Suomen luonnonsuojeluliitto ja Helsingin seurakuntayhtymä ennallistavat Uudellamaalla Siuntion Stormossanin suoalueita. Maanomistaja Helsingin seurakuntayhtymä haluaa ennallistamisella tuoda luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osaksi seurakuntien tavoitteellista toimintaa.

Stormossan on noin 21ha kokoinen isovarpurämettä ja korpea käsittävä suoalue Siuntion pohjoisosassa. Etelä-Suomen soista on turpeen tuotannolta ja ojitukselta suojeltu vain 3,7% ja suoluonto on todellisessa ahdingossa. Yli puolet suoluontotyypeistä Suomessa on uhanalaisia ja noin 20% silmälläpidettäviä. Tähän hätähuutoon Helsingin seurakuntayhtymä vastaa yhteistyössään Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa tehtävässä ennallistustyössä.

–Haluamme esimerkillämme rohkaista koko Suomen seurakuntia ilmastotalkoisiin, sanoo Helsingin seurakuntayhtymän ympäristömestari Päivi Kiviniemi.

Seurakunnilla on omistamiensa maa-alueiden haltijana mahdollisuus vaikuttaa suoraan Suomen luonnon tilaan ja ilmastomuutoksen torjuntaan.

–Ympäristön hyvinvointi on meille tärkeä, ihan koko luomakunnan asia. Toimimme ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi ja edistämme seurakuntien toiminnan ympäristötietoisuutta, Kiviniemi jatkaa.

–Tavoitteisiimme on kirjattu positiivisten ympäristövaikutusten lisääminen ja luonnonvarojen säästäminen, ja virkistyskäytössä olevat suo- ja korpialueet ovat erinomainen kohde toteuttaa näitä tavoitteita, hän sanoo.

–Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa toteutettavassa hankkeessa on ollut helppoa edetä, selkeä suunnitteluapu on tullut luonnonsuojeluliiton suojelubiologi Olli Turuselta ja hanke on siten ollut vaivaton toteuttaa. Kannustan seurakuntia lähtemään rohkeasti soidensuojelutoimiin mukaan. Luonnonhoitotyö on erittäin palkitsevaa ja ennallistuksella välttää myös vähätuottoisilla maa-alueilla edessä olevat metsänhoitotyökustannukset ja niiden suunnittelun vaivan, Kiviniemi jatkaa.

Seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet toteutuvat nyt hienosti Siuntion Stormossanissa, kun puuntuotannon lisäämisen tavoitteena vuosikymmenet sitten ojitettu suo palautetaan entiselleen. Ennallistustyö toteutetaan ojituksia tukkimalla, haihduttavan puuston poistamisella ja näin tapahtuvalla suon vesitalouden parantamisella. Tavoitteena on aloittaa muokkaustyöt vielä kuluvan vuoden aikana.

Ennallistaminen vaikuttaa suoraan lähivesistöihin ja toiveissa onkin että tulevaisuudessa alueen Syvälammen nykyisellään erittäin humuspitoinen vesi puhdistuu nopeasti ja houkuttelee leirikeskuskävijät ja mökkiläiset myös entistä useammin uimaan ja nauttimaan. Suon kasvillisuus elpyy ja lisääntyy, linnut ja nisäkkäät palaavat, suon tuoksu, äänimaisema ja rauha kutsuvat kulkijaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto