Toimittaja

Hiilijunaliikenteestä aiheutuva haitta vaivaa Vihdissä

juna, vihti

Vihdin kunnanhallitus käsitteli 14.12 pidetyssä kokouksessaan Hanko–Hyvinkää-radan aiheuttamia tärinä- ja meluhäiriöitä ja kehotti Väylävirastoa ryhtymään lisätoimenpiteisiin hiilijunaliikenteestä Vihdin alueelle aiheutuvien haittojen poistamiseksi.

Rautateitse tapahtuva tavaraliikenne Koverharin satamaan on aiheuttanut Vihdin alueella syksystä 2019 lähtien tavanomaista rautatieliikennettä suurempaa tärinää rautatien läheisillä kiinteistöillä. Etenkin yöaikaan tapahtuva liikenne ja siitä aiheutuva aistittavissa oleva tärinä sekä aikaisempaa suurempi melu on koettu erityisen häiritsevinä.

–Kuntalaiset ovat antaneet melu- ja tärinähaitoista ennätyksellisen määrän palautetta. Tämän johdosta pyysimme Väylävirastolta selvitystä häiriöistä ja niiden aiheuttajasta loppuvuodesta 2019. Rata on ollut osa Vihtiä lähes 150 vuotta, joten olemme kyllä yhteiselon aikana kokeneet jo paljon. Muutos häiriöissä on vain niin dramaattinen, että siihen on pakko puuttua, toteaa kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Häiriöitä pyritty hillitsemään nopeusrajoituksin

Väylävirasto totesi kasvaneen tärinähaitan myös omissa selvityksissään ja päätti helmikuussa 2020 nopeuden alentamisesta määrätyillä rataosuuksilla. Rajoitus koskee yli 3 000 tonnin painoisia junia, ja se astui voimaan 29.3.2020. Tämän lisäksi 13.12.2020 astui voimaan uusi nopeusrajoitus koskien yli 2 500 tonnin painoisia junia.

–Väyläviraston tekemät toimenpiteet haittojen hillitsemiseksi ovat olleet hyvä alku, mutta ne eivät ole poistaneet ongelmaa eivätkä ole siten riittäviä. Asetetut nopeusrajoitukset eivät koske kaikkia rataosuuksia Vihdin kunnan alueella, sanoo Eerola.

Hanko–Hyvinkää-rata kulkee Nummelan läpi sekä halkoo Ojakkalan ja Otalammen taajamat ja Selin kyläalueen. Kuvassa Vihdin päätaajama Nummela. (Kuva: Vihdin kunta)

Hiilijunaliikenteestä suurin haitta Nummelassa

Hanko–Hyvinkää-rata kulkee Nummelan läpi sekä halkoo Ojakkalan ja Otalammen taajamat sekä Selin kyläalueen. Alueet, joilta palautetta saadaan eniten, sijoittuvat Nummelaan. Nummelassa on teetetty syksyn 2020 aikana selvityksiä melu- ja tärinähaitoista kahdella eri alueella, joilla on parhaillaan käynnissä asemakaavatyö. Molemmilta alueilta on olemassa vertailuaineistoa ajalta ennen hiilijunaliikenteen käynnistymistä. Selvitysten perusteella muutos on merkittävä ja vaikuttaa maankäyttöön, jota alueelle voidaan osoittaa.

–Pidämme kohtuuttomana sitä, että Väylävirasto on sallinut yksipuolisella päätöksellä merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheuttavan hiilijunaliikenteen osoittamisen Hanko–Hyvinkää-radalle ilman erillisiä selvityksiä, vaikutusten arviointia tai niiden tahojen kuulemista, joihin muuttuneen liikenteen vaikutukset ulottuvat. Ratkaisulla on kiistaton vaikutus radan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen arvoon ja kehittämismahdollisuuksiin, toteaa Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Kunnanhallituksen kannanotossa Vihdin kunta kehottaa Väylävirastoa ryhtymään viipymättä lisätoimenpiteisiin hiilijunaliikenteestä aiheutuvan haitan poistamiseksi.