Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen ideana on, että Hinku-kunnat yrityksineen, asukkaineen ja asiantuntijoineen ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Päästövähennyksiin pyritään mm. lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

–Ympäristöasiat huomioidaan mm. hankinnoissa, teoissa ja arjen askareissa ja pidetään yllä hiilineutraalia ajattelutapaa, sanoo Lohjan kaupungin yhteysjohtaja Hanna-Maria Grandell, joka kuuluu myös Hinku-työryhmään.

Yhteensä Suomessa on 47 Hinku-kuntaa. Hanke alkoi vuonna 2008 ja Lohja liittyi Hinku-kunnaksi valtuuston päätöksellä vuonna 2013.

–Lohjalla koetaan, että ilmastonmuutosta voidaan hillitä pienilläkin resursseilla. Hankkeessa mukana ololla on Lohjalla myös taloudellista, sosiaalista ja imagohyötyä. Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat nykyään vahvasti esillä kaupunkien ja yritysten profiloitumisessa, Grandell sanoo.

Hinku-kuntien tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Grandell kertoo, että vuoteen 2016 mennessä päästöjä oli Lohjalla vähennetty 31 %. Muissa kunnissa päästöjä oli onnistuttu vähentämään keskimäärin 26 %.

–Lohja kuuluu Suomen kahdeksan parhaimman Hinku-kunnan joukkoon, kun vertaillaan kokonaispäästöjen prosentuaalista vähenemistä. Viimeisimmät päästölaskelmat ovat vuodelta 2016, jolloin Lohjan kaupungin päästökehitys oli Hinku-tavoitteiden mukainen. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kasvihuonekaasut ovat vähentyneet 30%, Grandell kertoo.

Lohjan suurin päästösektori on tieliikenne, joka tuotti 47 % kokonaispäästöistä (2016). Kaukolämpö taas on Lohjan kaupungin pienin päästösektori. Se tuottaa ainoastaan 1 % kaikista kaupungin päästöistä.

Yksi Hinku-teko ovat kaupungin ja OP:n yhteiskäyttösähköautot. Autot ovat olleet käytössä pian vuoden verran, ja käyttäjiä on löytynyt hyvin. Seuraavaksi pohditaankin, mille Lohjan alueille seuraavat sähköautot voitaisiin mahdollisesti hankkia, mikäli budjetti antaa myöten.

Miten päästötavoitteita kohti ponnistellaan?

Hiilineutraaliuteen voidaan kiinnittää huomiota monessa asiassa, kuten liikennesuunnittelussa, kaavoituksessa, kiinteistöjen rakentamisessa, korjaamisessa ja lämmityksessä sekä teollisuuslaitosten energialähteiden hyödyntämisessä ja uusiutuvan energian käytössä.

–Lohjalla on tehty muutaman vuoden aikana paljon toimenpiteitä ympäristön eteen, mutta ne jäävät vähän pimentoon. Haluammekin tuoda näitä asioita suuren yleisön tietoon ja herätellä samalla ihmisiä isoihin ja pieniin ympäristötekoihin, Grandell sanoo ja listaa Lohjan Hinku-toimenpiteitä:

Kaupungin ja OP:n yhteiskäyttösähköautot ovat olleet käytössä pian vuoden verran. Grandell kertoo, että niille on löytynyt hyvin käyttäjiä. Suunnitteilla onkin asukkaille teetettävä kysely sähköautojen käyttökokemuksista. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan, mille Lohjan alueille seuraavat sähköautot voitaisiin mahdollisesti hankkia, mikäli budjetti antaa myöten. Kaupungilta löytyy myös sähköpyöriä, joiden käyttömahdollisuuksia aiotaan selvittää. Pyöräily on muutenkin esillä.

– Pyöräilykuntien verkoston valtakunnallista Pyöräilyviikkoa teemapäivineen vietetään toukokuussa. Pyörällä töihin -päivä on 7.5. Hinku voisi osallistua Sähköpyöräpäivään 6.5. vähintään henkilöstölle suunnatulla, Loherin sähköpyörien ympärille rakennetulla ohjelmalla, Grandell ideoi.

