti sen pohjalta esille nousseita asioita. Terveydenhuoltolainvelvoittamaa hyvinvointikertomusta käytetään kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelussa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Käsittelyssä olleessa hyvinvointikertomuksessa todetaan, että suuri osa lohjalaisista lapsista, nuorista ja aikuisista voi hyvin. Etenkin lasten ja nuorten osalta kehitys on ollut myönteistä, esimerkiksi kiusaaminen on vähentynyt. Päihteiden kannalta havaittavissa on sekä hyvää että huonoa kehitystä. Tupakointi, humalajuominen ja huumekokeilut ovat vähentyneet mm. 8. – 9.-luokkalaisten keskuudessa. Sen sijaan nuuskan käyttö on lisääntynyt. Lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden välillä on edelleen havaittavissa suuria eroja niin elintavoissa kuin terveydessäkin. Merkittävimmät ongelmat liittyvät liikunnan harrastamisen vähyyteen, yksinäisyyteen ja liialliseen päihteiden käyttöön. Erityisesti päihteiden käyttö on ammattiin opiskelevilla yleisempää kuin lukiolaisilla. Ammattikoululaisilla huumekokeilut ovat lisääntyneet ja lukiolaisilla vähentyneet. Laittomia huumeita on kokeillut lähes 29% ammattiin opiskelevista.

Työttömyys kääntyi Lohjalla laskuun vuonna 2016, mutta samalla pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kasvoi yli maan keskiarvon. Alle 30-vuotiaita työttömiä, koulutuksen ulkopuolella ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on pyritty tukemaan viime vuonna käynnistetyn Ohjaamo Lohja -hankeen avulla.

Lohjalaisten terveyden tilassa yleisesti huolta herättävät mm. ylipainoisten osuuden kasvaminen ja liikunnan vähyys. Esimerkiksi 20 – 54-vuotiaista vain 12% täyttää liikuntasuositukset.

Kokoomuksen Jussi Patinen kiinnitti huomiota mm. siihen ristiriitaan, että vaikka tuloerot ovat Lohjalla pienemmät koko maan tasoon verrattuna ja pienituloisten määrä on laskussa, toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kuitenkin kasvanut.

Valtuutettuja huolettivat yksinäisyys, päihteet ja liikunnan vähyys

–Oleellisin tieto on se, että suurin osa lohjalaisista voi hyvin ja hyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan etenkin lasten ja nuorten kohdalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelmia ei olisi. Esimerkiksi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on noussut, kokoomuksen valtuutettu Jussi Patinen totesi.

Hän kiinnitti huomiota myös siihen ristiriitaan, että vaikka tuloerot ovat Lohjalla pienemmät koko maan tasoon verrattuna ja pienituloisten määrä on laskussa, toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kuitenkin kasvanut. Patinen totesi myös, että nuuskan käytön lisääntymiseen liittyen tulee huomioida myös laiton kauppa ja sen vaikutukset terveyshaittojen lisäksi. Nuorten liikunnan tukemiseksi hän ehdotti nuorille suunnatun MoreMove-kortin laajentamista.

Vihreiden valtuutettu Jani Méling totesi, että vaikka kiusaaminen on hyvinvointikertomuksen mukaan vähentynyt sitä on edelleen huolestuttavan paljon joka kouluasteella. Hän nosti esille myös lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun sekä sen, että moni lapsi ja nuori jää esimerkiksi ilman kuraattorin tukea.

Kristillisdemokraattien valtuutettu Merja Eräpolku pohti yksinäisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja, joiden avulla yksinäisyyttä voidaan torjua.

–Melkein 40% lohjalaisista kotitalouksista on yksinasujien kotitalouksia. Se ei tarkoita, että he olisivat yksinäisiä, mutta nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi joka kymmenes nuori kokee itsensä yksinäiseksi.

Nuuskan käytön lisääntymisen osalta hän totesi, että nuuskassa on paljon enemmän nikotiinia kuin tupakassa, joten riippuvuuskin syntyy nopeammin.

–Tätä ei tajuta. Syöpäjärjestötkin ovat asiasta huolissaan. Tarvittaisiin oppilaitosyhteistyötä ja nuorten omaa kampanjointia nuuskaa vastaan, Eräpolku totesi.

Sekä sosiaalidemokraattien valtuutettu Markku Saarinen että vihreiden valtuutettu Laura Skaffari olivat huolissaan vähäisestä liikunnan harrastamisesta eri ikäryhmissä.

–Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Liikunnasta pitää tehdä mielekästä ja viedä monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja -välineet sinne, missä lapset ja nuoret ovat eli koulujen pihoille. Jos lapset saadaan liikkumaan aktiivisesti välituntien aikana, liikuntamäärä kasvaa heti. Koulujen pihat ovat maksuttomia liikuntapaikkoja, jotka ovat käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin, Skaffari totesi.

SMS

Lähde: Hyvinvointikertomus 2018 – 2021