Lapset SIB -ohjelma aloitetaan jo kolmannessa kunnassa, kun se otetaan käyttöön Lohjalla. Täällä perheille tarjotaan ennaltaehkäiseviä palveluita vaikuttavuusinvestoinnin avulla.

Lohjalla palkataan vaikuttavuusinvestoimisen avulla perhekumppani ja kehitetään samalla varhaista tunnistamista. Lohja kuitenkin maksaa vain saavutetuista tuloksista. Lohjan ehkäisevien palveluiden kehittämisen taustalla on Lapset SIB -ohjelma, jossa eri toimijat yhdistävät voimansa lasten ja perheiden vaikuttavaksi tukemiseksi. Mukana ohjelmassa ovat mm. Lohjan kaupunki, Lastensuojelun Keskusliitto, FIM sekä SOS-Lapsikylä. Sitra on ollut Lohjan kaupungin tukena valmistelemassa hanketta.

–Lapset SIB -ohjelma on uudenlainen keino tukea lapsia ja perheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Institutionaalisilta sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet yhteistyökunnissa, kertoo johtaja Jani Kempas FIM Pääomarahastot Oy:sta.

–Toiminta on alkanut jo Hämeenlinnassa ja Vantaalla, hienoa saada Lapset SIB myös Lohjalle, kommentoi hankekoordinaattori Riikka Westman Lastensuojelun Keskusliitosta.

SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Se on kunnalle mahdollisuus toteuttaa perheiden hyvinvointia edistävää työtä yksityisen sektorin rahoituksella. Jos SIB-sopimuksessa määritetyt, mitattavat hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki säästää kustannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Tästä säästöstä se maksaa osan SIB-rahastoon. Julkinen sektori maksaa siis vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu etenkin vaikuttavan edistävän ja ehkäisevän toiminnan resursoimiseen.

–SIB-hankkeessa Lohjan yhteistyökumppaneina toimivat Lastensuojelun keskusliitto, FIM, SOS lapsikylä ja THL. Näiden kumppaneiden kanssa yhteistyössä suoritetaan yhdessä arviointia. Erityisesti THL tutkii hyvinvointivaikuttavuutta. Kustannusvaikuttavuutta taas seurataan jokaisen ohjelmaan valitun lapsen osalta, kertoo Lohjan hyvinvointijohtaja Katri Kalske.

Lohjalla Lapset SIB -ohjelman kohderyhmänä ovat 5–8-vuotiaat lapset.

Perhekumppani kulkee perheen rinnalla

Kalske sanoo, että tarve Lapset SIB -ohjelmalle on Lohjalle hyvin ajankohtainen, kun hyvinvointipalveluissa rakennetaan kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä tukea.

–Lohjalla niin kuin muuallakin ns. korjaavien lastensuojelun toimenpiteiden kustannukset ovat erittäin suuria ja toki inhimilliset vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ovat merkittäviä. Yleinen ymmärrys on, että merkittävämpi panostus ja tuki perheiden hyvinvointiin varhaisemmassa vaiheessa ehkäisee vaikeampien ongelmien syntymistä. Julkisen palvelun olemassa olevassa rakenteessa on kuitenkin mahdotonta lisätä merkittävästi tätä varhaista panostusta, koska vaikutus tulee viiveellä ja korjaavat kustannukset ovat samaan aikaan olemassa. SIB-malli tarjoaa mahdollisuuden ulkopuolisen rahoituksen turvin panostaa varhaiseen tukeen niin, että korjaavat kustannukset tulevaisuudessa pienenevät. Lohjalla halutaan edistää tätä toimintarakenteen muutosta aktiivisesti ja SIB tarjoaa tähän mahdollisuuden, Kalske taustoittaa.

Asiakkaille näkyvin Lapset SIB Lohjan toimintamuoto on Perhekumppani. Hän on kohderyhmään kuuluvien perheiden rinnalla kulkija. Perhekumppanitoiminta toteutetaan yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa.

–Meiltä apua saavat perheet kokevat usein, etteivät he tule kuulluksi palvelujärjestelmässämme. Osa vanhemmista on uupuneita, eivätkä he enää jaksa hakea apua. Perhekumppani tukee perhettä kaikilla elämän osa-alueilla ja kulkee perheen rinnalla. Toimintamallin avulla perheen ote omasta elämästä ja kokemus hyvinvoinnista on lähtenyt kasvamaan. Keräämme jatkuvasti dataa palvelun vaikutuksista ja tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia, sanoo SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Hannu Rusama.

