Lohjan kaupungin seksuaalirikosasioita käsittelevä SERI-työryhmä järjesti 18.4.2018 kaupungin työntekijöille suunnatun seminaarin seksuaalisen kaltoin kohtelun kohtaamisesta. Kaupunki on kehittänyt ja kehittää jatkossakin aiheeseen sekä laajemminkin lähisuhdeväkivaltaan liittyvää työskentelyä. Kaupungin nuorisotyössä on jo julkaistu kehuttu ohjeistus Lohjan alueen toimintaohje lasten ja nuorten seksuaalisen kaltoin kohtelun kohtaamiseen. Työ jatkuu mm. työntekijätyön kehittämisellä, joka tarkoittaa kaupungin työntekijöiden kouluttamista kohtamaan sekä seksuaalirikosten uhreja että tekijöitä.

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia käsitellään rikoslaissa (20.5.2011/540, 20 luku 6–7§), jossa käsitteenä käytetään ”lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä”. Koulutuksessa Pelastakaa Lapset ry:n Niina Vaaranen-Valkonen toi kuitenkin perustellusti esille, että lasta kunnioittavampaa terminologiaa sekä teon luonnetta paremmin kuvaavaa olisi käyttää termejä ”seksuaalinen kaltoin kohtelu” tai ”seksuaalinen riisto”. Myös seksuaalista kaltoin kohtelua kokeneet lapset ja nuoret ovat tuoneet esille sen, että hyväksikäyttö voi sanana antaa virheellisesti ymmärtää, että teossa olisi jotain hyvää.

 

Mikä on seksuaalista hyväksikäyttöä?

Lain määritelmän mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistuva koskettelu tai muu seksuaalinen teko, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään. Hyväksikäyttö ei edellytä yhdyntää, mutta se katsotaan lain mukaan törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Seksuaaliseksi hyväksikäytöksi voidaan katsoa lisäksi lapseen kohdistuva seksuaalisesti tunkeileva tai loukkaava puhe tai esimerkiksi pornon esittäminen lapsille. Seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu paljon myös internetissä.

Insesti tarkoittaa perheenjäsenen lapseen tai nuoreen kohdistamaa seksuaalista tekoa. Näissä tilanteissa tekijä käyttää hyväkseen valtaansa ja lapsen luottamusta. Pedofilia tarkoittaa pysyväluonteista seksuaalista kiinnostusta lapsiin. Kuitenkaan kaikki lapsia seksuaalisesti kaltoin kohtelevat henkilöt eivät ole pedofiilejä eli seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista, eivätkä toisaalta kaikki pedofiilit välttämättä koskaan toimi seksuaalisen kiinnostuksensa mukaan eli syyllisty lapsen seksuaaliseen kaltoin kohteluun.

Nuorten keskinäinen ja vapaaehtoisesti tapahtuva seurustelu ja seksi eivät täytä seksuaalisen kaltoin kohtelun kriteeristöä, jos osapuolet ovat saman ikäisiä ja samalla kehitystasolla sekä fyysisesti että henkisesti.

 

Lasten ja nuorten seksuaalioikeudet

Kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien olisi tärkeää olla tietoisia seksuaalioikeuksista, sillä kaikissa peruspalveluissa aikuisten vastuulla on kertoa lapsille heidän oikeuksistaan. Lapsella on oikeus saada iänmukaista tietoa ja vastauksia häntä askarruttaviin kysymyksiin. Lapsella on lisäksi oikeus suojeluun, yksityisyyteen, turvallisiin ihmissuhteisiin sekä arvostukseen omaa sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan kohtaan, olivat ne sitten mitä tahansa.

Jos lapsi tai nuori kertoo seksuaalisesta kaltoin kohtelusta, on tärkeää, että aikuinen pysyy rauhallisena ja on valmis ottamaan vastaan lapsen kertoman. Lapsen kertomaa on kuunneltava, mutta häntä ei saa painostaa kyselemällä lisätietoja tai johdattelemalla häntä kertomaan. Lapselle on erityisen merkittävää, että hänen kertomaansa uskotaan. Lasta täytyy kiittää luottamuksesta ja siitä, että hän kertoo asiasta. Aikuisen on hyvä muistaa, että lapsen kertomalle voi myös löytyä jokin muu selitys. Lapselle on tuotava esille, että aikuiset auttavat ja suojelevat lasta, mutta korostettava myös, että asioita ei voi pitää salassa. On tärkeää tuottaa lapselle tietoa siitä, että mikään tapahtuneesta ei ole hänen syytään, vaan aikuinen on vastuussa tapahtumista.

Lohjan kaupungin toimintaohjeesta löytyy tarkat tiedot käytännön toimista tilanteessa koskien mm. lääketieteellisiä tutkimuksia ja yhteydenottoja lastensuojeluun ja poliisiin.

Lähteet: Rikoslaki 20.5.2011/540, Raisa Cacciatore: Huomenna pannaan pussauskoppiin.

 

Koulutusta nuorten kanssa työskenteleville

Tarjolla on ilmaista koulutusta nuorten kanssa töitä tekeville rikosasioiden puheeksi ottoon liittyen. Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksi ottoon -materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt. Materiaalien avulla rohkaistaan nuoria rikosasioista puhumiseen ja avun hakemiseen.

Lohjan SERI-työryhmä ja RIKU tarjoaa syksystä 2018 alkaen nuorten kanssa töitä tekeville työntekijöille (maksuttomia) puolen päivän (4 h koulutuksia RIKUn materiaalipakettien käyttöönottoon liittyen. Koulutukset voidaan järjestää joko aamu- tai iltapäivän aikana, sekä tarvittaessa myös ilta-aikaan varsinaisen työpäivän jälkeen.

Puolen päivän koulutuksen aikana käydään läpi kaksi materiaalipakettia ja keskustellaan siitä, miten materiaaleja voi käyttää eri toimijoiden käytännön työssä. Materiaalipaketit ovat maksuttomia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi koulussa: terveystiedon, yhteiskuntaopin ja luokanvalvojan tunnilla. Materiaalia voidaan hyödyntää myös rippileirillä, nuorisotilalla ja harrastetoiminnassa.

Materiaalissa käsitellään mm. sitä, mitä seurusteluväkivalta on, omien rajojen tunnistamista, seksuaalirikoksen tunnistaminen, puhumisen ja avun hakemisen tärkeyttä sekä menetelmiä. Lisätietoa: Rikosuhripäivystyksen Länsi-Uudenmaan toiminnanohjaaja Janiina Mieronkoski (janiina.mieronkoski@riku.fi, p. 040-351 8500).

Teksti: Piritta Timonen, YTM, seksuaalineuvoja. Lastenvalvoja ja seri-työryhmän jäsen.