Tänään: 12.07.2024

Päätoimittaja

Länsi-Uudenmaan vesien suojeluun ja kunnostukseen merkittävää rahoitusta –uusissa hankkeissa kunnostetaan virtavesiä, järvien ravintoketjuja ja valuma-alueita 

vesien suojelu

Virtavesiä on Suomessa perattu, suoristettu ja padottu, minkä vuoksi monet virtavesiriippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet tai jopa kokonaan hävinneet. LUUVIRTA-hankkeessa palautetaan virtavesiä kohti luonnonmukaisempaa tilaa. Siitä hyötyvät arvokkaat vaelluskalat, uhanalainen jokihelmisimpukka ja muu virtavesiluonto. Vedenalaisen luonnon elpyminen vaikuttaa myönteisesti myös vedenpinnan yläpuoliseen elämään.

I Finland har man rensat, rätat ut och dämt upp strömmande vatten, vilket har lett till att många arter, som är beroende av strömmande vatten, blivit utrotningshotade eller helt försvunnit. I LUUVIRTA-projektet återställer man strömmande vatten till ett mera naturenligt tillstånd. Detta gynnar de värdefulla vandringsfiskarna, flodpärlmusslan och den övriga vattennaturen. Att naturen under vattenytan repar sig inverkar positivt även på livet ovanför vattenytan.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta rahoitusta uusiin vesiensuojeluhankkeisiin yhteensä 602 880 euroa. Rahoitus mahdollistaa vesiensuojelun ja vesistökunnostusten jatkumisen monilla alueilla, joilla on jo tehty paljon työtä. Jatkuvuus on tärkeää, sillä vesiensuojelutyössä vaikutuksia ei yleensä nähdä välittömästi vaan pitkäjänteisen työn tuloksena. 

LUUVIRTA-hankkeessa kunnostetaan virtavesiä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueilla 

Tänä vuonna käynnistynyt LUUVIRTA-hanke (LUUVIRTA – Länsi-Uudenmaan virtavedet kuntoon ja vaellusesteet pois) sai 203 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta. Hanke edistää virtavesiluonnon monimuotoisuuden ja virtavesiekosysteemin toiminnan palautumista Länsi-Uudenmaan vesistöissä erityisesti kohteissa, joille Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022–2027 on esitetty toimenpiteitä. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2024–2026 on 406 000 euroa. 

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan virtavesikunnostuksia poistamalla pieniä vaellusesteitä ja edistämällä suurten vaellusesteiden poistamista. Työllä pyritään jokien vaellusyhteyden ja toimivan jokiekosysteemin palauttamiseen. Kunnostuksia suunnitellaan osin myös valuma-aluekohtaisesti. Niissä huomioidaan virtavesiluonto ja vesistön tilan parantaminen, veden viivyttäminen ja kuormituksen vähentäminen.  

Hankkeen toimet keskittyvät Karjaanjokeen ja Siuntionjokeen. Molempien vesistöjen ekologista tilaa ja erityisesti niiden virtavesimuodostumien luonnontilaa ovat heikentäneet vesirakentaminen, uomien perkaaminen ja suoristaminen, valuma-alueen maankäyttö ja muuttunut vedenkierto. LUUVIRTA-hanke jatkaa virtavesikunnostuksilla tänä vuonna päättyvän LUUVIRSU-hankkeen työtä. 

Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishankkeessa (HOITOKALA II) jatketaan Siuntionjoen latvajärvien ravintoketjukunnostusta 

Lupaavasti alkanut Siuntionjoen latvajärvien ravintoketjukunnostus jatkuu, kun Uudenmaan ELY-keskus myönsi 112 000 euron avustuksen HOITOKALA II -hankkeelle vuosille 2024–2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 202 000 euroa. 

Hankkeessa varmistetaan vuoden 2025 osalta hoitokalastuksen jatkuminen Vihdissä Enäjärvellä sekä alapuolisilla latvajärvillä Poikkipuoliaisella, Tervalammella ja Huhmarjärvellä. Poikkipuoliaisen kohdalla tähdätään merkittävään hoitokalastuksen tehostamiseen. Aiemman Enäjärven tehokalastushankkeen kokemusten pohjalta pyyntimuotona käytetään selvästi kustannustehokkainta syysnuottausta. Lisäksi hankkeessa tehdään intensiivistä hoitokalastuksen vaikutusten seurantaa. Enäjärvellä tutkitaan myös kuhan ja hauen ravinnonkäyttöä. 