Nummentien pumppaamon ansiosta Mäntynummen kaukolämpöverkko on nyt täysin yhdistetty keskustan verkkoon. Tämän ansiosta Mäntynummessa tariffeja on alennettu, ja iso määrä Mäntynummen lämpölaitoksella maakaasulla tuotettua kaukolämpöä on voitu korvata biolämmöllä.

Huhtikuun puolessa välissä käynnistyy lämmön talteenotto jätevedestä, kun Peltoniemen jätevedenpuhdistamon remontti valmistuu. Lämpö tulee laitoksen omaan käyttöön. Säästövaikutus lämmityskuluissa on noin 10 000 € vuodessa.

Aurinkosähkön käyttöä ja lämmön talteenottoa on lisätty. Aurinkopaneeleja on suunniteltu mm. Pusulan, Källhagenin ja Metsolan kouluihin. Testauksessa on myös hanakohtaisia vedenkulutuksen rajaajia.

Maailman suurinta ilmastotapahtumaa, WWF:n Earth Houria vietetään 30.3. kello 20.30–21.30, jolloin näytetään valomerkki ilmaston puolesta turhia valoja tunnin ajaksi sammuttamalla. Grandell kertoo, että Lohjalta etsitään maisemassa näkyvällä paikalla olevia, isoja, valaistuja kohteita, joista voidaan sammuttaa valot. Lauantaisen valojen sammuttamisen lisäksi luvassa on myös muuta ohjelmaa viikon aikana, kuten Musiikkiopiston perinteinen Earth Hour -konsertti 26.3.

Hinku on otettu puheeksi myös yritysvierailuilla. Esimerkiksi Sappi on panostanut energiatehokkuuteen ja hybridivoimalaitokseen, ja Valon Kone on tehnyt ison investoinnin lämpöpumppuihin.

Ympäristöarvot nousevat esille myös asuntomessuilla Lohjalla kansallisen Life-IP Canemure-Finland -ilmastohankkeen puitteissa. Lohjan kolmevuotisessa osahankkeessa tuodaan ilmastonäkökulma mukaan asuntomessuille ja edistetään kestävää rakentamista ja liikkumista uudella Hiidensalmen asuinalueella.

–Asuntomessualueelle tavoitellaan mm. yhteiskäyttöautoja, joiden avulla kotitaloudet voisivat luopua toisesta omasta autostaan. Myös sähköpyöriä on mietitty. Ilmastoasiat voidaan tuoda esille mm. rakentamistapaohjeissa ja tontinhakukriteereissä. Hankkeessa saamme hyvää tietoa myös muiden uusien asuinalueiden suunnittelua varten, Grandell sanoo.

Monen kunnan yhteisenä pyrkimyksenä on lisäksi Tunnin junan toteutuminen.

–Tunnin junaa lanseerataan Suomen nopeimpana ilmastotekona. Lohja on vahvasti mukana kehitystyössä, kuten muutkin kunnat, Grandell toteaa.

Asukkaat pääsevät mukaan ideoimaan Hinku-strategiaa

Lohjalla on työn alla Hinku-strategia, jonka on tarkoitus olla valmis kevään aikana. Maalis-huhtikuussa järjestetään työpajoja asukkaille ja päättäjille. Lopullisesta strategiasta päättää valtuusto.

–Strategian ajatuksena on tilanteen päivittäminen samaan tyyliin kuin esimerkiksi kuntastrategian ja toimenpideohjelmien kohdalla. Työpajoilla haluamme osallistaa kuntalaisia ja tuoda näitä asioita heille tutuiksi samaan tapaan kuin kaavailloissa. Niissä kootaan ajatuksia yhteen ja hyödynnetään niitä sitten strategian tekemisessä, Grandell sanoo.

SMS

Lähde: Suomen ympäristökeskus