Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.4., että uuden Järnefeltin koulun suunnittelua jatketaan seuraavien linjausten mukaisesti: Järnefeltin ja Rauhalan kouluja ei korjata. Järnefeltin koulussa käytetään väliaikaisia, tehokkaita ilmanpuhdistimia ja muita laitteita ja toimenpiteitä, joilla sisäilman laatu turvataan jäljellä olevaksi käyttöajaksi ja väistötilojen käyttö minimoidaan.

Uusi Järnefeltin koulu suunnitellaan ja sijoitetaan nykyisen Järnefeltin koulun alueelle. Uusi koulu mitoitetaan yhtenäiskouluksi niin, että Maksjoen, Rauhalan ja Järnefeltin koulujen oppilaat mahtuvat siihen, ja että laskevien oppilasennusteiden mahdollisesti toteutuessa myös Ristin koulun oppilaat voidaan sijoittaa mahdollisesti tähän uuteen kouluun tulevaisuudessa. Mitoitettaessa tarkistetaan vielä Ojamon ja Järnefeltin oppilassuunnitteet ja huomioidaan ne Järnefeltin yhtenäiskoulun suunnittelussa.

Uusi koulu toteutetaan nopealla aikataululla. Perinteisen urakoinnin ja paikalla rakentamisen vaihtoehtona selvitetään myös uudenaikaisia tilaelementtiratkaisuja. Tällöin elementit rakennetaan sisätiloissa, ja kuivaketju varmistetaan kaikilta osin tehtaalta pystytykseen saakka.

Rakennukseen ei tule tasakattoa. Mitään päivittäiskäytössä olevia tiloja ei tule osittainkaan maanalaisiin tiloihin.

Perinteisen rahoitusmallin (=kaupunki ottaa lainaa ja rakentaa omaan taseeseen) rinnalla selvitetään sitä mahdollisuutta, että uuden koulun rakennuttaa, rahoittaa, omistaa ja ylläpitää ulkopuolinen taho, jolloin kaupunki vuokraa koulun käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Maapohja pidetään kaupungin omistuksessa. Kaupunginhallitus päättää sopimusjärjestelyistä myöhemmin. Valtuusto päättää erikseen rakentamisen aikataulutuksesta ja hankkeen tilaratkaisuista suunnitteluvaiheen aikana.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist kummasteli Järnefeltin koulun tutkimustulosten ja oppilaiden ja henkilökunnan oireilun välistä ristiriitaa.

Asiasta tehtiin useita vastaesityksiä

Järnefeltin koulun tulevaisuus herätti valtuutetuissa keskustelua ja asiasta pidettiin runsaasti puheenvuoroja. Asiasta äänestettiinkin useamman kerran, sillä osa valtuutetuista olisi halunnut palauttaa asian valmisteluun. Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist esitti vasemmistoliiton valtuutettu Toni Häggin ja Meidän Lohjan valtuutettu Pekka Ilmarisen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun ja selvitetään Maksjoen, Rauhalan ja Ristin koulujen kunto ja jäljellä oleva käyttöikä ja jos päädytään rakentamaan uusi koulu, sen mitoitusta tarkennetaan. Asian käsittelyä kuitenkin jatkettiin äänin 34 – 17.

Hägg puolestaan esitti Tallqvistin kannattamana seuraavaa:

–Lohjan kaupunki on sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, missä meidän on kriittisesti arvioitava koulujen ja muiden julkisten rakennusten korjaamiseen ja uudistamisrakentamiseen johtanet toimet. Järnefeltin koulun sisäilma-asia palautetaan uudelleen tutkittavaksi, terveydensuojeluviranomainen tarkistaa ensi tilassa Järnefeltin koulun sisäilmaprosessin sekä tutkimuksen laillisuuden. Hän tekee tarvittavat selvitykset ja tilaa mahdolliset tutkimukset ulkopuolisilta toimijoilta. Hänen tehtävänään on valvoa, että tutkimukset, tutkimusmenetelmät sekä tulkinnat ovat asetuksen mukaisia. Tutkimusten jälkeen Järnefeltin koulun rakenteita korjataan tutkimuksista löydettyjen todellisten vikojen osalta, jotka vaikuttavat huonoon sisäilmaan.

Käsittelyä jatkettiin äänin 36 – 14 (1 tyhjä).

Lisäksi Tallqvist esitti Meidän Lohjan valtuutettu Hannele Maittilan kannattamana, että moduulirakenteisen, tilatarpeiden mukaan muuntuvan koulun toteutusvaihtoehto tutkitaan ja mikäli mahdollista toteutetaan koulun rakentaminen vaiheittain oppilasmäärät huomioiden, niin että lapsiennusteiden laskiessa ei synny ylisuurta koulua. Myöhemmin päätetään erikseen Maksjoen, Rauhalan ja Ristin koulujen mahdollisesta siirtämisestä Järnefeltin kouluun. Mitoitusta tarkistetaan tältä osin ja myös Ojamon ja Järnefeltin oppilassuunnitteet huomioidaan Järnefeltin koulun suunnittelussa. Esitys hävisi äänin 35 – 16. Tallqvist esitti Maittilan kannattamana myös, että poistetaan viittaus Rauhalan koulun korjaamatta jättämisestä. Esitys hävisi äänestyksen äänin 34 – 17.