VALLU-hankkeessa tähdätään ulkoisen kuormituksen vähentämiseen kunnostamalla valuma-alueita ja järjestämällä pellonpiennartilaisuuksia 

Valuma-aluekunnostusta Länsi-Uudellamaalla – tavoitteena sisävesien ja Itämeren rannikkovesien hyvä tila (VALLU) -hankkeessa jatketaan valuma-alueen kunnostamista ulkoisen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi useilla valuma-alueilla Länsi-Uudellamaalla. Uudenmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle 317 800 euron rahoituksen vuosille 2024–2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 635 600 euroa. 

VALLU-hankkeessa tehdään kokonaisvaltaista valuma-aluekunnostustyötä Länsi-Uudenmaan alueella toteuttamalla aiemmissa hankkeissa tehtyihin suunnitelmiin pohjautuvia vesiensuojelurakenteita mm. kosteikkoja ja kaksitasouomia, kunnostaen ja parantaen olemassa olevia vesiensuojelurakenteita ja  toteuttaen uusia kohteita. Hankkeessa huomioidaan myös hulevesikuormitus, joskin pääpaino on maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä. Hankkeeseen sisältyy myös kunnostussuunnitelmien tekemistä osalle valuma-alueista. Uusina kohdealueina rahoitusta saivat mm. Lohjanjärven, Gennarbyvikenin ja Pyhäjärven kunnostussuunnittelun käynnistäminen. Lisäksi edistetään vesistöystävällistä maa- ja metsätaloutta tiedonvälityksen, mm. pellonpiennaritilaisuuksien keinoin. 

Veikkolan vesistökunnostus jatkuu: pyrkii ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseen ja ravintoketjujen toiminnan parantamiseen sekä ylläpitoon 

Veikkolan vesistökunnostushanke on pyörinyt Kirkkonummella jo vuodesta 2018 alkaen kohdealueenaan Mankinjoen latvavedet Perälän-, Lammin- ja Kaljärvi sekä virtavedet. Kunnostuksen pääpaino on ollut Kaljärvellä, jonka ravintoketjua on kunnostettu intensiivisellä tehokalastuksella. Kunnostustyö saa jatkoa, kun Uudenmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle 50 000 euron avustuksen vuosille 20242025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 euroa. 

Hankkeessa jatketaan Kaljärven ylläpitävää hoitokalastusta vuosina 20242025. Vuonna 2024 tehdään Kaljärvellä särkikalojen syysnuottausta ja keväällä 2025 paunettipyyntiä. Kunnostuksen vaikutusten seurantaa jatketaan vedenlaadun ja eläinplanktonin osalta. Kaljärven ja Lamminjärven heikentyneiden kuhakantojen vahvistamiseksi ja ravintoketjun petokalojen määrän lisäämiseksi tehdään myös kuhaistutuksia. Hankkeessa myös pyritään toteuttamaan vesiensuojelukosteikko Kaljärven valuma-alueelle ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Alueen asukkaille kohdennettua neuvontaa jatketaan ulkoisen kuormituksen vähentämistoimista, erityisesti vesistöystävällisestä rantatonttien ja kiinteistöjen hoidosta. 

Veikkolan vesistökunnostushankkeessa on tarkoituksena laajentaa verkostomaista yhteistyötä koko Mankinjoen vesistöalueelle Mankinjoen vesistövision laatimiseksi ja koko vesistöalueen kattavan yhteisen tahtotilan ja kokonaisvaltaisen vesiensuojelun ja -kunnostamisen käynnistämiseksi latvoilta merelle kuten mm. Siuntionjoen vesistössä on toteutettu. Vaikuttaahan valuma-alueen kunnostus purkualueella rannikkovesialueella asti.

LUUVIRTA-hanketta rahoittavat alueellisten visioiden Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövisio, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio sekä Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta vesistöalueiden kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio, Loppi ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa LUUVIRTA-hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2024–2026.