Lohjan kaupungin vuoden 2023 yrityselinvoimatutkimuksen vastausten perusteella alueen yritykset voivat melko hyvin, mutta toimintaympäristöä tulisi kehittää vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeisiin. Lisäksi hyvät liikenneyhteydet vaikuttavat keskeisesti siihen, minkälaisissa kunnissa yritykset ovat tulevaisuudessa halukkaita toimimaan.  

Yrityselinvoimatutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Lohjan yritysten tyytyväisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuuden tavoitteita sekä selvittää Lohjan vetovoimaisuutta lähialueiden yritysten näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja sähköisenä tiedonkeruuna loka-marraskuussa 2023, ja sen kohderyhmän muodostivat Lohjan sisäiset ja ulkoiset yritykset. Ulkoinen ryhmä muodostui Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Vihdistä, Kirkkonummelta, Hyvinkäältä ja Nurmijärveltä tulevista yrityksistä. Vastauksia annettiin 192 kappaletta, joista 87 saatiin sisäisiltä yrityksiltä ja 105 ulkoisilta. Ulkoisen ryhmän vastaajat olivat vahvasti pienyritysvetoisia ja heistä suurin osa oli Helsingistä.  

Liiketoimintaympäristöä tulisi kehittää entisestään 

Annetuissa vastauksissa korostui, että toimintaympäristöä tulisi kehittää vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeisiin. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat esimerkiksi kaavoitus- ja infrarakentaminen, houkuttelevuus asuinpaikkana, toimitilatarjonta ja alueen vetovoimainen imago. Takamatka verrokkikuntiin korostui etenkin kaavoituksen ja infrarakentamisen osalta. Toisaalta osaavan työvoiman tarjonta näkyi olevan hyvällä tasolla, ja myös yritystonttitarjonnassa oltiin onnistuttu.  

Molemmissa vastaajaryhmissä erityisesti hyvät liikenneyhteydet muodostuivat keskeiseksi vaikuttajaksi siihen, minkälaisissa kunnissa ryhmät tulevaisuudessa ovat halukkaita toimimaan. Parantamalla julkista liikennettä, keskittymällä pienyrityksiin ja lisäämällä yhteisöllisyyttä sekä alueiden tasapuolista kehittämistä varmistetaan myös jatkossa alueen vetovoimaisuus ja osaavan työvoiman saatavuus. 

Onnistumisista viestimällä lisätään kaupungin vetovoimaa 

Sisäisen kohderyhmän vastaajista yli puolet kuvasi tunnelman oman liiketoiminnan arjen sujumisesta olevan tällä hetkellä hyvä. Ulkoisista vastaajista 37 prosentilla on tällä hetkellä asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai molempia Lohjalla. Lohja tunnetaan ulkoisten yritysten osalta hyvin, palveluita sen sijaan ei. Myös sisäiset yritykset tuntevat tarjolla olevia palveluita huonosti.  

Tutkimuksen mukaan vain 8 prosenttia lohjalaisista yrityksistä toimii aktiivisesti yritysverkostoissa, lähes puolet ei lainkaan. Lisäksi ainoastaan 17 prosenttia sisäisistä vastaajista kertoi osallistuneensa Lohjan kaupungin järjestämiin yritystapahtumiin ja -hankkeisiin.   

Elinkeinopalveluiden viestintää voisi kehittää esimerkiksi järjestämällä nettitilaisuuksia ja selkeyttämällä kaupungin sivuja. Tulosten valossa huomiota tulisi kiinnittää myös toimitilatarjontaan, osaavan työvoiman houkutteluun ja tapahtumien aktivointiin. Sisäisiin tarpeisiin vastaamalla ja onnistumisista viestimällä nostettaisiin pitovoiman lisäksi myös vetovoimaa. Esimerkiksi kvartaaleittain järjestettävän yrityspulssin avulla voitaisiin viestiä kaupungin yrityspalveluista myös jatkossa paremmin. 

Kiitos kaikille yritystutkimukseen osallistuneille. Kehitämme vastausten pohjalta Lohjaa entistä yritysystävällisemmäksi. 

Tutustu YritysLohjan verkkosivuihin.  

Seuraa YritysLohjaa Facebookissa. 

Seuraa YritysLohjaa LinkedInissä.