Kosteikot tarjoavat lukuisia hyötyjä niin ihmisille kuin luonnollekin. Kosteikkoja perustamalla voidaan vähentää vesistöihin virtaavaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa. Kosteikot parantavat maisemaa ja ne ovat tärkeä elinympäristö monille lajeille, muun muassa sorsalinnuille. Kosteikot voivat toimia myös kasteluvesialtaana, minkä merkitys kasvaa ilmastomuutoksen ja kuivien kausien lisääntyessä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) viime vuonna käynnistäneessä LUMME-hankkeessa perustetaan kosteikkoja. Vaikka päätavoitteena on vähentää maatalouden vesistökuormitusta, pyritään kosteikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimaan myös luonnon monimuotoisuus, vaikutukset riistanhoitoon, maisemalliset tekijät sekä viljely- ja kastelumahdollisuudet. Hankkeen aikana on toteutettu Kahvimaan kosteikko Siuntioon sekä paranneltu ja kunnostettu vanhoja kosteikoita Vihdin Enäjärvellä ja Hiidenveden alueella. Jatkon osalta katseet on käännetty Vihdin Huovanojalle, jonne on jo teetetty laaja kosteikkosuunnitelma.

Uusia kosteikkokohteita etsitään karttatarkastelujen, maastokäyntien ja maanomistajien avulla. Länsi-Uudenmaan alueelle on viime vuosien aikana tehty kattavasti kosteikkojen yleissuunnitelmia, joihin on paikannettu satoja kosteikon perustamiseen soveltuvia paikkoja. Kosteikkoja perustetaan hankerahoituksella yhteistyössä maanomistajien kanssa ja osa kosteikoista täyttää myös maataloustukien kriteerit, jolloin myös niiden hoitoon on saatavissa rahoitusta.

Kosteikkototeutus keskittyy jatkossa pääosin Hiidenveden valuma-alueelle

Uusien kosteikoiden rakentaminen keskittyy tänä ja ensi vuonna Hiidenveden valuma-alueelle. Alueelle on aiemmissa hankkeissa tehty sopivien kosteikkokohteiden kartoitus ja neljä kosteikkojen yleissuunnitelmaa, joissa on tarkasteltu kosteikkojen perustamiseen soveltuvia paikkoja Hiidenveden lähialueelta aina Vihti- ja Vanjokien latvoille, Karkkilaan ja Lopelle saakka. Uusia kohteita etsitään nyt myös karttatarkastelujen, maastokäyntien ja maanomistajakontaktointien avulla. Sopivan kohteen löytyessä hankkeesta otetaan yhteyttä maanomistajaan ja tiedustellaan yhteistyöhalukkuutta vesiensuojelurakenteiden suunnittelun käynnistämiseen. Kosteikon perustaminen tapahtuu hankerahoituksella yhteistyössä maanomistajan kanssa. Perustettavat kosteikot saattavat täyttää myös maataloustukien kriteerit, jolloin myös niiden hoitoon ja ylläpitoon on saatavissa rahoitusta.

Loppukesällä 15.8. järjestetään Hiidenveden kosteikkoilta Vihdin kirkonkylällä. Paikalle toivotaan maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita kuulemaan kosteikkojen hyödyistä maataloudelle sekä kosteikkojen suunnittelun, rakentamisen ja hoidon rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa kerrotaan myös pellon kasvukunnon parantamisesta maanparannus- ja saneerauskasveilla, sekä maanparannusaineilla: rakennekalkilla, kipsillä tai ravinnekuidulla.

Meihin voi ilman muuta jo nyt olla yhteydessä kosteikkosuunnittelun tai -toteutuksen tiimoilta

kannustaa Hiidenveden aluekoordinaattori Annika Söderholm-Emas

Koko Länsi-Uudenmaan toiminta-alueellaan LUMME-hanke toteuttaa tupailtoja ja pellonpiennartilaisuuksia.

LUVY