Tänään: 18.07.2024

pohjavesitutkimus

Päätoimittaja

Lohjan alueen pohjavesi enimmäkseen hyvälaatuista  

pohjavesi

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2023 yhteenveto on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on tehty vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2023 mukana oli 14 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia tehtiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Vedenottamoiden vedenlaatu täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja useimmiten myös laatutavoitteet. Tyypillisimmät laatutavoitteiden ylitykset olivat kloridin, sähkönjohtavuuden, raudan ja mangaanin kohonneet pitoisuudet raakavedessä. Kloridin pitoisuudet olivat enimmäkseen laskusuuntaisia. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, mikä on vaikuttanut pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen. Keväällä 2023 vedenottamoiden raakavedestä tehtiin laajat määritykset, jolloin vedestä tutkittiin mm. useiden metallien ja joidenkin haitallisten aineiden pitoisuuksia. Tulosten perusteella vedenottamoiden vesi oli hyvälaatuista.

Toiminnanharjoittajien pohjavesitarkkailuissa toiminnan vaikutuksia havaittiin selkeimmin tuotantoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita metallien pitoisuuksia tai VOC-yhdisteitä. Useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Vuonna 2023 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjaveden laatu oli enimmäkseen hyvää, vaikka kloridipitoisuudet ylittivät monin paikoin pohjaveden ympäristönlaatunormin.

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta.

Yhteistarkkailuun osallistuivat Lohjan kaupungilta vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka ja ympäristönsuojelu sekä 9 toiminnanharjoittajaa. Toiminnanharjoittajista mukana yhteistarkkailussa olivat Swisspearl Tuotanto Suomi Oy / kuitusementtilevytehdas, GPV Finland Oy / elektroniikkatehdas, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Kreate Oy / bitumikatetehdas, Peab Industri Oy / Muijalan asfalttiasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Swerock Oy / Lohjan betoniasema. Tarkkailun toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2023 >>