–Perhekumppani tulee tueksi vahvistamaan perheiden otetta omasta elämästään. Perheiden tilanteet ovat erilaisia ja haluamme rakentaa kunkin tarpeiden mukaisen tuen heidän kanssaan yhdessä. Näin rakennamme myös vaikuttavaa palvelua perheelle, Kalske kertoo.

Lapset ja perheet tarvitsevat pitkäaikaista rinnalla kulkijuutta, aikuista joka on valmis tukemaan ja kulkemaan vierellä niin pitkään kuin on tarpeen. Muissakin Lapset SIB -ohjelmissa korostuu rinnallakulkijuus. Hämeenlinnassa päätoimijana on Icehearts ja Vantaalla SOS-Lapsikylän Perhekumppani.

Lohjalla keskitytään 5–8-vuotiaisiin

Lohjalla Lapset SIB -ohjelman kohderyhmä on valittu data-analyysin pohjalta. Valinta perustuu Sitran tekemään tilastolliseen analyysiin, jonka aineistona oli 165 asiakkuuden satunnaisotanta Lohjan kaupungin lastensuojelun asiakkuuksista. Tiedonkeruu tehtiin syyskuussa 2018.

–Jo ennen tiedonkeruuta ja analyysiä oli tuntuma, että lasten itsesäätelyyn liittyvät vaikeudet ja vanhempien haasteet ennustavat lasten suojelun tarvetta ja kustannusten syntyä. Tämä ryhmä nousikin aineistosta esiin. Lastensuojelun asiakkaista merkittävällä osalla lasten itsesäätelyn vaikeuteen liittyivät vanhempien haasteet toimeentulossa, terveydessä tai vanhemmuudessa, sanoo Kalske.

Aineistosta kävi ilmi, että lasten neuropsykiatriset oireet ennustavat muita laajempaa palvelujen käyttöä. Analyysin ja kaupungin asiantuntijoiden käytyjen keskustelujen pohjalta todettiin, että varhaisen tunnistamisen kannalta niin sanotun nivelvaiheen lapset eli 5–8-vuotiaat ovat keskeisessä asemassa.

–Lohjan analyysin mukaan 10% alkavista lastensuojelun asiakkuuksista olisi voitu ehkäistä riittävän varhaisen tunnistamisen ja tuen avulla. Yritämmekin nyt tukea juuri tämän kohderyhmän lapsia ja perheitä aikaisemmin, sanoo Kalske.

Saadun tuen hyvinvointivaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta lapsiin ja perheisiin seurataan koko ohjelman ajan. Kaupunki maksaa rahastolle vain saavutetuista vaikuttavuustuloksista.

Miten perheet löydetään Lapset SIB -ohjelmaan?

Lohjalla pyritään löytämään kohderyhmän perheet jo varhaisessa vaiheessa. Palvelusta kerrotaan siellä, missä lapset ja perheet pääasiassa ovat eli varhaiskasvatuksessa, neuvolassa tai koulussa.

–Tavoitteena Lohjalla Lapset SIB -ohjelmassa on systeeminen muutos. Haluamme vahvistaa tuen tarpeen tunnistamista ja puheeksi oton osaamista peruspalveluissa. Näin perheet saavat avun oikea-aikaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Kalske kertoo.

Lohjan Lapset SIB -ohjelmassa autetaan viiden vuoden aikana vähintään 25:tä kohderyhmään kuuluvaa uutta perhettä vuosittain. Valtakunnallisessa Lapset SIB -hankkeessa on mukana tällä hetkellä kolme kuntaa. Interventiot kestävät kunnista riippuen 5–12 vuotta ja ohjelman kautta tuetaan ainakin 450 lasta ja perhettä. Kustannusvaikuttavuutta seurataan vuoden 2031 loppuun asti. Tavoitteena on laajempi systeeminen muutos, vaikuttavan ehkäisevän työn lisääminen sekä mitattavien tulostavoitteiden ja vaikutusten merkityksen vahvistaminen kunnissa.