Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke rakennuttaa Risupakanjoen varrelle kaksi kosteikkoallasta talvella 2021. Tavoitteena on parantaa joen vedenlaatua sekä tulvaherkkien peltojen käyttökelpoisuutta.

Siuntionjoki 20–22 -hankkeessa on laadittu kunnostussuunnitelmia hyvää heikommassa tilassa oleville vesistöille. Karhujärven tilan parantamiseksi, johon Risupakkajoki laskee, yhdeksi tärkeimmistä kunnostustoimenpiteistä on esitetty ulkoisen hajakuormituksen vähentämistä vesiensuojelukosteikkojen avulla. Vesiensuojelukosteikot puhdistavat niiden läpi virtaavaa vettä. Ne tarjoavat tulvatilavuutta ja vaimentavat virtaamia ja siten ehkäisevät tulvimista pelloille sekä vähentävät eroosiota uomassa ja pelloilta. Kosteikot myös monipuolistavat maisemakuvaa ja luovat uusia tai palauttavat vanhoja elinalueita eri lajeille.

Risupakanjoki on yksi merkittävistä Siuntionjoen latvavesistä.

–Joella on laaja maatalousvaltainen valuma-alue, jolta muodostuva ravinnekuormitus päätyy ojista ja puroista jokeen, joen mukana Karhujärveen ja lopulta merelle Pikkalanlahteen, kuvailee Siuntionjoki 2020–22 -hankkeen projektipäällikkö Anu Suonpää-Espinola.

–Nyt toteutettavilla vesiensuojelukosteikoilla pyritään osaltaan vähentämään tätä kuormitusta, Suonpää-Espinola jatkaa.

Kosteikot sijaitsevat Risupakanjoen alaosassa, alavassa jokilaaksossa. Joki on suunnittelualueen kohdalla aiemmin oikaistu ja sitä on myös ruopattu. Jokiuomalta puuttuvat luontainen suojavyöhyke ja tulvatasanteet. Jokilaakson pellot kärsivät säännöllisesti merkittävistä vettymishaitoista. Alueen maankäyttö, helposti huuhtoutuvat maalajit sekä peltojen kaltevuus ja alavuus lisäävät alueen aiheuttamaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta alapuoliseen Karhujärveen.

–Siuntionjoki on vesistöalueena erittäin tärkeä Siuntion kunnalle ja kuntalaisille, kertoo Siuntion kunnan ympäristöpäällikkö Tiina Hartman.

–On mahtavaa, että alueen kuntien ja LUVY:n yhteistyönä voidaan tehdä vesistöalueen tilan parantamiseksi pitkäjänteistä työtä Siuntionjoki 2030 -vesistövision syntymisen myötä. Nyt rakennettavat kosteikot ovat konkreettinen toimenpide vesiensuojelun edistämiseksi ja vesistöalueen tilan parantamiseksi. Ne myös edistävät luonnonmonimuotisuutta, mikä on aina hyvä asia.

Kosteikoilla pyritään vähentämään kiintoainesta ja ravinteita vesistöissä.

Kosteikkoa perustamassa

Kosteikot perustetaan joen suuntaisina ohivirtausreitteinä kaivamalla tulvaherkille pelloille. Kaivuumassat levitetään osalle peltolohkoa, jolloin viljelykäytössä säilytettävän pellon korkotaso nousee. Kosteikon perustamisvuonna kosteikko kaivetaan valmiiksi veden tulo- ja poistumisreittejä lukuun ottamatta. Liittyminen puroon toteutetaan kosteikon kaivuuta seuraavana vuonna. Näin ehkäistään kaivuun aikaisen kiintoaineen päätymistä jokeen.

Kosteikot perustetaan peltolohkoille siten, että kunkin maanomistajan peltolohkon kosteikko muodostaa oman kokonaisuutensa, joka on osa suurempaa kokonaisuutta joen vesiensuojelukosteikkoja. Suunnitellun kosteikkoketjun pinta-ala suojavyöhykkeineen ja avopainanteineen on lähes 6 hehtaaria. Siten nyt ensimmäisessä vaiheessa perustettavien vesiensuojelukosteikkojen osuus Risupakanjoen valuma-alueesta on hieman yli 0,1 %. Tavoite yli 0,5 % kosteikkopinta-alasta valuma-alueella pyritään toteuttamaan seuraavien kosteikkohankkeiden edetessä.

–Kuitenkin jo nyt toteutettavat 0,1 % kosteikot ovat vesiensuojelullisesti erittäin merkityksellisiä, painottaa LUVYn asiantuntija Virve Ståhl.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020. Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry