Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.1. ulkopuolisen selvityksen tilaamista liittyen Paloniemen esisopimuksen sopimustilanteeseen. Kaupunginhallitus päätti äänin 8–4 (1 tyhjä) hankkia Lohjan kaupungin tilintarkastajalta BDO Oy:ltä selvityksen Lohjan kaupungin ja Intercol Oy:n välisen sopimuksen noudattamisesta sekä kaupungin saatavien hallinnasta siten, että kaupunginhallituksen puheenjohtajisto täydentää selvitettävät kysymykset. Selvityksen jälkeen jatketaan tarvittavin toimenpitein.

Asiasta tehtiin myös kaksi vastaesitystä, mutta ne hävisivät äänestykset. Hallituksen jäsen Toni Hägg teki jäsen Hannele Maittilan kannattamana seuraavan vastaesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että ulkopuolista selvitystä ei tilata. Kaupunginhallitus lähettää asian uudelleen valmisteluun niin, että tehdään ensin oheiset selvitykset kaupungin omien viranhaltijoiden toimesta. Selvitykset tehdään virkavastuulla, ja niiden oikeudellisuus on oltava ehdoton. Selvityksen antava viranhaltija myös vakuuttaa tehneensä selvityksen itsenäisesti ilman kenenkään ohjausta. Asia tuodaan uudelleen hallituksen päätettäväksi puheenjohtajan esityksenä. Lisäksi käynnistetään toimet, jossa kaupunginvaltuusto ratkaisee kaupunginjohtajan luottamuksen, eli onko kaupungin johtajalla kykyä hoitaa tehtäviään. Päätettävien asioiden valmistelu ja esittely perustuu yksinomaan luottamukseen.

–Kaupunginhallitus toteaa, että kysymys on koko hallinto-organisaation toimivuudesta, ammattitaidosta, uskottavuudesta ja ennen kaikkea luottamuksesta. Kaupunginjohtaja virkamiesorganisaation esimiehenä vastaa kaikkien alaistensa päätöksistä ja muista virkatoimista. Hänen tehtävänsä on valvoa, että kaikessa viranomaistoiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä kaupungin omia sääntöjä. Kaupunginjohtaja huolehtii kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Hän johtaa koko organisaatiota myös omalla esimerkillään ja käytöksellään. Kuntalaisten on voitava luottaa siihen, että viranomaiset toimivat lakien ja säännösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen esittelijänä hän vastaa esittelyjen laillisuudesta ja valtuuston vahvistamien sääntöjen noudattamisesta. Kaupunginhallituksen jäsenten on voitava luottaa päätösesitysten laillisuuteen, jotta he voivat tehdä ns. tarkoituksenmukaisuusharkintaa eli poliittista harkintaa. Näihin edellä mainittuihin seikkoihin ei kaupungin tilintarkastusyhtiö BDO Oy pysty tekemään selvitystä.

Toisen vastaesityksen teki hallituksen jäsen Leena Saari jäsen Jarmo Ahon kannattamana. Hän esitti, että kaupunginhallitus päättää hankkia Lohjan kaupungin tilintarkastajalta BDO Oy:ltä selvityksen Lohjan kaupungin ja Intercol Oy:n välisen sopimuksen noudattamisesta sekä kaupungin saatavien hallinnasta siten, että kaupunginhallituksen puheenjohtajisto täydentää selvitettävät kysymykset. Selvityksen jälkeen käynnistetään tarvittavat toimenpiteet viranhaltijoiden luottamuksen arvioimiseksi.

Kaupunginhallitus käsitteli myös matkailutontin maanvuokraamista ja saunarakennuksen myymistä Paloniemessä ja päätti merkitä tiedoksi vetovoimalautakunnan päätöksestä 15.12.2020 § 179 tehdyt oikaisuvaatimukset, keskeyttää matkailutontin maanvuokrausta ja saunarakennuksen myyntiä koskevan asian käsittelyn, kunnes on saatu selvyys yhteistoiminnan edellytysten jatkumisesta Lohjan kaupungin ja Intercol Oy:n välillä sekä palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.