Tänään: 12.07.2024

Päätoimittaja

Lohjan seurakunnalle ylijäämäinen tilinpäätös – toimintakertomus antaa hyvän kuvan laajasta toiminnasta

seurakunta

Lohjan kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 28.5.2024 kokouksessaan. Talous on vakaalla pohjalla ja seurakunnan toiminta laaja-alaista.

Lohjan seurakunnan viime tilikauden tulos on 233 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää selittävät kertaluonteiset erät sekä arvioitua suurempi kirkollisverotulo. Seurakunnan jäsenten maksamaa kirkollisveroa kertyi 9,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022. Valtionrahoitusta saatiin 930 000 euroa. Toimintatuottoja kertyi 1,6 miljoonaa euroa.

Seurakunnan toimintakulut olivat kaikkiaan 10,2 miljoonaa euroa. Tästä 56,8 % on henkilöstökuluja. Henkilöstöä oli vuoden 2023 lopussa 114 henkilöä.

Vuosikate oli 920 000 euroa. Se riittää poistoihin, jotka olivat 690 000 euroa.

Lohjan seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt hyvänä. Lohjan seurakunnan haasteena on kuitenkin lievästi aleneva jäsenkehitys sekä kohoavat palkat ja kiinteistöjen ylläpitokustannukset.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa 29 697 henkeä ja kirkkoon kuului lohjalaisista 65 prosenttia. Seurakunnan jäsenistä ruotsinkielisiä oli 1244 eli reilut neljä prosenttia seurakunnan kokonaisväkimäärästä.

Osa vuoden 2023 kertaluonteisista tuloista liittyy seurakuntien ympäristötoimintaan. Pusulasta ja Karjalohjalta rauhoitettiin metsäalueita Metso-ohjelman avulla, mistä saatiin korvaukset. Ympäristön kannalta mainittavaa on myös, että seurakunnan tavoite luopua lämmitysöljyn käytöstä vuoteen 2025 mennessä toteutui lähes kokonaan vuonna 2023. Vuoden lopussa vain yhden rakennuksen varaenergiamuotona käytetään öljyä.

Toiminta palveli eri elämäntilanteissa

Seurakunnan toimintakertomus kuvaa kattavasti eri työalojen toimintaa. Lohjan 700-vuotisjuhlavuosi näkyi myös seurakunnan toiminnassa läpileikkaavasti. Erityisen vahva panostus oli musiikkityössä ja juhlakonsertteja järjestettiin koko seurakunnan alueella.

Lasten ja nuorten toiminta oli monipuolista ja uudistuvaa. Alakouluikäisille järjestettiin kerhojen, leirien ja kouluvierailujen lisäksi mm. 10-juhla ja Yö kirkossa -tapahtuma. Kouluilla toteutettiin tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta. Seurakunta on mukana myös verkkonuorisotyön hankkeessa, jonka alaisuudessa toimii yhteisöllinen HitPoint-pelitila.

Rippikouluryhmiä oli yhteensä 20 ja lisäksi järjestettiin tarpeen mukaan yksityisrippikouluja. Lähiseurakuntien kanssa yhteinen kehitysvammaisten rippikoulu toteutettiin vuonna 2023 Lohjalla. Viime vuonna konfirmoitiin kaikkiaan 416 nuorta.

Nuorisotoiminnassa nuoret on otettu aktiivisesti mukaan vaikuttamaan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorten hallitus NuHa kokoontui aktiivisesti ja siinä aloitti syksyllä 10 jäsentä. Myös sosiaalista mediaa tehdään yhdessä nuorten kanssa. Suosituin kanava oli TikTok, jossa keskimääräinen videon katselukerta oli 1 000 näyttökertaa. Suosituimpia videoita on katsottu yli 20 000 kertaa.

Diakoniassa tavoitteena oli yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä monipuolinen taloudellinen ja henkinen tuki. Vuoden aikana käytiin 3368 asiakaskeskustelua, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tavallisin syy ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään on taloudelliset syyt. Keskusteluapua saaneista yksinasuvia työikäisiä oli reilu kolmannes, perheitä vajaa kolmannes samoin kuin yli 60-vuotiaita.

Perheasian neuvottelukeskuksen tavoitteena oli pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Perheneuvonnan tapaamisia oli viime vuonna yhteensä 2065. Tärkeimmät syyt hakeutua perheneuvontaan olivat vuorovaikutusongelmat ja erokysymykset. Asiakaspalautteen mukaan palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä.

Tarkemmat tiedot näiltä ja muilta toiminnan alueilta löytyvät toimintakertomuksesta.

Hautaustoimi palvelee kaikkia

Lohjan seurakunnan hautaus- ja puistopalvelut huolehtii alueellaan vainajien hautaamisesta. Vuonna 2023 haudattiin 522 vainajaa. Näistä lähes neljä viidestä oli tuhkahautauksia. Edelleen yli 90 prosenttia vainajista siunattiin haudan lepoon kristillisin menoin, sillä myös kirkkoon kuulumattomista siunattiin yli 60 prosenttia.

Seurakunnalla on yhdeksän hautausmaata, yhteensä noin 25 hehtaaria hoidettavaa pinta-alaa. Ilman kausityöntekijöitä niiden ylläpito ei onnistuisi ja vuosittain työllistetäänkin 50 kausityöntekijää. Hautainhoitorahaston hoidettavana oli 3 055 hoitohautaa. Yksittäisiä hautoja on kaiken kaikkiaan noin 16 000.