Ainoa hyväksytty vastaesitys oli kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoman kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puolesta tekemä esitys siitä, että valtuusto päättää erikseen rakentamisen aikataulutuksesta ja hankkeen tilaratkaisuista suunnitteluvaiheen aikana. Kokoomuksen valtuutettu Juhana Salmenpohja kannatti esitystä ja se voitti äänestyksen äänin 33 – 15 (3 tyhjää).

Tutkimustulokset ja oireilu eivät kohtaa?

Aihe herätti keskustelua monelta kantilta. Sosiaalidemokraattien valtuutettu Jarmo Aho nosti esille valvonnan merkityksen ja sanoi, että virheitä ja puutteita olisi voitu välttää jo rakennusvaiheessa, jos valvonta olisi ollut asiallista. Keskustan valtuutettu Lotta Paakkunainen ja vihreiden valtuutettu Laura Skaffari muistuttivat, että Järnefeltin koulua on tutkittu ja korjattu vuosien varrella useaan otteeseen, mutta oireilu ei ole loppunut. Tallqvist ja Junnila kummastelivat ristiriitaa oireilun ja tutkimustulosten välillä.

–Paneuduin kuntoraporttiin ja olin hämmentynyt, koska mikrobiologisesti oman arvioni mukaan rakennuksesta ei ole perustavanlaatuista, pahaa virhettä. 77 näytteestä kuudessa oli vahva kasvu. Sellaista rakennusta ei ole, josta ei löytyisi hometta vähän, koska seinät eivät ole steriilejä koskaan. Ilmastoinnissa on ollut ongelmia, mutta siitä ei ole tietoa, onko oireilu vähentynyt ilmastoinnin korjauksen jälkeen, kristillisdemokraattien varavaltuutettu Matti Junnila sanoi.

Myös Tallqvist totesi, että laajamittaista kosteusvauriota ei ole löytynyt.

–Rauhalan ja Järnefeltin koulujen hankesuunnittelun väliraportin tiivistelmässä todetaan, että rakenteiden laajamittaisia kosteus- tai mikrobivaurioita ei rakennuksen osissa todettu. Tutkimuspisteessä lattiamateriaaleista otettujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissiopitoisuudet olivat alhaisia, toimenpiderajat alittavia pitoisuuksia samoin kuin sisäilmaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet. Samassa raportissa mainitaan joitakin paikallisia kosteusvauriota sisätiloissa ja joitakin yksittäisiä mikrobivauriota ulkoseinärakenteissa. Opettajien ja henkilökunnan kannanotot ja oppilaiden oiretilastot ovat sen sijaan erittäin huolestuttavaa luettavaa ja sisäilmatyöryhmä on todennut kiinteistössä olevan terveyshaitta. Mistä oireet johtuvat, kun rakennuksesta ei tutkimusten mukaan ole löytynyt laajamittaisia ongelmia ja miten voidaan tehdä päätös, kun tiedot ovat näin ristiriitaisia?

Ilmarinen taas harmitteli sitä, etteivät valtuutetut ole saaneet kaikkia päätösten tueksi tarvitsemiaan tietoja.

–Valtuustolta salaillaan tarkoituksella osia niistä syistä, miksi niin monet opettajat ja oppilaat haluavat pois Järnefeltin koulusta. Valtuustolle pitäisi toimittaa kaikki olemassa oleva tieto, jotta päätös voidaan tehdä faktojen perusteella.

Hägg totesi, että ainoa koulu, josta on löytynyt kosteusvaurio, on Ojamon koulu ja siellä työ saa kuitenkin jatkua. Hän myös piti sisäilmatyöryhmän tiedottamista harhaanjohtavana, asenteellisena ja kantaaottavana.

Salmenpohja katsoi tulevaisuuteen ja totesi, että koulua rakennettaessa tulisi panostaa energiatehokkuuteen ja järkevään rakentamiseen, eikä rakennuksen komeaan ulkomuotoon.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Taina Lackman puolestaan muistutti, että koulun mitoitusta pohtiessa tulisi huomioida, että osasta Karjalohjaa lapsilla on lyhyempi matka kouluun Lohjan keskustaan kuin Järnefeltiin.

Vihreiden valtuutettu Katri Piiparinen huomautti, että jos koulu rakennettaisiin Kjällhagenin koulun läheisyyteen, osa Virkkalan santamontusta täytettäisiin, jolloin virkkalalaiset menettäisivät liikuntapaikkansa. Paikallisten mielipide nousi kuitenkin esille ja uuden koulun sijainti vaihtui kaupunginhallituksessa lautakunnan päätöksestä huolimatta.

SMS