Kotitaloudelle sähkö on perustarve ja kuluttajalle keskeisintä on saada vaikuttaa sähkön kokonaishintaan ja kaikkiin sähkölaskun eri osiin eli energiaan, siirtoon, veroihin ja erityisesti energian ja siirron perusmaksuihin. Omakotiliitto pitää keskeisenä, että kotitalouksien kulutusjousto (sähkönkäytön hetkellinen pienentäminen tai lisääminen) toteutetaan kustannustehokkaasti älysähkömittarilla.

Älyverkkotyöryhmä luovutti tänään raporttinsa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Työryhmän työskentelyssä – vision mukaisesti – asiakas asetettiin keskiöön. Älykkäät sähköverkot mahdollistavat asiakkaalle sähkönkäytön kokonaiskustannusten alentamisen ja sähkön käyttöön ja tuotantoon liittyvät arvovalinnat. Omakotiliitto oli vahvasti mukana työryhmän työssä ja pitää sen keskeisiä ehdotuksia kannatettavina.

Älyverkkotyöryhmän keskeisenä tehtävänä oli ”selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille”. Omakotiliitto pitää kaikkein tärkeimpänä asiakkaan valinnan- ja vaikutusmahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen seurauksena tarvitaan välttämättömästi uusiutuvan energian tuotantoa ja lisäksi kulutuksen joustoa. Viestinnällä, neuvonnalla, kannustamalla sekä taloudellisilla kannusteilla saadaan parhaimmat tulokset. Kuluttajat ovat jo aiemminkin toteuttaneet yhden energiavallankumouksen (yli 850.000 lämpöpumppua) omilla päätöksillään ja ratkaisuillaan. Nyt kotitaloudet investoivat paraikaa huomattavasti aurinkopaneeleihin ja kuluttajia kiinnostavat niin sähkön varastointi akkuihin kuin energiayhteisöt, energian tuotanto ja jakaminen naapureiden kanssa. Pakkosääntely ja negatiiviset kannusteet, kuten työryhmän työssä käsitelty suhteellinen sähkövero, johtaisivat vain vastareaktioon, joita tulee välttää. Tehomaksua ja suhteellista sähköveroa ei tule ottaa käyttöön, koska ne heikentäisivät hajautetun, kotitalouksissa tuotetun uusiutuvan energian kannattavuutta.

Omakotiliitto pitää keskeisenä, että kuluttaja itse voi valita ja päättää kenen kanssa sopii tai on sopimatta sopimuksia ja esimerkiksi, kuinka monta laskua saa energiasta ja siirrosta. Tärkeintä on, että kuluttaja itse voi vaikuttaa kustannuksiin, joita ovat energian perusmaksu, energian kulutusmaksu, siirron perusmaksu, (siirron tehomaksu), siirron kulutusmaksu, sähkö- ja arvonlisäverot sekä muut mahdolliset palveluntuottajien palvelumaksut. Liitto haluaa puuttua erityisesti sähkön siirron kiinteän perusmaksun kohtuuttomuuteen. Perusmaksu on jopa useita kymmeniä euroja kuukaudessa.

Peruskulutuksenohjaus tulee toteuttaa älymittareilla

Moni kotitalous hyödyntää nykyään sähkömittarin ohjaamana yö-/päiväsähköä. Älyverkkotyöryhmä ehdottaa, että jakeluverkkoyhtiöiden toteuttamasta kuormanohjauksesta luovutaan hallitusti ja siirrytään markkinaehtoiseen dynaamisempaan kulutuksen ohjaukseen viimeistään 30.4.2021. Omakotiliitto edellyttää, että kotitalouksien kulutusjousto tulee tulevaisuudessakin toteuttaa älysähkömittareilla, koska se on merkittävästi edullisempi tapa toteuttaa kulutusjousto verrattuna automaatioratkaisuihin. Älysähkömittarilla toteutettu kulutusjousto maksaisi noin 22 miljoonaa euroa, josta kustannus yhdelle kotitaloudelle olisi noin 16 euroa. Sen sijaan, jos kulutusjousto toteutettaisiin kaikissa 1,4 miljoonassa kohteessa automaation kautta, maksaisi se yhteensä 1,4 miljardia euroa. Automaatio-ohjauksen kustannus yhdelle kotitaloudelle olisi 1000 euroa (Gaia Consulting Oy/Pöyry).

Ylipäätään Omakotiliitto pitää erittäin tärkeänä, että kuluttajien talouden tilanne huomioidaan ja kuluttajalla tulee olla kulutuksenjoustoon erilaisia vaihtoehtoisia tapoja: kulutustottumusten tai kulutuksen ajallinen siirto, älysähkömittari, laajemmat ominaisuudet omaavat automaatioratkaisut ja muut palveluntuottajien palveluratkaisut.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen korostaa, että

kaikilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta tai varallisuutta investoida aurinkopaneeleihin, energiavarastoihin tai automaatioon. Omakotitalossa asuvan yksinelävän eläkeläisen asumismenot lähenevät jo 50 prosenttia käytettävistä olevista tuloista. Kansalaiset haluavat osallistua ilmastonmuutoksen hillintään mahdollisuuksiensa mukaan, siksi kulutustottumusten muutosten ja kulutuksen jouston älysähkömittarin kautta tulee olla hyväksyttäviä tapoja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen”.  

