Sisäilman laatu on koulu- ja päiväkotiverkon keskeisin kysymys.

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry on esittänyt kannanottonaan jo vuonna 2015, että koulujen sisäilman laadun tulee olla kouluverkon keskeisin kysymys. Lokova ry vaatii ja esittää edelleen, että Lohjan kaupungin tulisi kattavasti ja läpinäkyvästi kartoitettaa lohjalaisten koulujen ja päiväkotien sisäilman laatu. Samalla tulee tehdä
suunnitelma ongelmien korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä arvioida näiden toimien kustannukset.

Terveitä kouluja ei kannata lakkauttaa, sillä hyvällä sisäilmalla on tänä päivänä suuri arvo ja terve koulu voi
olla suuri vetovoimatekijä, kun sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja on myös pääkaupunkiseudulla useita.
Terveet koulut voivat myös toimia koko kouluverkon puskurikapasiteettina.

Lohjalaisille lapsille ja nuorille kuuluu terveellinen oppimisympäristö, joka ei altista heitä hengityselinsairauksille. Lasten ja nuorten terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön tulee olla koulu- ja päiväkotiverkkoselvitysten ylimmäinen prioriteetti, sillä altistuminen vaikuttaa henkilön koko tulevaisuuteen, työkykyyn ja hyvinvointiin. Sisäilmaongelmien yhteiskunnalliset vaikutukset ovat kansallisesti jo nähtävissä sekä kansanterveydessä että kansantaloudessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on edellyttänyt jo vuonna 2015, että vastaanottavien kiinteistöjen osalta suoritetaan proaktiivista kunnon tarkastusta ja katselmointia ennakoivasti ja riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti, erityisesti liittyen mahdollisiin sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin sekä ilmanvaihdon kapasiteettiin käyttäjämäärien lisääntyessä.

Olemme huolissamme siitä, että toistaiseksi esitetyissä suunnitelmissa hyvän sisäilman varmistamiseksi vaadittavia toimia tai kuluja ei ole huomioitu lainkaan. Miten taataan turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö lapsille koulussa, jossa sisäilmaongelmista on jo viitteitä?

Sisäilmaongelmien kasvanut riski johtuu erityisesti siitä, että opetuskäyttöön otetaan tiloja, joiden ilmanvaihto ei ole suunniteltu opetuskäytön mukaisesti, tai iäkkään koulurakennuksen ilmanvaihtolaitteiston ilmamäärät eivät ole mitoitettu jopa 25-30 oppilaan ryhmien mukaan (nykyaikainen ilmanvaihtosuositus RakMk D2 mukaan on 6 (dm3/s) /hlö, tai 3 (dm3/s) / m2). Näin kuormitus kasvaa liian korkeaksi ja ongelmat alkavat. Lautakunnan edellyttämä proaktiivinen toiminta tarkoittaisi käytännössä joidenkin koulujen kohdalla jopa koko ilmanvaihtojärjestelmän uusimista, vähintäänkin perusteellisempaa puhdistamista ja laadukkaampaa kiinteistönhuoltoa. Suurin muutospaine kohdistuu kuitenkin kiinteistönhuollon toimintakulttuuriin, jossa tulee siirtyä hetkellisestä säästöntavoittelusta laaduntavoitteluun ja sitä kautta pitkän tähtäimen suunnitelmalla kaupungille edullisempaan suuntaan. Vaikka esimerkiksi ilmanvaihdon sulkeminen lyhyellä aikavälillä tuo säästöjä
kaupungin budjettiin, pitkällä aikavälillä on jo nyt huomattavissa tämän toimintatavan tuoneen huomattavia kustannuksia korjaus- ja uudelleenrakentamisen muodossa. Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee tarkasti opetustilojen sisäilmaston määräykset ja ohjeet.

