Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2022 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2022 mukana oli 14 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.  

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailussa mukana oleva havaintoputki (LUVY / Johan Lindholm)
Observationsrör som ingår i samkontrollen av Lojo grundvatten (LUVY / Johan Lindholm)

Vedenottamoiden vedenlaatu täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja useimmiten myös laatutavoitteet. Laatutavoitteet ylittäneitä raudan ja mangaanin pitoisuuksia todettiin kahdella vedenottamolla. Lievästi kohonneita kloridin pitoisuuksia todettiin useilla vedenottamoilla, mutta pitoisuudet olivat enimmäkseen laskusuuntaisia. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, mikä on vaikuttanut pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen. Keväällä 2022 vedenottamoiden raakavedestä tehtiin laajat määritykset. Aiempien vuosien tapaan muutamalla käytössä olevalla vedenottamolla todettiin pieniä pitoisuuksia torjunta-aineiden jäämiä tai VOC-yhdisteitä. 

Toiminnanharjoittajien pohjavesitarkkailuissa toiminnan vaikutuksia havaittiin selkeimmin tuotantoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita metallien pitoisuuksia tai VOC-yhdisteitä. Useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Vuonna 2022 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjaveden laatu oli enimmäkseen hyvää, vaikka kloridipitoisuudet ylittivät monin paikoin pohjaveden ympäristönlaatunormin.  

Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka ja ympäristönsuojelu sekä 9 toiminnanharjoittajaa. Toiminnanharjoittajista mukana yhteistarkkailussa olivat Cembrit Production Oy (Swisspearl Tuotanto Suomi Oy v. 2023 alusta lähtien), Enics Finland Oy (GPV Finland Oy 8.2.2023 alkaen), Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Kerabit Oy bitumikatetehdasPeab Industri Oy / Muijalan asfalttiasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito OyRudus Oy / betonituotetehdas ja Swerock Oy / Lohjan betoniasema. Tarkkailun toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).   

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa.

Julkaisu: Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2022