Siuntionjoki 2030 -hankkeen vuoden 2020 toinen virtavesikunnostus toteutettiin Siuntionjoen vesistössä Kirkkojoella. Varsin luonnontilaisena säilyneen koskialueen louhittua yläosaa kunnostettiin noin 100 metrin matkalla luomalla taimenille kutusoraikkoja ja vesieliöstölle suojapaikkoja. Kunnostuksen tavoitteena on parantaa Siuntionjoen alkuperäisen taimenkannan elinolosuhteita; toteaa hankkeen virtavesikunnostuksista vastaava Juha-Pekka Vähä.

Kunnostuksessa avattiin ja levitettiin kivipatoja, joiden tarkoituksena oli tasata yläpuolisen uoman vedenkorkeutta. Lisäksi uoman reunoille kasattua perkuukiveä palautettiin uomaan ja ulkopuolelta tuodusta sorasta rakennettiin kutusoraikoita taimenten syksyisiä hääjuhlia varten. Kutusoraikoiden pinta-ala kymmenkertaistui kunnostuksen yhteydessä kaukana kosken alaosassa sijainneesta noin 6 msoraikoista 60 m2:iin. Myös kosken yläosan suojapaikkojen määrä moninkertaistui; iloitsee kunnostuksen toteuttanut hanketyöntekijä Joonas Tammivuori.

Kunnostustyö Kirkkojoella tehtiin osana Siuntionjoki 2030 -hankkeen kunnostustoimenpiteitä, joilla tavoitellaan koko Siuntionjoen vesistön parempaa ekologista tilaa. Virtavesikunnostuksia on Siuntionjoki 2030 -hankkeessa tehty vuonna 2020 jo Kivikoskenpurolla Veijolantien siltarummun vaihdon yhteydessä. Hankkeen työntekijät jäävät mielenkiinnolla odottamaan kunnostusten vaikutuksia tulevien vuosien taimenen poikasmääriin.

Kuva ennen kunnostusta: Lempansinkosken yläosa muodostui kolmesta poikkiuoman rakennetusta louhekynnyksestä.
Kuva kunnostukse jälkeen: Kynnyksien avaaminen ja soran tuominen muodostivat yhteensä noin 100 metriä uutta taimenille soveltuvaa virta-aluetta.