Lohjan kaupungin järjestämän ikääntyneiden perhehoitajien ennakkovalmennuksen on saanut päätökseen kahdeksan uutta kiertävää perhehoitajaa. Heitä tarvitaan, sillä ensisijaisesti kysyntä kiertäville perhehoitajille on noussut omaishoidon tarpeista. Omaishoidon tuen asiakkaista osa ei halua lakisääteisten vapaiden osalta kodin ulkopuolisia palveluita, vaan avun toivotaan tulevan kotiin asiakkaan luo. Jatkossa perhehoitoa pystytäänkin tarjoamaan ikäihmisten kotiin tuotettuna palveluna entistä enemmän. Perhehoitajista toivotaan apua erityisesti niille omaishoitajille, joiden on ollut hankalaa pitää vapaapäiviään kodin ulkopuolella toteutettavien palvelujen keinoin.

Perhehoito hoidettavan kotona on yksi vaihtoehto järjestää apua ja tukea ikäihmiselle hänen omaan kotiinsa. Perhehoitoa voidaan järjestää mm. läheisen jaksamisen tai itsenäisen asumisen tukemiseksi. Perhehoitoa voidaan myöntää esimerkiksi, kun avuntarvetta aiheuttaa ikäihmisen kokema turvattomuus, ahdistuneisuus, masennus tai yksinäisyys tai hän tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen.
Perhehoidon järjestäminen perustuu ikäihminen tarpeisiin. Tarkoituksena on pitää huolta hänen hyvinvoinnistaan ja perustarpeistaan, auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä tukea yhteydenpitoa läheisiinsä ja omiin merkityksellisiin harrastus- tai muihin yhteisöihin.

Perhehoidossa on kyse ennen kaikkea läsnä olemisesta, ikäihmisen kohtaamisesta, asiakkaan kanssa yhdessä tekemisestä tai vaikkapa ulkoilemisesta tasavertaisena kanssaihmisenä. Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito mahdollistaa hoidettavalle tutun ja turvallisen ympäristön. Perhehoidon vahvuus asiakkaan kannalta on erityisesti samana pysyvä tuttu perhehoitaja, eli luottamuksellinen ihmissuhde. Lyhytaikainen perhehoito voi olla ympäri- tai osavuorokautista.

Perhehoito on sosiaalipalvelua. Asiakkaalla on mahdollisuus saada perhehoidon ohella myös muita tarvitsemiaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotisairaanhoitoa sairaanhoidollisiin tarpeisiin tai kuljetuspalveluja. Kaupunki myöntää perhehoitopalvelun ja vastaa perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta.

Perhehoidossa on kyse läsnä olemisesta, ikäihmisen kohtaamisesta ja asiakkaan kanssa yhdessä tekemisestä.

Apua perhehoidosta?

Tässä vaiheessa on tärkeää saada koulutetut perhehoitajat sitoutumaan työhönsä, antaa heille paras mahdollinen tuki perhehoitajana toimimisessa sekä auttaa palvelua tarvitsevat löytämään kyseisen avun piiriin. Perhehoidosta kiinnostuneet kotihoidon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä kotihoidon vastuuhenkilöönsä ja omaishoidon tuen asiakkaat omaishoidon koordinaattoriinsa (puh. 044 369 1224 / 044 369 1122). Lisätietoja ikääntyneiden perhehoidosta löytyy Lohjan kaupungin internet-sivuilta www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asumisen-palvelut/perhehoito.

Perhehoito ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin, joten asiakkaan kokonaistilanteen ja soveltuvuuden arviointi on tärkeää. Ikähelpin (puh. 044 369 2244 ma-pe klo 9-14) palveluohjaajat kartoittavat uusien asiakkaiden tarpeet ja antavat tietoa ja suosituksia sopivista palveluista.

Perhehoitajaksi?

Ensimmäinen perhehoidon ennakkovalmennus järjestettiin Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluissa keväällä 2019. Valtakunnallisen Perhehoitoliiton mallin mukaisen, lakisääteisen ennakkovalmennuksen perusteella voi toimia toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitajana eri tavoin. Voi ryhtyä kiertäväksi perhehoitajaksi, jolloin perhehoitaja toimii asiakkaan kotona, tai ottaa hoidettavia omaan kotiinsa asumaan pidempiaikaisesti tai lyhytaikaishoidon jakson ajaksi esimerkiksi omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajaksi.

Perhehoitajilla ei välttämättä tarvitse olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkintoa eikä heiltä edellytetä sairaanhoidollista osaamista. Tarkoituksena ei myöskään ole toimia siivous- tai ateriapalvelun antajana, vaikka perhehoitajat voivat toki tehdä normaaleja kotitöitä tai ruokaa, mieluiten yhdessä hoidettavan kanssa, mikäli se on mahdollista. Perhehoitajan valmiudet ja soveltuvuus arvioidaan ennakkovalmennuksen aikana. Asiakaskohtainen perehdytys, molemminpuolinen tutustuminen ja myös asiakkaan soveltuvuuden arviointi ennen pidempiä sitoumuksia ovat tärkeitä.
Seuraavan valmennuksen aikataulua ei ole vielä sovittu, mutta mahdollisesti valmennus toteutunee keväällä tai syksyllä 2021, kiinnostuksen mukaan. Kiinnostuksensa voi ilmoittaa milloin tahansa täyttämällä haku/perustietolomakkeen (tulostettavissa https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asumisen-palvelut/perhehoito/).