Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman hyvin kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat.

Lohjan kaupunki julkaisee puolivuosittain kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden, päivätoiminnan, omaishoidon sekä tavallisen ja tehostetun palveluasumisen odotusajat. Odotusajoista tiedotetaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Lohjan vanhusneuvostolle.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluiden odotusajat kuvaavat keskimääräistä odotusaikaa päätöksen teosta
siihen, kun iäkäs on saanut hakemansa palvelut. Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.

Kotihoito ja tukipalvelut ovat saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään kriteereiden täyttyessä
viipymättä. Päivätoiminnan odotusaika keskimäärin 3 kuukautta. Omaishoidon tuki myönnetään kriteereiden täyttyessä viipymättä. Tavallinen palveluasuminen keskimääräinen odotusaika on 2,6 kuukautta.
Tehostettu palveluasuminen keskimääräinen odotusaika on 3,6 kuukautta.