Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän toiminta ja jätevesien puhdistus on kiinteistön omistajan vastuulla. Asianmukainen ja ajantasainen dokumentaatio järjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet edesauttavat järjestelmän toimivuutta. Lisäksi dokumentaation on tärkeä olla kunnossa omistajavaihdoksen yhteydessä.

Ympäristönsuojelulain 16 luku säätää jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Puhdistusvaatimuksen lisäksi lainsäädäntö asettaa vaatimuksia jätevesijärjestelmän dokumentaatiolle. Kaikilla kiinteistöillä, joilla muodostuu jätevesiä, tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Jätevesijärjestelmän selvitys sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista, sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Valmis selvityspohja löytyy Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto Ry:n Jätevesiopas-sivustolta. Täytetty selvitys kattaa kiinteistönomistajan selvilläolovelvollisuuden. Ajantasaisten asiakirjojen avulla tieto jätevesijärjestelmän rakenteista ja huollosta siirtyy kiinteistön myynnissä myös omistajalta toiselle. Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu suunnitelma selvitystä ei tarvitse olla.

Jätevesijärjestelmän oikeanlainen hoito ja huolto on tärkeää, jotta jätevedet puhdistuvat niin kuin on suunniteltu. Laitevalmistaja toimittaa jätevedenkäsittelyjärjestelmän mukana käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesioppaaseen on myös koottu yleisimpien jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeita. Ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta laitteistolla on mahdollista saavuttaa laitevalmistajan ilmoittama puhdistustulos. Järjestelmän vuosihuolto on mahdollista ostaa huoltosopimuksella, mutta se ei vapauta kiinteistön omistajaa järjestelmän jatkuvalta seuraamiselta ja yllättäviin tilanteisiin reagoimiselta. Tehdyistä huoltotoimenpiteistä on myös hyvä pitää käyttöpäiväkirjaa.

Hajajätevesihankkeen neuvojat opastavat haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Heidät tavoittaa puhelinnumerosta 045 7750 7725 (tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9–15) sekä sähköpostilla hajavesineuvonta@luvy.fi.

Selvitys on osa jätevesijärjestelmän dokumentaatiota. (Kuva: LUVY / Virve Ståhl)