Omakotiliitto haluaa muistuttaa, että pelkästään sähköverkkoinvestointien kustannusarvio asiakkaille on 8,6 miljardia euroa eivätkä älyverkkotyöryhmän ehdottamien toimenpiteiden kustannukset ole edellä mainitussa arviossa mukana. Kuitenkin älyverkkovision tavoitteena on asiakkaan sähkönkäytön kokonaiskustannusten alentaminen. Sähkö on perustarve, ja jakeluverkkoyhtiöt pystyvät aina takaamaan tuottonsa luonnollisen monopolin turvin, mutta kuluttajalla ei ole heikomman osapuolen suojaa.

______________________________________________________________________

Älyverkkotyöryhmän loppuraportti https://tem.fi/alyverkot

______________________________________________________________________

Älyverkkotyöryhmän kuluttajaviestintäryhmä:

Mitä sähkön kulutusjousto (kysyntäjousto) on?

Sähkön kulutuksen jousto eli kulutusjousto on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaan. Sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan paljon ja vähäpäästöisesti ja hinta on edullista. Kulutusta voi siis joustaa molempiin suuntiin.

Kulutusjoustossa voidaan:

· pienentää tai lisätä hetkellistä (kodin) sähkön kulutusta,

· siirtää kulutusta toiseen ajankohtaan, jolloin sähköä on saatavilla enemmän, halvemmin ja vähäpäästöisemmin, sekä

· säätää energiankäyttöä todellisen tarpeen mukaiseksi, mikä johtaa laajempaan energiansäästöön.

Kulutusjoustoa kutsutaan myös kysyntäjoustoksi.

Mitä hyötyä sähkön kulutuksen joustosta on kuluttajalle?

Kulutusjouston avulla sähkönkäyttäjät voivat vaikuttaa oman sähkönkäytön kustannuksiinsa ja samalla edistää energiantuotannon ympäristötavoitteita.

Kulutuksen siirto aikaan, jolloin sähkönkäyttöä on vähemmän, tasoittaa kulutuspiikkejä. Sähkönkäyttäjä, jolla on esimerkiksi tuntihintaan tai yösähköön perustuva sähkösopimus, voi säästää selvästi energiakustannuksissa siirtämällä kulutustaan edullisille tunneille.

Sähkölämmittäjille tuttu yösähkö on samankaltainen tuote, jossa kodin lämmitystä on älykkäällä mittarilla ja automatiikalla ohjattu ajankohtaan, jolloin sähköä on ollut tarjolla enemmän ja edullisemmin. Tuotantotapojen muuttuessa uutta kulutuksen joustoa tarvitaan nopeasti etenkin päivällä. Todennäköisesti yhteiskunnan tasolla sähkön kysyntä säilyy edelleen vähäisenä yöaikaan, joten kulutusta ohjataan edelleen myös sinne.

Miksi sähkön kulutuksen joustoa tarvitaan?

Ilmastonmuutos on haaste, jonka ratkaisemiseksi ei riitä sähköntuotannon muuttuminen vähempipäästöiseksi. Sähköä on myös käytettävä fiksummin – eli silloin, kun puhdasta ja edullista sähköä on tarjolla.

Sähköjärjestelmä toimii, kun sähkönkulutus ja tuotanto ovat jatkuvasti tasapainossa. Sähkön tuotanto on yhä enemmän säästä riippuvaa tuuli- ja aurinkovoiman käytön lisääntyessä. Tuotannon kannalta suotuisat sääolosuhteet vaihtelevat, mikä heijastuu käytettävissä olevan sähkön määrään. Sähköjärjestelmän tasapainon – eli sähkön tuotannon ja kulutuksen kohtaaminen – vaatii sähkönkulutuksen reagointia eli kulutuksen joustoa. Sähkön hinta vaihtelee tarjonnan mukaan, joten kulutusta kannattaa siirtää ajankohtaan, jolloin se on edullista.

Kulutuksen suunnittelu ja ohjattu ajoitus on kustannustehokas keino sähköjärjestelmän hallintaan. Aiemmin tuotantoa on säädelty lähinnä hiilivoimalaitoksilla. Vanhoja voimalaitoksia on viime vuosina suljettu, ja uusien rakentaminen on kallista ja ilmaston kannalta epäedullista. Tämän korvaamiseksi myös kotitalouksien ja asuinrakennusten käyttämää sähköä ajoittamalla voidaan joustavasti turvata sähkön saannin varmuutta.