Lempolan pohjoispuolelle on suunniteltu uutta kaupunginosaa – mahdollisen uuden juna-aseman ympärille. Oheinen kuva on Arkkitehtuuritoimisto B&B Oy:n idea alueesta. Kaupunginosan suunnittelun syynä on Väylän (ex Liikennevirasto) vaatimus, että uuden juna-aseman läheisyydesssä tulisi olla 11 000 asukkaan kaupungiosa. Lohjalla on kuulemma varauduttu jopa lähemmäksi 20 000 asuakkaan määriin, mutta mitään varsinaisia selvityksiä ei vielä ole tehty. Suunnitelmat ovat tänään esillä Lohjan kaavaillassa Järnefelt salissa klo 17.30 alkaen.

Uusi yli 10 000 asukkaan vetävä kaupunginosa Lohjalle

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2018 (§185) merkitä tiedoksi Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (19.12.2018) ja asettaa osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30 §) varten.

Valmisteluaineisto käsittää valmisteluvaiheen kartan lisäksi suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet, kaksi asemanseudun ideasuunnitelmaa, mitoitusperusteet maaseutualueilla sekä osayleiskaavoitusta varten laaditut erilliset selvitykset (luontoselvitys, rakennusinventointi ja maisemaselvitys).

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 10.1. – 8.2.2019 välisen ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja).

Serum Arkkitehdit ideakuva uudesta alueest

TUNNIN JUNAN ASEMANSEUTU

Tavoitteena:

– valtakunnan tasolla merkittävän ratayhteyden asemanseudun kehittäminen- asemanseudun sovittaminen osaksi kaupunkirakennetta ja laajempaa toiminnallista verkkoa

– matka-ajan lyhentymisen (pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan) hyödyntäminen asumisen ja muiden toimintojen sijoitusmahdollisuuksissa

– asukastavoite myöhemmin asemakaavoitetta-valla alueella 11 000 – 15 000 asukasta (Liikenneviraston/Väylän tavoite 11 000 asukasta 1,5 km:n vyöhyk-keellä asemasta, kävelyetäisyys)

– asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen määrittely

– uuden maamerkkialueen imagon kehittäminen: elävä, nykyaikainen, urbaani kaupunginosa

KESTÄVÄ KAUPUNGISTUMINEN

Tavoitteena:

– uuden kaupunginosan sitoutuminen nykyiseen keskustaan ja muuhun kaupunkirakenteeseen toimivin ja kestävin liikenneyhteyksin – monimuotoiset asumisen vaihtoehdot (asukasprofiilien muodostaminen)- työpaikkojen, palveluiden ja asumisen lomittu-minen- pääkaupunkiseudun ja Turun välisestä nopeasta raideliikenteestä erityisesti hyötyvien uusien toi-mintojen sijoittumismahdollisuuksien tutkiminen (esim. kongressikeskus tms.)

– moottoritien ja radan välisen vyöhykkeen tutki-minen erityisesti työpaikka-alueena

– hyvinvointia lisäävien ja ympäristöä säästävien kulutustottumusten mahdollistaminen

– edistää rakennusten ja tekniikoiden energiate-hokkuutta Hinku-kunnan tavoitteiden mukaisesti

– viherrakenteen hyödyntäminen ilmastonmuu-tokseen sopeutumisen keinona

– viherkerroinmenetelmän soveltaminen kortte-lialueiden ympäristörakentamisen ohjaamisessa ja hulevesien hallinnan tukemisessa

Linkkejä

Espoo-Salo –oikorata (Liikennevirasto):

https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata#.W6nYZ_ZuJRY

Helsinki-Turku nopea junayhteys (Liikennevirasto):

https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-jatkosuunnittelu#.W6nYpPZuJRY

Tunnin juna (Varsinais-Suomen liitto/Turun kaupunki/Salo):

http://www.tunninjuna.fi/

Tutustu lisää, mitä Lohjansolmu voi Lohjalle tarkoittaa – > LOHJANSOLMU