Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tilastoja vuodelta 2017

poliisi tiedottaa

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 60 615 rikosta. Määrä kasvoi lähes 3% edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui erityisesti liikennerikkomusten määrän kasvusta. Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Hälytystehtävien kokonaismäärä kasvoi yli 1,5%. Alkuvuodesta esillä ollut väkivaltarikosten määrän kasvu taittui ja määrä asettui vuoden lopulla edellisvuoden tasolle. Poliisille ilmoitettujen raiskausrikosten määrä laski reilusti.

Omaisuusrikosten määrä pysyi entisellään, ryöstörikokset lisääntyivät

Omaisuusrikosten kokonaismäärä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Ryöstöt ovat lisääntyneet 18,92% . Vuoden 2016 aikana ryöstöjä tehtiin 111 ja vuoden 2017 määrä oli 132.

Asuntomurtojen määrä on laskenut, viime vuoden aikana asuntomurtoja tehtiin 178. Poliisilaitoksella onkin onnistuttu selvittämään useampia asuntomurtosarjoja. Rikokset ovat olleet suurimmaksi osaksi ulkomaalaisten epäiltyjen tekemiä sarjarikoksia (ns. liikkuvaa rajat ylittävää rikollisuutta). Moottoriajoneuvoista tapahtuneet varkaudet ovat myös lisääntyneet yli 12,84%.

Poliisi on pyrkinyt aktiivisella viestinnällä lisäämään tietoisuutta petosrikoksista. Niiden määrä onkin laskenut 5,16%. Vuoden 2017 aikana poliisille ilmoitettiin 139 petosrikosta vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Väkivaltarikosten määrä on edellisvuoden tasolla

Väkivaltarikosten määrän kasvu on taittunut ja määrä on asettunut vuoden lopulla edellisvuoden tasolle. Poliisille ilmoitettiin 2717 väkivaltarikosta. Poliisille ilmoitettujen raiskausrikosten määrä on laskenut reilusti, 21,09%. Yleisellä ja yksityisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on hieman noussut. Henkirikokset ja niiden yritykset ovat hieman lisääntyneet; vuoden 2017 määrä oli yhteensä 34, joista henkirikoksia 2.

Seksuaalirikosten määrä on laskenut

Seksuaalirikosten määrä on vuoden 2017 aikana laskenut 6,45% edellisvuoden tasoon verrattuna. Suurimmat laskut ovat olleet raiskausrikoksissa 21,09 % ja seksuaalisissa ahdisteluissa 20,83%. Poliisille ilmoitetut, lapsiin kohdistuneet seksuaaliset hyväksikäytöt ovat lisääntyneet 9,16%.

Talousrikosten määrä kasvaa, huumausainerikokset ovat vähentyneet

Vuoden 2017 aikana poliisille on ilmoitettu yhteensä 70 talousrikokseksi luokiteltua rikosta edellisvuotta enemmän. Tämä vastaa 37,43% kasvua. Paljastettujen tai muuten ilmi tulleiden huumausainerikosten määrä puolestaan on hieman vähentynyt edellisvuoden tasosta.

Liikennerikosten määrä on laskenut, liikennerikkomukset ovat lisääntyneet

Liikennerikosten määrä on laskenut 9,44% edellisvuoden tasosta, mutta liikennerikkomusten määrä on noussut 10,93%. Automaattivalvonnan suoritteet ovat laskeneet 11,61%, vuoden 2016 55 670 suoritteesta tämän vuoden 49 209 suoritteeseen.

Rattijuopumusten määrät ovat nousseet 1,32%, joista törkeät rattijuopumukset 2,18%. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat edellisvuoden tasolla. Poliisilaitos on kohdistanut valvontaa erityisesti liikennevalvonnan painopistealueille, joita ovat törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumusrikokset ja raskaan liikenteen valvonta.

Hälytystehtävien määrä on noussut, toimintavalmiusaika lyhentynyt

Hälytystehtävien määrä on noussut vuoden aikana 1,54% verran. Suurin prosentuaalinen kasvu on ollut A-kiireellisyysluokan tehtävissä, yhteensä 14,76%. Tästä huolimatta toimintavalmiusaikaa on tämän kiireellisyysluokan tehtävissä onnistuttu jopa lyhentämään 0,2 minuuttia, 8,1 minuutista 7,9 minuuttiin.

Kotihälytystehtävien määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Passeja on haettu vähemmän, henkilökortteja enemmän

Passeja on haettu hieman edellisvuotta vähemmän, mutta henkilökorttihakemusten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 19,62%. Kaikkien poliisilaitoksen alueella haettujen lupien määrä on laskenut 6,98%.

Matkustusasiakirjoihin liittyvistä hakemuksista yli 75% jätetään sähköisesti. Ajanvarauksella tapahtuvan asioinnin viiveet ovat merkittävästi lyhentyneet.