Ylipäätään oppilasmassan kasvu niissä tiloissa, joissa ennestään on juuri ja juuri selvitty ilman oireilua, aiheuttaa riskitilanteen. Näihin riskeihin tulee varautua ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvät kustannukset huomioida selkeästi kouluverkkoselvityksissä.

LOKOVA ry esittää, ettei koulujen eikä päiväkotien ilmanvaihtoa suljettaisi, ja niissä varhaiskasvatus- ja
koulukiinteistöissä, joissa ilmanvaihto asetetaan iltaisin ja viikonloppuisin minimiin, toteutettaisiin tehostettua seurantaa. LOKOVA ry esittää myös, että tehostetusta seurannasta tehtävät pöytäkirjat ovat avoimesti kaupunkilaisten näkyvillä kaupungin verkkosivuilla.

Koulutilojen käyttäjiä tulee tiedottaa seurattavista oireista ja oikeasta väylästä oireiden kirjaamiseen ja raportointiin. Vanhempien puolesta toivotaan, että koko Lohjan kaupungin alueella kaikissa kouluissa paneudutaan oppilaiden ja henkilökunnnan sisäilmaoireilun seuraamiseen. Lisäksi toivomme, että (koulu)terveydenhoito ottaa asiassa aktiivisen roolin. Kaikkien oireilevien oppilaiden ja opettajien sairauspoissaolot tulee tilastoida (heidän suostumuksellaan) ja poissaolopäivien määrää/koulurakennus tulee seurata. Lisäksi tulee pitää kirjaa sisäilmaoireilun takia kouluja vaihtaneiden nuorien lukumäärästä. Tällä hetkellä nämä tiedot ovat hajallaan eri toimijoilla, eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa ongelmien todellisesta tasosta. Tietojen keskittäminen tuo myös kustannustehokuutta seurantaan ja raportointiin.

Lisäksi Lokova ry kannustaa yhteistyöhön puolueettoman tahon tai tutkimuslaitoksen (esim. Helsingin tai Tampereen yliopisto) kanssa, eli asiantuntija tai taho, joka ei ole aiemmin ollut Lohjalla mukana tutkimuksissa, jotta saataisi puolueetonta tietoa sisäilmaongelmien laadusta ja laajuudesta sekä pystyttäisi tulevaisuudessa välttämään samoja virheitä. Näin saataisiin myös mahdollisesti vertailukohtaa ja käytännönkokemusta muihin kaupunkien osalta, joissa keskustellaan samoista ongelmista.

Verratessa vaihtoehtoja korjaamisen ja uuden rakentamisen kesken, haluamme nostaa esiin myös kysymyksen siitä, kumpi on järkevämpää, vanhan korjaaminen epävarmoin tuloksin vai uuden rakentaminen, varsinkin jos kustannukset ovat samat. Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että remontteja joudutaan tekemään useita eivätkä ongelmat välttämättä poistu, joten remontointi voi aikaa myöden tulla kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Rakennus- ja uudelleenkorjausbudjetteja laskettaessa tuleekin tarkastella myös kuluneiden vuosien toteutuneita kustannuseriä. Rakentaessa uutta ja korjatessa vanhaa tulee olla hyvin tarkka käytettävien materiaalien kanssa sekä kiinnittää erityistä huomiota vanhan ja uuden rakentamisen liitoskohtiin, jotka ovat potentiaalisia kohtia mahdollisten sisäilmaongelmien alkupisteiksi.

LOKOVA ry. vaatii, että oppilaiden terveellinen oppimisympäristö nostetaan koulu- ja päiväkotiverkon
keskeiseksi lähtökohdaksi, ja oppilaiden sekä heidän vanhempiensa huolenaiheisiin suhtaudutaan samalla
vakavuudella.

LÄHTEET: Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §: Koulun toimintakulttuurin ja

oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä (lähde: http://www.finlex.fi/
fi/laki/alkup/2012/20120422)
(rakennusmääräyskokoelma D2.www.finlex.fi/data/normit/37187-D2-

2012_Suomi.pdf).