Tule tilaisuuteen kertomaan omat tietosi tarpeellisiksi kokemistasi kunnostustoimista!

Siuntionjoen vesistöalueen tilan parantamisen suunnittelu käynnistetään keskiviikkona 2.5. klo 17.30 Siuntion kylpylässä pidettävällä yleisötilaisuudella. Tilaisuus on avoin, mutta ilmoittautumista pyydetään 18.4. mennessä oheisen linkin kautta kahvitusten varmistamiseksi (http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/siuntionjoen_vesistoalueen_tila_ja_kunnostustarpeet_252018).

Siuntionjoen vesistön hyödyntämismahdollisuuksien ja vesistön tilan parantaminen sekä luontoarvojen säilyttäminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja käytännön toimia. Nyt käynnistyvän työn tavoitteena on koota tieto Siuntionjoen vesistön alueella jo tehdyistä tutkimuksista, selvityksistä, kunnostustoimista sekä -tarpeista ja sitouttaa eri tahot Siuntionjoen hyvän tilan edellyttämiin toimiin. Kokoamistyön jälkeen tavoitteena on muodostaa valuma-alueen kuntien johdolla koko vesistön valuma-alueen kattava priorisoitu kunnostusten toimenpideohjelma koskien niin jokiosuutta kuin vesistöalueen järviäkin.

Siuntion kunta ja Vihdin vesi rahoittavat valmistelutyötä. Työhön on haettu Uudenmaan ELY-keskuksen tukirahoitusta ja päätöksiä odotetaan lähiviikkoina. Koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Mikäli Uudenmaan ELY-keskuksen tuki saadaan, toteutetaan mm. Kvarnbyn alueella kunnostustoimia.

Siuntionjoki on yksi luonnontilaisimpana säilyneistä jokivesistöistä Uudellamaalla ja yksi harvoista Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa vielä tavataan erittäin uhanalaista meritaimenta. Sijainti Etelä-Suomen ravinteikkaalla savimailla aiheuttaa sen, että Siuntionjoki on luontaisesti savisamea jokivesistö ja vesistöalueen järvistä monet ovat luontaisestikin reheviä. Siuntionjoen vesistö on kuormittunut, rehevä ja ihmistoiminnan moninaisten vaikutusten alainen. Veden laatua heikentävät etenkin maa- ja metsätalouden hajakuormitus, mutta myös jätevedet, haja-asutus ja hulevedet. Vesistöalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu jokiosuuden lisäksi useita järviä kuten esim. Vihdin puolella Enäjärvi ja Poikkipuoliainen, Siuntiossa Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ja Kirkkonummen puolella Bakträsk, Hepari ja Petäjärvi.