Siuntion kunta tavoittelee tiivistä puukerrostalokorttelia kuntakeskukseen. Kortteli sijoittuu suunnitteilla olevan sote-keskuksen viereen nykyisen terveyskeskuksen alueelle. Sote-keskus on tarkoitus rakentaa nykyisen Sjundeå svenska skolan paikalle. Myös sote-keskus suunnitellaan puurakenteiseksi.

Tekninen lautakunta päätti maaliskuussa asettaa puurakentamista edistävän asemakaavaehdotuksen nähtäville. Ns Campus II -asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 4.4.–5.5.

Asemakaavaehdotus esittää ensisijaisesti puurakentamista asumiseen ja palveluille, yhteensä 12 890 kerrosneliömetriä. Alueelle on mahdollistaa toteuttaa sekä rivi- että kerrostaloja, joiden kerrosluku voi vaihdella kahdesta seitsemään. Kaikilta asuinrakennuksilta edellytetään, että ne ovat kantavilta rakenteiltaan pääosin puuta. Lisäksi kaikilta rakennuksilta edellytetään, että niiden julkisivun on oltava pääosin puuta.

–Asemakaavaehdotuksella haetaan monimuotoista toteutusta, jossa asumisen ratkaisuja olisi tarjolla niin sanotusti vauvasta vaariin, sanoo maankäyttöpäällikkö Eija Hasu.

Kerrostalojen maantasokerrosten asuntoihin on toteutettava omat pihat. Kattopuutarhojakin on mahdollista toteuttaa.

Kaava-alueelle on sijoitettu rakennuspaikat kahdelle 7-kerroksiselle, kahdelle 6-kerroksiselle, yhdelle 5-kerroksiselle ja kahdelle 3-kerroksiselle kerrostalolle. Lisäksi alueelle on sijoitettu paikat kaksikerroksiselle rivitalolle ja kaksikerroksiselle rakennukselle, joka voi olla myös kaupunkikerrostalo. Alueelle on myös sijoitettu yksikerroksinen liike-, toimisto- tai palvelurakennus. Uuden korttelin ja Sudenkaaren pientalojen väliin on pyritty jättämään mahdollisimman paljon puustoa.

–Puurakentaminen on Siuntion kunnan HINKU-tavoitteiden mukaista, kuten myös kaava-alueella varautuminen sähköautojen lataukseen. Muita ilmastomuutoksen hillintään ja sopeutumiseen vaikuttavia toimenpiteitä on kaavamääräyksiin sisällytetty vaatimus vihertehokkuudesta, kertoo Hasu.

Vihertehokkuus tunnetaan myös termillä viherkerroin. Se on työkalu, joka on käytössä jo monessa kunnassa ja kaupungissa. Työkalulla ja sen käyttöä edellyttävillä kaavamääräyksillä varmistetaan riittävä kasvullinen ja vettä läpäisevä pinta-ala tontilla – menetelmä kannustaa säästämään olevaa puustoa ja panostamaan viherkattoihin sekä kattopuutarhoihin.

–Parhaimmillaan puurakenteinen, vehreä ja esimerkiksi kaupunkiviljelyn kautta yhteisölliseen tekemiseen kannustava korttelialue on keidas keskustassa, niin sen asukkaille kuin alueella asioivillekin, Hasu sanoo.


Siuntiossa panostetaan puurakentamiseen ja vihertehokkuuteen.

Puukerrostalolle on suunnitelmat

Viime vuonna Siuntio osallistui Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli löytää keinoja, joilla puurakentamisesta tulisi kunnille ja urakoitsijoille helpommin lähestyttävä.

Hankkeen aikana Ajan Arkkitehdit Oy suunnitteli konseptisuunnitelman puukerrostalosta. Lisäksi tuotettiin hankintamalli. Niiden on tarkoitus laskea kuntien ja urakoitsijoiden kynnystä aloittaa puurakentamishanke tutun betonirakentamisen sijaan.

–Suunnitelmissa on toteutussuunnittelijoille ja urakoitsijalle kerrottu konkreettisesti, miten kerrostaloon saadaan tuotua puurakenteita toimivasti, sanoo projekti-insinööri Suvi Lakanen.

Puukerrostalo on suunniteltu muuntojoustavaksi: Tilaratkaisuja voidaan muuttaa monipuolisesti tarpeen mukaan, ja asunnot sekä yleiset tilat ovat esteettömiä. Suunnitelmissa on pidetty silmällä naapuritontille suunnitteilla olevaa sote-keskusta. Läheinen sijainti mahdollistaa helpot kulkuyhteydet esimerkiksi vanhuksille. Rakennuksen kerrosmäärä on helposti muutettavissa, sillä jokainen kerros pohjakerrosta lukuun ottamatta on identtinen.

Siuntion kunta