Tänään: 25.07.2024

Toimittaja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee liikuntatiloja kokonaan sulkevaa päätöstä

koronarajoitukset, koronavirus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee uutta päätöstä, jolla tiettyjä urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja määrätään kokonaan suljettavaksi 1.4.2021 alkaen ainakin osassa Etelä-Suomen sairaanhoitopiirejä. Päätös perustuu tartuntatautilain 28.3.2021 hyväksyttyyn muutokseen, jossa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan käytössä olevia tiloja. Päätös on tarkoitus tehdä heti lakimuutoksen tultua voimaan eli 31.3.2021.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea: joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilatyleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilattanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilatsisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikatkauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset velvoitteet hygieniajärjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta tartuntojen ehkäisemiseksi.

”Eduskunnan sunnuntaina 28.3. hyväksymä lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien päätöstemme mukaan myös pienten asiakasmäärien liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava, kun tähän asti enintään kymmenen hengen käytössä olevia tiloja on ollut mahdollista pitää avoinna”, täsmentää aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös tilojen sulkemisesta on tarkoitus julkaista keskiviikkona 31.3.2021, kun lakimuutos tulee voimaan. Päätös tulisi voimaan torstaina 1.4.2021 ja koskisi ainakin osaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen sairaanhoitopiireistä, erittäin todennäköisesti ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta.

Aluehallintovirasto kuulee sairaanhoitopiirien uusimmat arviot epidemiatilanteesta päätöksentekoa varten ja tiedottaa päätöksen kohteena olevista alueista ja voimassaolon kestosta mahdollisimman pian. Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen ilmaantuvuuden ollessa yli 50 tapausta / 100 000 henkilöä kahden viikon aikana, jos alueella todetaan heikosti jäljitettäviä tautiryppäitä ja alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Toimijoiden on varmistettava, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja

Koko Etelä-Suomen alueelle eli Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille on tulossa voimaan myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa laajasti eri toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Maaliskuussa päätös on ollut voimassa muualla paitsi Kymenlaakson alueella.

Päätös velvoittaa laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilötyksityiset elinkeinonharjoittajatkunnat ja kuntayhtymätuskonnolliset yhdyskunnatjulkisoikeudelliset laitokset.Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla lähikontaktien estäminen täytyy varmistaa, perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d. Tartuntatautilaki muuttuu nyt myös pykälän 58 d osalta: muiden tilojen osalta pykälä koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta edellä mainituissa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta.

Aluehallintoviraston on tarkoitus julkaista uusi päätös keskiviikkona 31.3.2021, ja se tulisi voimaan torstaina 1.4.2021. Päätöksen voimassaolon kesto täsmentyy alkuviikolla.

Yleiset hygieniavaatimukset huomioitava aina tilojen käytössä

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain mukaiset yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet. Näitä ovat mm. asiakkaiden tai osallistujien mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaiden tai osallistujien ohjeistaminen turvavälien ylläpitämisestä, tilojen ja pintojen tehostettu puhdistaminen ja toiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan niin että asiakkaat tai osallistujat olisivat riittävän etäällä toisistaan. Velvoitteet on kuvattu tartuntatautilain pykälässä 58 c.

Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että tiloissa noudatetaan lain ja aluehallintoviraston päätösten mukaisia velvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon.

Myös kokoontumisrajoituksia jatketaan koko Etelä-Suomen alueella huhtikuussa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkamassa myös kokoontumisrajoituksia alueellaan: yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltoa on tarkoitus jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätös on tarkoitus julkaista keskiviikkona 31.3.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että tautitilanne on Etelä-Suomessa vakava ja herkästi leviävät virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Viruksen leviämisen torjunta lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä ja jokaisen toimijan ja yksilön vastuulla. Kaikkia voimassa olevia viranomaisten rajoituksia, suosituksia ja ohjeita on jokaisen syytä omalta osaltaan noudattaa.