Lohjan kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan 2.4.2020 päättänyt henkilöstön työtilanteen selvittelyn tuloksena tuoda 6.4.2020 kokoontuvan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ehdotuksen, jonka mukaan kaupunki aloittaisi yhteistoimintamenettelyn. Tavoitteena on arvioida välttämättömimpien palveluiden tarvetta Lohjalla ja turvata kriittisten palveluiden resurssointi. Samalla neuvotellaan lomautuksista sen henkilöstön osalta, jonka työmäärä epidemiatilanteen aiheuttamien toiminnan muutosten osalta on vähentynyt tai loppunut tai vähenemässä tai loppumassa.

Jo aikaisemmin Lohjan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.3.2020 päättänyt periaatepäätöksenään, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa poikkeuksellisen tilanteen johdosta käynnistää lomauttamisiin johtavat yhteistoimintaneuvottelut koronavirusepidemian aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen perusteella.

Tilanteen taustalla on valtioneuvoston 16.3.2020 linjaama joukko toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä, suojella riskiryhmiä, suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Linjausten voimassaoloa on jatkettu 13.5.2020 saakka. Valtioneuvoston toimenpiteet sisältävät päätökset koulujen ja oppilaitosten sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyöntilojen sulkemisesta. Lisäksi valtioneuvosto linjasi, että kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.

Poikkeustilanteen alettua on Lohjan kaupungissa tehty laaja selvitystyö sen selvittämiseksi mitä osaamista sekä kokemusta kaupungin työntekijöillä ja viranhaltijoilla on. Tästä tiedosta on muodostettu ns. henkilöstöpooli, jonka kautta henkilöstöä siirretään uusiin tehtäviin tukemaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Samalla on selvitetty myös henkilöstön työtilannetta tässä hetkessä sekä työtilanteen näkymää joitakin kuukausia eteenpäin, sillä poikkeustilanteen kesto on vielä täysin epäselvä. Toimintaa on nopealla aikataululla sopeutettu myös henkilöstön osalta muuttuneeseen tilanteeseen.

Kaupungin taloudelle koronakriisillä tulee olemaan valtava negatiivinen vaikutus, jonka suuruus täsmentyy vasta tilanteen keston selvittyä. Vaikutuksista suurin osa on tulojen pienenemistä, kun yhteisöveron ja kunnallisveron tuotto laskevat talouden äkillisesti romahtaessa ja lomautusten sekä työttömyyden lisääntyessä. Myös kaupungin maksutuotot tulevat vähentymään yksiköiden sulkemisen, palveluiden peruuntumisen, myyntituottojen vähenemisen sekä muiden mahdollisten maksuhelpotusten osalta. Samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluiden menot kasvavat voimakkaasti. Lisäksi on huomioitava lisääntyvät kustannukset varautumisen, sairaspoissaolojen ja muun hallinnon osalta sekä perustoimeentulo- ja harkinnanvaraisten kustannusten lisääntyminen ja rahoituskustannusten kasvaminen. Kokonaisvaikutuksen vuonna 2020 arvioidaan olevan ainakin 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys on, että yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu alkuvaiheessa koko henkilöstö, koska työtehtävien määrän kehityksessä on suuria eroja eri toimintojen sisälläkin. Siksi tarkka rajaaminen on tässä vaiheessa vielä vaikeaa ja tarkentuu itse neuvotteluissa. Harkinta lomautuksiin liittyen ei kuitenkaan kohdistu niihin kaupungin toimintoihin, joissa työt jatkuvat tai lisääntyvät. Irtisanomisia ei harkita.

Lomautuksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään 14 päivää ja sen jälkeen sovellettavaksi tulee kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen lomautusilmoitusaika, joka on yksi kuukausi.

Työsopimuslaki mahdollistaa palkanmaksun keskeyttämisen 14 vuorokauden jälkeen niiden työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta, joiden työnteko estyy yllättävästä syystä. Kaupunginhallitukselle esitetään vahvistettavaksi se tulkinta, että koronatilanne on tällainen laissa mainittu syy ja että työsopimuslain pykälää sovelletaan myös Lohjalla.

Toimenpiteissä pyritään maltillisuuteen ja kriittisten alojen resurssien turvaamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia ja pandemian tilannetta arvioidaan jatkuvasti.

Mika Sivula, kaupunginjohtaja, Lohjan kaupungin johtoryhmä