Tänään: 14.07.2024

Toimittaja

Luksian Toivonkadun kampuksen saneeraushanke etenee

koulut, Luksia

Lohjan Toivonkadun kampuksen uudistaminen on suunniteltu kahteen rakentamista ja saneerausta vaativaan vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tullaan uudistamaan teknisten opintoalojen tilat. Toi­ses­sa vaiheessa tullaan keskittämään Lohjalla hajallaan olevat palveluiden ja hyvinvoinnin toiminnot Toivonkadun kampukselle, kun Lohjan Nummentien kampuksesta luovutaan.

Ensimmäisessä vaiheessa uudistettuihin tiloihin tulevat sijoittamaan opintoaloista auto-, ta­lo­tek­niik­ka-, rakennus-, metalli-, pintakäsittely- ja sähköalat. Nämä kaikki alat tullaan sijoittamaan sa­maan tilakokonaisuuteen käyttöasteen optimoimiseksi. Tilat suunnitellaan muun­tau­tu­vik­si työtiloiksi. Arvioiden mukaan toimintojen keskittäminen Toivonkatu 4:een pie­nen­tää kokonaisneliötarvetta ja siten myös rakentamiskustannuksia ja käyttökustannuksia. Suunnitelman mukaan Toivonkatu 2:n tiloista voi­daan tilojen valmistuttua luopua.

Uudistaminen on ensimmäisen vaiheen osalta edennyt hankesuunnitelmaan, josta ilmenevät aikataulu- ja kustannusarvio. Uu­dis­ra­ken­nuk­sen eli ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannusarvio hankevarauksineen on 20,3 M€. Toisen vaiheen eli Lohja Toi­von­ka­tu 4:n säilytettävän osan peruskorjauksen kustannukseksi on alustavasti arvioitu noin 6,7 M€. Tästä vaiheesta tehdään myöhemmin tarkentava suun­ni­tel­ma.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa erityisesti opintojen keskeyttämisiin, henkilökunnan työhyvinvointiin ja investointien määrään. Tarkastuslautakunta edellyttää jatkossa kiinnitettävän erityistä huomiota keskeyttämisen ehkäisyyn eli opiskelijan ohjaukseen ja tukitoimiin.

Henkilökunnan työhyvinvointia mittaavan työolobarometrin tuloksista ilmenee henkilökunnan huoli jaksamisesta, ammatillisen reformin tuomista muutoksista ja muutosvauhdista. Lautakunta painottaakin tähän tilanteeseen lääkkeeksi osaamisen kehittämistä, riittävän tuen saatavuuden lisäämistä ja johtamisen kehittämistä.

Investointien osalta tarkastuslautakunta painottaa investointien suunnitelmallisuutta kokonaisuutena ja digitaalisen välineistön tarkoituksenmukaista uudistamista. Vastineessaan hallitus painottaakin digivälineistöä uudistetun käyttötalouden kautta.

 

Luksiassa siirrytään vuosityöaikaan – aika avoin

Ammatillisten opettajien työnkuva muuttuu ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Opiskelijan kohtaamiselle haetaan enemmän aikaa ja henkilökohtaisuutta sekä opetuksen järjestämiseen enemmän joustavuutta. Siihen pyritään vuosityöaikaan siirtymisen avulla. Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika tulee olemaan 1500-1700 tuntia, johon kuuluvat kaikki työt. Kuntatyönantaja ja OAJ ovat päässeet vuosityöajasta sopuun. Uuteen työaikajärjestelmään voi siirtyä 1.8.2018 tai 1.1.2019 tai 1.8.2019, mutta kuitenkin viimeistään 1.8.2020. Vuosityöaikaan siirtyminen edellyttää yt-lain mukaisia neuvotteluja eri osapuolten välillä. Neuvottelut on oltava valmiina kolme kuu­kaut­ta ennen vuosityöaikaan siirtymistä. Hallitus antoi luvan neuvottelujen aloittamiselle.

 

Kiinteistöistä luopumista valmistellaan

Koy Luksian Opiskelija-asunnot on kuntayhtymän 100 % omistama ty­tär­yh­tiö, jolla on huoneistoja Lohjan Rust­hol­lin­ka­dul­la ja Eloniemenkadulla ja Vihdin Ma­jan­tu­van­ku­jal­la. Vähäisen käyttöasteen takia hallitus valtuutti kuntayhtymän johdon valmistelemaan Rusthollinkadun huoneistojen myyntiä.

Lisäksi Luksia neuvottelee Lohjan kaupungin kanssa luopuakseen Tennarin liikuntakeskuksessa hallussaan olevasta tilasta. Tila on ollut vuokrattuna Lohjan Kuvataidekoululle. Valmistelu liittyy Lohjan kaupungin Taimisto-Tennari liikuntapuistohankkeeseen.