Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointi (YVA): ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausunnon Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden (nk. tunnin juna) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Hanke sisältää uuden radan rakentamisen välille Espoo-Salo ja kaksoisraiteen rakentamisen välille Salo-Turku. Hankkeesta vastaava on Väylävirasto. Hankkeen tavoitteena on parantaa Helsinki-Turku-välin ratakapasiteettia ja lyhentää matkustusaikaa. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

ELY-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota mm. YVAssa tarkasteltaviin vaihtoehtoihin, hankkeen luonto- ja vesistövaikutuksiin, ilmastovaikutuksiin ja liikennevaikutuksiin. Vaihtoehtoja on tarpeen täydentää ja arvioida kaikkien vaihtoehtojen vaikutukset tasapuolisesti ja yhteismitallisesti. Hankealueella sijaitsee useita arvokkaita luontokohteita ja lajiesiintymiä, joihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on hankkeessa keskeistä. Vastaavasti vaikutukset vesistökohteisiin on tärkeä arvioida. Hankkeella on vaikutuksia koko liikennejärjestelmään ja vaikutusten arvioinnissa korostuvat välilliset vaikutukset mm. eri liikennemuotoihin. Väyläviraston suunnittelemaa ilmastovaikutusten arviointia ELY-keskus piti esimerkillisenä. Osana ilmastovaikutusten arviointia tehdään kasvihuonekaasupäästölaskennat rakentamisen ja käytön ajalta, ottaen huomioon myös hiilinielut. Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimien suunnittelu on tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia.

Hanketta esiteltiin YVA-ohjelmavaiheessa yleisötilaisuuksissa neljällä paikkakunnalla. Niihin osallistui yhteensä noin 100 henkeä. YVA-ohjelmasta saatiin eri viranomaistahoilta 35 lausuntoa. Kansalaiset ja muut tahot toimittivat ELY-keskukselle 47 mielipidettä.

Väylävirasto laatii tämän lausunnon perusteella ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Siinä kuvataan mm. miten ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon. YVA-selostusvaiheessa hankkeen esittelytilaisuuksia järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla. ELY-keskus antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, joka on otettava hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupakäsittelyissä huomioon.