Jatkuvatoiminen vedenlaadun mittaaminen käynnistynyt Siuntionjoessa ja Vanjoessa

Miten lämpöaalto vaikuttaa jokiveden lämpötilaan? Millä tavoin vedenlaatu vaihtelee eri vuodenaikoina? Samentaako rankkasade jokiveden? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hankkeissa vedenlaatua seurataan vuonna 2022 kaikkiaan neljässä virtaavan veden mittauspisteessä, joista kolme sijaitsee suurissa jokiuomissa ja yksi pienemmässä maatalousuomassa. Maatalousuomassa sekä suurista uomista Olkkalanjoessa jatkuvatoiminen mittaus on ollut käynnissä läpi talven, ja kevään tultua mittaus on käynnistynyt myös Vanjoessa ja Siuntionjoessa.

Hiidenveden kunnostus 2020‒2022 -hanke kerää Vanjoessa ja Olkkalanjoessa vedenlaatutietoa kunnostussuunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on saada entistä tarkempi kokonaiskuva Hiidenveteen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta ja sen vaihtelusta eri vuodenaikojen sekä vuosien välillä. Maatalousuomaan asennettu laitteisto taas on valjastettu maanparannusainepilotin seurantaan: mittauksella saadaan vedenlaatutietoa ennen ja jälkeen peltojen käsittelyn, jotta toimenpiteen vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke puolestaan kerää Siuntionjoen alaosassa jatkuvatoimisen mittauksen avulla tietoa Pikkalanlahden kuormituksesta, joka tulee yläpuoliselta valuma-alueelta. Vedenlaadusta saadun datan perusteella on nähtävissä, että Siuntionjoen alaosassa virtaava vesi on peräisin hyvin rehevistä järvistä ja niiden valuma-alueilta. Saatuja tietoja voidaan käyttää hyväksi yläpuoliseen valuma-alueeseen kohdistuvien kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa sekä jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Jatkuvatoimisen mittaamisen avulla on mahdollista havaita nopeita vedenlaadussa tapahtuvia muutoksia sekä kuormitushuippuja. Menetelmä mahdollistaa myös pitkän aikavälin trendien seuraamisen, jolloin on mahdollista seurata yläpuolisella valuma-alueella tehtyjen vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia.

Jatkuvatoimiset mittauslaitteistot tallentavat vedenlaatutietoja puolen tunnin välein. Dataa pääsee tarkastelemaan Vesientila-sivustolla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö


EXO-vedenlaatumittari. (Kuva: LUVY / Erkka Laitinen)