Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin vuoden 2019 aikana 71 029 rikosta. Määrä laski vajaan prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä sen sijaan kasvoi yli 5 %, joista valtaosa Espoossa.

Rikosten selvitystaso heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 47,4%, mikä on hieman parempi kuin vuonna 2017. Rikoslakirikosten tutkinta-aika piteni. Vuonna 2019 tutkinta-aika oli 152 vuorokautta eli nousua edellisestä vuodesta oli 12 vuorokautta.

–Tutkinta-aikoihin vaikuttaa osaltaan Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla vieraskielisen väestön määrän voimakas kasvu, kertoo poliisipäällikkö Timo Saarinen.

Hälytystehtävien kokonaismäärä kasvoi 3,5 % eli 2 457 tehtävää. Poliisipartioiden tehtävien kokonaismäärä laski hieman Inkoossa, Raaseporissa sekä Siuntiossa ja kasvoi muualla Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella.

Omaisuusrikosten määrän väheneminen kääntyi kasvuksi

Omaisuusrikosten kokonaismäärän kahden edellisen vuoden lasku kääntyi kasvuun vuonna 2019 (kasvua yli 4 %). Ryöstöjen määrä kasvoi jo vuosina 2017 ja 2018. Nyt määrässä oli merkittävä nousu eli lähes 17 %. Poliisille ilmoitettiin vuonna 2019 ryöstöjä yhteensä 180. Syksyllä kohdistimmekin valvontaa paikkoihin, joissa analyysimme mukaan oli tehty ryöstöjä. Nuorten tekemissä ryöstöissä anastuksen kohteena oleva omaisuus oli usein vähäinen, mutta teoissa oli joko uhattu väkivallalla tai käytetty väkivaltaa, kertoo Saarinen.

–Yhdessä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa pyrimme Ankkuritoimintaa hyödyntäen ennalta estämään nuoren ajautumista rikoksen polulle tai nostamaan hänet sieltä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikealle polulle, jatkaa Saarinen.

Asuntomurtojen määrä on laskenut vuonna 2019 lähes 15 %. Asuntomurtojen tutkintaan on panostettu kahtena edellisenä vuonna ja tekijöitä on saatu kiinni.

Petosrikosten määrä kääntyi kasvuun. Kasvu on lähes 10 % petosrikosten määrän ollessa nyt enemmän kuin vuonna 2017. Petosrikokset tapahtuvat suurelta osin verkkoympäristössä, joten niiden selvittäminen edellyttää poliisilta erityisosaamista. Kohteina ovat usein iäkkäämmät henkilöt, joille esiinnytään poliiseina tai kerrotaan lähisukulaisen tarvitsevan apua ahdingossaan.

Väkivaltarikosten kokonaismäärä on kasvanut

Väkivaltarikosten määrä on kääntynyt nousuun. Vuonna 2019 kirjattiin yli 11 % enemmän väkivaltarikoksia kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 2 905 rikosta. Merkittävät kasvut ovat erityisesti lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä, törkeissä pahoinpitelyissä, seksuaalirikoksissa sekä yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyrikoksissa. Henkirikosten määrä palasi viime vuonna vuoden 2017 tasolle eli henkirikoksia kirjattiin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella kolme.

Ilmoitukset perheväkivallasta ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuonna 2018. Poliisipartioiden kotihälytystehtävien määrä on vähentynyt yli 5% eli näitä tehtäviä oli 252 vähemmän kuin vuonna 2018.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen katutuvallisuusindeksi on heikentynyt 6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Katuturvallisuusindeksi 107 on pääkaupunkiseudun paras. Katuturvallisuusindeksi koostuu poliisille ilmoitettujen ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen, ratti- ja liikennejuopumusten painotetusta lukumäärästä suhteutettuna väestön määrään.

–Viime vuonna poliisilaitoksemme alueella kasvaneiden ryöstö- ja pahoinpitelyrikosten määrä on vaikuttanut katuturvallisuusindeksiin heikentävästi. Espoon katuturvallisuusindeksi on kuitenkin valtakunnan korkein, täydentää poliisipäällikkö Saarinen.

Seksuaalirikosten kokonaismäärä kääntyi voimakkaaseen nousuun

Seksuaalirikosten määrä kasvoi hieman yli 50 % ja kasvu keskittyi Espoon alueelle. Suurin kasvu seksuaalirikoksissa oli lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä, jonka kasvu poliisilaitoksen alueella oli yli 73 % ja Espoossa lähes 87 %. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kirjattiin viime vuonna poliisilaitoksella kaikkiaan 210 ilmoitusta.

