Lohjan kaavoituskatsaus 2019 on valmistunut. Kaavoitustyötä tehdään erikseen hyväksyttävän kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Vuosien 2019-21 kaavoitusohjelman pohjana on elinvoimatoimialan toimenpideohjelma. Keskeisenä tavoitteena on ns. Tunnin junan (sisältää ESA-oikoradan Espoon ja Salon välillä) suunnittelun ja toteuttamisen edistäminen. Lähiajan tärkeimpiä tavoitteita ovat Tunnin junan toimiva asemanseutu, keskustan hankkeiden edistäminen, Lempolan alueen kaupan ja työpaikkojen kehittäminen, Muijalan tonttitarjonnan lisääminen sekä Paloniemen matkailurakentamisen edistäminen.

Kaavoitusohjelma vuosille 2020-22 on tarkoitus valmistella hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2020. Kaavoitusohjelmaa tullaan tarkistamaan parhaillaan laadittavana olevan Lohjan elinvoimaohjelman tavoitteiden mukaan. Kaavoitusohjelmasta 2020-22 tiedotetaan erikseen, kun se on hyväksytty.

Kaavoituksessa on saatu valmiiksi useita kaavahankkeita, jotka lisäävät liikerakentamisen ja asumisen sekä palvelujen kerrosalaa ja mahdollistavat parannuksia liikenneverkkoon.

Edellisen kaavoituskatsauksen jälkeen ovat tulleet lainvoimaisiksi seuraavat kaavat:

N3 SAUKKOLAN TAAJAMAN ETELÄINEN ALUE Lainvoima 4.7.2018 Kaupunginvaltuusto 7.6.2017 §104. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 11.5.2018. Kaava mahdollistaa uuden, maisemakuvaan sopivan päivittäistavarakaupan toteuttamisen Saukkolaan taajamaan ja samalla myös alueen liikennejärjestelyjen parantamisen.

L69 RAVIRADANTIE I Lainvoima 4.7.2018 Kaupunginhallitus 7.5.2018 §147. Raviradantien kaava-alue sijoittuu Tynninharjuntien eritasoliittymän eteläpuolelle. Kaavalla osoitettiin katuyhteys Raviradankadun ja Ravitien välille.

L6 OJAMONHARJUNTIE Lainvoima 15.8.2018 Kaupunginhallitus 13.6.2018 §77 Asemakaavamuutos mahdollisti Ojamonharjuntien ja Sairaalantien kiertoliittymän toteutumisen.

L44 PAPPILANKORPI I Lainvoima 10.10.2018 Kaupunginvaltuusto 15.8.2018 §87. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden liikerakennuksen rakentamisen.

L26 VIVAMO Lainvoima 9.1.2019 Kaupunginvaltuusto 14.11.2018 §132. Maanomistajan aloitteesta laadittu asemakaavan muutos ja asemakaava, jolla on päivitetty alueen käyttötarkoitusta siten, että alueelle voi sijoittua kirkollisen toiminnan lisäksi myös mm. ikääntyneiden asumista sekä asumista tukevia palveluita alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

L63 LAURENTIUSTALO Lainvoima 6.3.2019 Kaupunginvaltuusto 14.11.2018 §133. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt 27.2.2019 päätöksen asian käsittelyn raukeamisesta. Asemakaavamuutos mahdollistaa Laurentius-talon rakentamisen ja toimivat pysäköinti- ja liikennejärjestelyt Lohjan kirkon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön reunassa.

L71 HAUKILAHTI Lainvoima 27.2.2019 Kaupunginhallitus 7.2.2019 §8 Kaava-alue sijaitsee Lohjan keskustasta luoteeseen Karstuntien varrella Lohjanjärven rannalla. Asemakaavamuutos ajantasaistaa voimassa olevaa pientaloasumista mahdollistavaa asemakaavaa osoittamalla muinaismuistolain nojalla rauhoitetulle alueelle tarvittavat suojelumerkinnät.

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA Lainvoima 13.3.2019 Kaupunginvaltuusto 16.1.2019 §5 Kaava-alue käsittää Lohjan taajamaosayleiskaava-alueen rajan ja Siuntion kunnan rajan välisellä alueella sijaitsevan maaseutumaisen alueen. Osayleiskaavalla muodostuu 76 uutta vakituista asuinrakennuspaikkaa ja 36 uutta lomarakennuspaikkaa. Lisäksi kaava mahdollistaa 20 olemassa olevan vapaa-ajanasunnon rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksen vakituiseen asuinkäyttöön. Osayleiskaava mahdollistaa maaseuturakentamisen siihen varatuilla alueilla suoraan rakennusluvan perusteella. Tämä nopeuttaa lupaprosesseja, kun ei tarvitse hakea erikseen suunnittelutarveratkaisua.

L52 HIIDENSALMI Lainvoima 26.6.2019 Kaupunginvaltuusto 13.3.2019 §21 Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut päätöksellään 19.6.2019, että asian käsittely on rauennut. Kaavamuutosalueella järjestetään vuoden 2021 Asuntomessut. Kaava mahdollistaa entisen teollisuusalueen uudelleenkäytön asuin- ja virkistysalueena. Kaava käsittää n. 20 pientalotonttia sekä rivitalo- ja townhouse-rakentamista ja kerrostaloja. Alueen rakentamista varten laadittiin myös kahdet rakennustapaohjeet, joissa on mukana ilmastonäkökulma. Suurin osa asuntomessualueen pientalotonteista on jo varattu.

