Työmarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina ja tämä kehitys on vaikuttanut myös yli 60-vuotiaiden työllisyyteen. Yhä useampi 60-vuotias ja sitä vanhempi ihminen jatkaa työssään, joko osa- tai kokoaikaisesti.

Kokemuksen ja taidon arvostus

Monet työnantajat arvostavat yli 60-vuotiaiden kokemusta ja ammattitaitoa. Heillä on usein laaja-alainen näkemys alastaan ja he ovat kokeneita ongelmanratkaisijoita. Lisäksi heidän elämänkokemuksensa tuo usein mukanaan kykyä käsitellä stressiä, tehdä monimutkaisia päätöksiä ja hallita ihmisten välisiä suhteita.

Haasteet yli 60-vuotiaiden työmarkkinoilla

Vaikka monilla yli 60-vuotiailla on halu ja kyky jatkaa työelämässä, he kohtaavat usein myös haasteita. Näitä voivat olla terveyteen liittyvät rajoitukset, ikäsyrjintä ja muutokset työelämän vaatimuksissa, kuten teknologian nopea kehitys.

Tästä syntyykin se todellisuus, mikä saattaa aiheuttaa laajalti väärin ymmärryksiä ikäsyrjinnästä, kun itseasiassa kyse on osaamisen päivittämisen tarpeista. Onko meillä siis Suomessa tarjolla koulutuksia yli 60-vuotiaille siten, että koulutukset tukisivat työntekoa nykyisessä digitaalisen työnteon aikakaudella?

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa yli 60-vuotiaiden rooli työmarkkinoilla tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään. Eläkeiän nousu, terveyden paraneminen ja työelämän muutos tarkoittavat, että yhä useampi yli 60-vuotias voi ja haluaa jatkaa työntekoa.

Tähän kun vielä yhdistää yhteiskuntamme ja väestön ikärakenteen muutoksen, olemme tilanteessa, missä yli 60-vuotiaiden on oikeasti tehtävä vielä kenties kokonaan uusi ura.

Väestön ikääntyminen on keskeinen trendi, joka vaikuttaa niin työmarkkinoihin kuin laajemmin yhteiskuntaan ja talouteen. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle ja eliniän pidentyessä Suomessa on yhä enemmän vanhempia ihmisiä.

Muutokset työelämässä

Väestön ikääntymisellä on useita vaikutuksia työelämään. Työvoiman saatavuus saattaa vähentyä, mikä luo paineita työvoiman tuottavuuden parantamiseksi. Työntekijöiden koulutus- ja osaamistarpeet muuttuvat, ja työterveys ja työhyvinvointi korostuvat.

Ikääntyvä työvoima vaatii organisaatioilta uudenlaista johtamista ja HR-käytäntöjä. Työvoiman monimuotoisuuden hallinta, mukaan lukien eri-ikäisten työntekijöiden johtaminen, tulee yhä tärkeämmäksi.

Jatkuvan oppimisen ja uudelleenkoulutuksen tarve korostuu, kun työvoiman ikä nousee. Työntekijöiden on päivitettävä taitojaan ja osaamistaan säännöllisesti, jotta he pysyvät mukana työelämän muutoksissa.
Miten sinä olet valmistautunut tulevaisuuteesi?

KO