Sähköverkkojen kunnostaminen ja rakentaminen etenee suunnitellusti ja paikoitellen jopa nopeutetussa aikataulussa. Tulevaisuuden tarpeisiin rakennettu älykäs sähköverkko kestää lisääntyvän sähkönkäytön ja sietää ilmastonmuutoksen aiheuttamia rasituksia ilman pitkiä sähkökatkoja. Länsi-Uudellamaalla Carunan verkosta jaellaan sähköä vajaalle 90 000 asiakkaalle. 

Länsi-Uusimaa on aktiivinen alue etenkin Turku-Helsinki-moottoritien ja kantatie 51:n ympäristössä. Alue on sähköverkon osalta moninainen, mikä asettaa verkon rakentamiselle ja kehittämiselle omanlaisiaan vaatimuksia. Vuonna 2019 Länsi-Uudellamaalla otettiin käyttöön kaapeloitua keskijänniteverkkoa 300 kilometriä. Carunan verkkoa on alueella 13 000 kilometriä, josta oli vuoden 2019 loppuun mennessä kaapeloitu keskijänniteverkkoa 67 prosenttia. Keskijänniteverkko siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille. 

Caruna on suunnitelmallisesti toteuttanut mittavaa toimitusvarmuutta parantavaa investointiohjelmaa vuodesta 2013 alkaen. Länsi-Uudellamaalla rakennettiin 15,3 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Asiakasta kohden investoinnin suuruus oli vajaat 180 euroa. 

Vuoden 2019 aikana sähköverkon rakentaminen jatkui pääasiassa haja-asutusalueella toimivan Caruna Oy:n alueella. Alueen erityispiirre on saaristo ja runsas vapaa-ajanasutus rannikolla sekä Lohjalla ja Vihdissä. Toimitusvarmuuden parantamiseen keskityttiin vuonna 2019 erityisesti Lohjan seudulla. 

Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n verkkoalueilla sähköverkkoa siirrettiin vuoden 2019 aikana maan alle säältä suojaan yhteensä 3 800 kilometriä. Tämän seurauksena kaapelointiaste nousi neljä prosenttiyksikköä 56 (52) prosenttiin.  

Caruna on keskittynyt tähän mennessä keskijänniteverkon uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta. Jatkamme tätä työtä parhaillaan Länsi-Uudellamaalla uusimalla ikääntyneintä sähköverkkoamme etenkin Raaseporin ympäristössä. 2020-luvulla verkon kehittämisen painopiste siirtyy pienjänniteverkkoon eli asiakkaiden kotipihojen tuntumaan myös Länsi-Uudenmaan kuntien taajamissa. 

”Tämä tarkoittaa myös sitä, että räätälöimme verkonrakennustapoja paikallisten tarpeiden mukaisesti. Raaseporin ja Hangon alueella meillä on paljon ikääntynyttä verkkoa, jota saneeraamme nyt säältä suojaan. Sähkönjakelu asiakkaille harvaan asuttujen alueiden pienjänniteverkossa voidaan usein varmistaa myös muutoin kuin maakaapeloinnilla. Länsi-Uudellamaalla kallioinen rannikkoalue edellyttääkin monipuolista työkalupakkia kustannustehokkaita ratkaisuja haettaessa”, Carunan kaupunkiverkoista vastaava aluejohtaja Jukka Ihamäki kertoo. 

Pientuotantoa edistettiin useassa paikassa 

Caruna kantaa huolta ilmastonmuutoksen torjunnasta ja suomalaisen energiajärjestelmän riittävän nopeasta kehittämisestä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Aurinkosähkön suosio jatkoikin kasvuaan, ja vuoden 2019 lopussa Carunan verkoissa oli jo yli 6 600 (4 000 vuonna 2018) aurinkosähkön pientuottajaa, joista Länsi-Uudellamaalla Lohjalla 381, Vihdissä 232 ja 210 Raaseporissa. Lohja sijoittui 10 suurimman pientuottajan joukossa kolmannelle, Vihti kuudennelle ja Raasepori seitsemännelle sijalle.  

Myös Hangon kaupunki, yhtenä alueen Hinku-kunnista, on erittäin aktiivinen sähköenergian käyttäjä ja tuottaja. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

”Suomi tarvitsee vahvat ja älykkäät sähköverkot, jotta päästötöntä, uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa paljon nykyistä enemmän. Aurinkoinen Hanko on tästä erinomainen esimerkki”, Ihamäki jatkaa. 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhinnat muuttuivat 

Caruna Oy:n sähkönjakeluhintojen korotukset tulivat voimaan 1.11.2019 alkaen. Vaikutus laskun siirto-osuuden verolliseen loppusummaan korotuksen jälkeen oli keskimäärin 3,9 prosenttia.  

Carunan vuosikertomus 2019 on julkaistu 

Caruna-konsernin (Caruna) vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2019. Vuosiraportti koostuu kolmesta osasta: Carunan vuosi 2019, Hallinnointi ja Tilinpäätös. 

Caruna vuosi 2019 kertoo, miten Caruna valvoo, ylläpitää ja kunnostaa säänkestävää sähköverkkoa yli 692 000 asiakkaalleen kahden toisistaan poikkeavan verkkoyhtiön, haja-asutusalueilla toimivan Caruna Oy:n ja kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy:n alueilla. 

Vuosiraportti valottaa myös, kuinka Caruna luo arvoa eri sidosryhmillemme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja digitalisaatio sähkön käyttöä. Vahva älyverkko mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun, sähköautoilun lisääntymisen ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Keskijänniteverkosta ollaan siirtymässä pienjänniteverkon saneeraamiseen ja sitä tehdessä otataan huomioon paikalliset olosuhteet ja asiakkaiden tarpeet.  

Caruna on tehnyt yritysvastuuraportointia Global Reporting Initiativen (GRI) G4-olennaisuusprosessin mukaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2018 siirryttiin yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön. Yritysvastuu sisältyy Carunan vuosi 2019 -osioon.