Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa jatketaan Hiidenveden ravinnetasetutkimusta yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Vuonna 2020 tutkimus käynnistyi yliopiston näytteenotolla Hiidenveden järvialtaissa sekä kunnostushankkeen näytteenotolla järveen laskevissa uomissa. Helsingin yliopiston tutkijat ottivat näytteitä eri järvialtaiden sedimentin fosforipitoisuuksien ja fosforia vapauttavien jakeiden selvittämiseksi sekä fosfaatin diffuusionopeuksien mittaamiseksi. Fosforin nettosedimentaation määrittämiseksi otettiin näytteet myös sedimentin ajoitusta varten. Järven sisäisen kuormituksen laskemista varten tarvitaan tietoa niin järven pohjan sedimentissä tapahtuvista prosesseista kuin vedenlaadun ominaisuuksista.

Vuonna 2021 tutkimus jatkuu sedimentaatiomittauksin. Hiidenveteen asennettiin loppukeväällä sedimentaatiokeräimet, jotka on merkitty verkkolipuin Helsingin yliopiston yhteystietojen kera. Alueen kalastuksenvalvojia on informoitu kalatalousalueen kautta.

–On tärkeää, ettei verkkolippuja nostettaisi suotta ylös vedestä, jotta kerätty materiaali pysyy keräimissä ja tutkimus ei häiriinny, toivoo tutkimuksesta vastaava limnologi Juha Niemistö AFRY Finland Oy:stä.

Hiidenveteen kohdistuu huomattava määrä ulkoista kuormitusta, joista vesistön tilan kannalta tärkein on kiintoaine- ja kokonaisfosforikuorma. Ravinnetasetutkimuksessa Hiidenveden kunnostus -hanke seuraa useiden Hiidenveteen laskevien uomien vedenlaatua. Jatkuvatoimisessa seurannassa ovat Olkkalanjoki, Vanjoki sekä maatalousuoma Vihdissä. Lisäksi vesinäyttein seurataan Oinasjoen, Santojan, Hongistonojan, Hynnänojan ja Sulkavanojan kautta tulevaa kuormitusta. Väänteenjoen seurannasta saadaan tietoa Hiidenvedestä poistuvasta kuormituksesta. Vedenlaatutietojen avulla voidaan mallintaa ulkoisen kuormituksen määrää Hiidenvedellä.

–Hiidenvedellä on tehty pitkäjänteistä työtä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi ja tätä työtä on tarpeen jatkaa tulevaisuudessakin. On kuitenkin tärkeää päivittää tietoa myös sisäisestä kuormituksesta ja sen suhteesta ulkoiseen kuormitukseen, jotta voimme valita vaikuttavuudeltaan parhaat Hiidenveden kunnostustoimet jatkossa, toteaa projektipäällikkö Jussi Vesterinen LUVY:sta.

Tutkimuksen loppuraportti valmistuu vuoden 2021 lopussa.

Hiidenveden kunnostus 2016–2021 -hanketta sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2020–2022.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Pohjalle asennettavilla keräimillä tutkitaan sedimentaation määrää. (Kuva: LUVY / Jussi Vesterinen)