Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Karhujärven rantaan kosteikon, jonka avulla halutaan kohentaa järven tilaa. Yksityiselle ja vesiosakaskunnan maille rakennettava kosteikko on osa WWF:n VALUTA-hanketta ja Itämeren suojelutyötä.

Siuntion Karhujärvi on kärsinyt vuosia sinileväkukinnoista, hapettomuudesta ja umpeenkasvusta. Järvi on särkikalavaltainen ja sen arvo vesilintualueena on romahtanut. Järven tila heijastuu kielteisesti myös Siuntionjokeen. Karhujärven valuma-alue on laaja, ja savimailta matalaan järveen virtaava vesi tuo mukanaan runsaasti rehevöittäviä ravinteita ja kiintoainesta.

–Kunnostussuunnitelmassamme suosittelemme Karhujärven hoitokeinoiksi ulkoisen kuormituksen hillintää, hoitokalastuksen tehostamista ja lintuvesien hoitoa, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Siuntionjoen kunnostushankkeen projektipäällikkö Anu Suonpää-Espinola.

Kuormituksen vähentämiseksi WWF rakentaa Karhujärven rannalle noin puolen hehtaarin laajuisen kosteikon ja sen tulouomaan kolme pohjakynnystä. Kosteikko puhdistaa vedestä ravinteita ja kiintoainesta. Kosteikko rakennetaan pieneen, suoraan järveen laskevaan sivu-uomaan, jonka ympärillä on peltoja. Uoma kärsii eroosiosta, jota pohjakynnykset vähentävät hidastamalla ja tasaamalla virtaamaa.

–Karhujärven kosteikko on hieno kohde. Sen avulla saamme käsiteltyä yhden kokonaisen sivu-uoman vedet, jota kertyy noin 38 hehtaarin alueelta, sanoo VALUTA-hankkeen vetäjä, WWF:n Viivi Kaasonen.

Kosteikko rakennetaan osittain Andby-Harvsin vesiosakaskunnan maille.

–Toivomme, että yhteistyöhankkeella on positiivisia vaikutuksia Karhujärven veden laatuun. Olisi hienoa, jos mahdollisia kosteikkokohteita löytyisi lisää, vesiosakaskunnan edustajat toteavat.

Maanomistaja Anna Grönbergille kosteikolla on erityinen merkitys.

–Koen maanviljelijänä, että ympäristöön on tärkeää panostaa niin oman elinkeinon kuin myös omien lasten kannalta. Haluan jättää heille kauniin ja kukoistavan perinnön.

Kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta. Se on kasvillisuuden ja avovesialueiden mosaiikki, joka tarjoaa muun muassa vesilinnuille ruokailu- ja pesintäpaikkoja.

VALUTA-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n omarahoitusosuus katetaan Lassi Leppinen säätiön lahjoitusvaroilla. Kiviaineksen Karhujärven kosteikon toteutukseen lahjoitti Rudus Oy.

WWF

Karhujärven kosteikkotyömaa. (Kuva: Viivi Kaasonen)