L86 PETÄJÄPUISTO Lainvoima 25.9.2019 Kaupunginhallitus 5.8.2019 §220 Kaava-alue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa Mäntynummella. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli kaavoittaa alueelle tontti, joka soveltuu muun muassa kokoontumistilalle sekä ajantasaistaa ns. entisen Shellin tontin asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitustaan. Asemakaavamuutos edistää asuntomessualueen toteuttamista.

L50 PALONIEMI I Lainvoima 6.11.2019 Kaupunginvaltuusto 15.5.2019 §48 Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut päätöksellään 30.10.2019, että asian käsittely on rauennut. Asemakaava-alue sijoittuu Paloniemen keskiosaan. Asemakaava mahdollistaa alueelle loma-, matkailu- ja hyvinvointikeskuksen kehittämisen Lohjanjärveen tukeutuvana aluekokonaisuutena, joka hyödyntää olemassa olevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa ja ympäristöä.

Lisäksi edellisen kaavoituskatsauksen jälkeen on hyväksytty seuraavat kaavat, jotka eivät ole vielä lainvoimaisia:

L87 MAKSJOEN KAUPPAPUUTARHA Kaupunginhallitus hyväksynyt 4.11.2019 § 334 Asemakaavamuutos edistää paikallista elinkeinoelämää mahdollistaen uusien kasvihuoneiden rakentamisen nykyisten tilalle ja niiden laajentamisen.

VOHLOISTEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2019 §68 Ranta-asemakaava käsittää taajamaosayleiskaavan matkailupalvelujen alueelle sijoittuvat kiinteistöt Vohloisissa. Aluetta on suunniteltu pääasiassa loma- ja matkailukäyttöön osayleiskaavan mukaisesti. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Ranta-asemakaavan on laatinut maanomistajan toimesta Karttaako Oy.

MUSTLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.5.2019 §49 Karjalohjan Mustlahden aluetta koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos on pinta-alaltaan noin 60 hehtaaria. Suunnittelun tavoitteena on ollut vanhentuneen ELSA-ratavarauksen poistaminen sekä alueen täydennysrakentaminen ympäristöarvot huomioiden. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Ranta-asemakaavan on laatinut maanomistajan toimesta Arkkitehtitoimisto Leena Heinänen.

L48 KULLERVONKATU Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.1.2018 §7. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

L64 AMERIKANKATU Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.1.2018 §8. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lohjan liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin vuoden 2018 aikana yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikennevastuualueen ja Vihdin kunnan kanssa. Tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkumuotojen osuutta kaupunki- ja kuntakeskuksissa, taajamissa, taajamien välisessä liikkumisessa sekä pääkaupunkiseudulle suuntautuvissa matkoissa. Myös kylissä ja maaseutualueilla on tahtotila varmistaa tärkeimpien palvelujen saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. Erityisesti tavoitteena on Espoo–Salo-ratahankkeen pitkäjänteisen etenemisen huomioiminen liikennejärjestelmän vaiheittain kehittämisessä.  Liikennejärjestelmäsuunnitelma löytyy kaavoituksen nettisivuilta kohdasta Maankäytön selvitykset.

Tunnin junan aseman läheisyyteen suunnitellaan uutta kaupunginosaa 11000 – 15000 asukkaalle. Alue kytketään laajempaan liikennejärjestelmään ja yhdyskuntarakenteeseen. Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan luonnos on valmistunut ja on nähtävillä vuoden 2019 loppuun saakka. Tavoitteena on, että osayleiskaava valmistuu vuonna 2020. Osayleiskaavan laatimista varten on tehty selvitykset mm. liikennejärjestelmästä ja asukasmäärän kehityksestä. Samanaikaisesti on vireillä ESA-radan yleissuunnitelman laatiminen ja sen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Kaikille avointen kaavailtojen järjestäminen jatkuu. Niissä on käynyt runsaasti osallisia. Kaavailloissa on ollut mahdollisuus tavata kaavoittajien lisäksi myös kaupungin muita asiantuntijoita sekä hankkeiden konsultteja ja vetäjiä. Uutena osallistumistapana on otettu käyttöön ”kaavoittaja tavattavissa” torstaisin klo 9-11 ja 12-15 kaupungintalon katutasossa. Paikalla olevalta kaavoittajalta on mahdollista kysyä mistä tahansa ajankohtaisesta kaavahankkeesta tai maankäyttöön liittyvästä asiasta. Kullekin kaavaprosessille on osoitettu vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot löytyvät kaavoituskatsauksesta. Kaikkien vireillä olevien kaavojen asiakirjat ja selvitykset sekä paljon muuta aineistoa löytyy kaavoituksen nettisivuilta.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua osoitteessa lohja.fi/kaavoitus tai: https://lohja.emmi.fi/l/FCZpZxkfmWpc
Painettu versio on saatavilla Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, Karstuntie 4 tai kaavailloissa, joista ilmoitetaan erikseen.