Poliisille ilmoitettujen raiskausrikosten määrä kasvoi poliisilaitoksen alueella 26 ilmoitusta eli lähes 23 %, mutta väheni Espoon alueella 12 ilmoitusta. Seksuaalisesta ahdistelusta kirjattujen ilmoitusten määrä jatkaa tasaista kasvuaan. Määrä on kasvanut vuodesta 2017 lähtien noin kahdeksan ilmoitusta vuodessa.

Talousrikosten määrä kääntyi kasvuun

Vuoden 2019 aikana poliisille on ilmoitettu yhteensä 46 talousrikokseksi luokiteltua rikosta edellisvuotta enemmän. Ilmoitettujen rikosten määrän kasvu oli yli 27 %.

–Viime vuonna onnistuimme talousrikostutkinnassa siinä, että ns. ulos lähtevien juttujen määrä oli suurempi kuin sisään tulevien – rikosilmoitusten määrän kasvusta huolimatta, kuvailee Saarinen.

Huumausainerikosten määrä samalla tasolla kuin vuonna 2018

Huumausainerikosten määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2018 eli 2 016 ilmoitusta. Selkeä valtaosa näistä oli käyttörikoksia. Huumausainerikollisuus on lähtökohtaisesti piilorikollisuutta, joka tulee poliisin tietoon usein kentällä tehtävän valvonnan ja liikennevalvonnan yhteydessä

Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 15 % kokonaismäärän ollessa 69 vuonna 2019. Törkeät huumausainerikokset ovatkin lisääntyneet kahtena vuonna.

Liikennerikosten määrä on kasvanut lievästi

Liikennerikoksia kirjattiin poliisilaitoksen alueella hieman edellistä vuotta enemmän eli yhteensä 8 137 ilmoitusta. Kasvua oli noin 3,5 %. Liikennerikoksissa törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrät kasvoivat edelleen merkittävästi. Määrä kasvoi enemmän kuin vuosien 2017 ja 2018 välillä. Kasvu oli vuonna 2019 yli 30 % eli 109 rikosta.

–Liikennevalvontaa on tehty tietojohtoisesti, joka omalta osaltaan on vaikuttanut törkeiden liikenteen vaarantamisten märän kasvuun, toteaa Saarinen.

Automaattivalvonnan suoritteet ovat laskeneet lähes 5 %. Kameravalvonta-autoa on käytetty enemmän ja kameravalvonta-auton tuottamat suoritteet ovat kasvaneet lähes 900 kappaletta.

Rattijuopumusrikosten kokonaismäärä kääntyi laskuun ja törkeiden rattijuopumusten määrä nousi lievästi. Rattijuopumusrikoksia kirjattiin yhteensä 1 208, joista törkeitä rattijuopumuksia oli 459. Rattijuopumusrikoksissa muulla huumaavalla aineella oli osuutta Länsi-Uudenmaan alueella yli 37 prosentissa.

Hälytystehtävien määrä on kasvanut, toimintavalmiusaika on laskenut A+B-tehtävissä

Hälytystehtävien määrä on kääntynyt kasvuun, kasvun ollessa 3,5 % eli noin 2 500 tehtävää. Kasvu on kohdistunut A ja C -kiireellisyysluokan hälytystehtäviin.

–Poliisipartiomme ja ennalta estävä toiminnon poliisimme ovat jalkautuneet ja suorittaneet valvontaa kohteissa, joissa olemme havainneet häiriöitä ja rikoksia. Tekemämme valvontatyö näkyy myös tehtävien kokonaismäärän kasvussa, avaa Saarinen.

A-tehtävien toimintavalmiusaika on kasvanut poliisilaitoksen alueella 1,1 minuuttia ja A+B -tehtävien toimintavalmiusaika on laskenut 3.0 minuuttia.

–A-tehtävien määrän ja toimintavalmiusajan kasvussa on havaittavissa ERICA-järjestelmän käyttöönoton tuottamat muutokset, jatkaa Saarinen.

Henkilökortteja ja passeja haetaan entistä enemmän

Länsi-Uudenmaan alueella henkilökortteja haettiin vuonna 2019 huomattavasti enemmän kuin vuonna 2018. Henkilökorttien määrän kasvu oli edellisenä vuotena noin 25 % kasvun ollessa nyt jo lähes 50 %. Passeja haetaan myös edelleen enemmän eli kasvu oli lähes 4 %. Aselupia haetaan edelleen edellistä vuotta vähemmän.

Kaikkien poliisilaitoksen alueella haettujen lupien määrä on kasvanut yli 14 % eli viime vuonna myönnettiin 117 570 passia, henkilökorttia, turvallisuusalan lupia, aselupia tai muita lupia.