Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa, lokakuussa 2022 päättyneessä VALUME-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä. Vihdissä sijaitseville pilottikohteille, Maasojan ja Ison Myllylammen valuma-alueille valmistui vesiensuojelurakenteita vuonna 2022. Samalla niille laadittiin valuma-aluetasoiset tarkastelut, joissa esitellään keinoja valuma-alueilla syntyvän vesistökuormituksen vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Vihtijokeen laskevan Maasojan valuma-alue sijaitsee Vihdin kirkonkylän itäpuolella. Alueella on sekä maa- että metsätaloutta. Valuma-alueen alajuoksulle on valmistunut kosteikko ja kaksitasouoma alkuvuodesta 2022. Tulevaisuudessa alueelle voitaisiin rakentaa lisäksi täydentäviä, virtaamaa hidastavia rakenteita, kuten pohjapatoja ja pohjakynnyksiä, sekä uusia kaksitasouomia pelto- ja metsäalueille. Uomaan kohdistuvaa kuormitusta ja eroosiota maatalousalueilta on mahdollista vähentää käyttämällä maanparannusaineita. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimissa tutkimushankkeissa on saatu lupaavia tuloksia uomaan upotetun puuaineksen käytöstä ravinteiden ja mahdollisesti myös liuenneen orgaanisen hiilen eli humuksen pidättymisessä. Maasojan valuma-alueella puurankanippujen käyttöä olisi mahdollista kokeilla etenkin valuma-alueen latvoilla sijaitsevilla soilla.

–Vesiensuojelua on mielekästä toteuttaa erilaisia vesiensuojelurakenteita yhdistämällä, kertoo VALUME-hankkeen koordinaattori Virve StåhlLUVYsta.

Hiidenveden valuma-alueeseen kuuluva, Turuntien (seututie 110) ja valtatie 25:n risteyksessä sijaitseva Iso Myllylampi on matala ja pieni, virkistysarvoltaan tärkeä järvi. Ison Myllylammen valuma-alue on metsävaltainen. Alueella on huomattava määrä ojitettua turvemaata, jolta on päässyt kulkeutumaan humuskuormitusta järveen. Humuskuorma on heikentänyt Ison Myllylammen tilaa viime vuosikymmenten aikana.

VALUME-hankkeessa Ison Myllylammen valuma-alueelle rakennettiin kosteikko sekä kunnostettiin aiemmin rakennettuja vesiensuojelurakenteita yhdessä alueen maanomistajien kanssa. Rakennettuihin altaisiin asennettiin yhdessä maanomistajien kanssa puurankanippuja sekä uomiin bioreaktoreja, joiden käytöstä on puuaineksen tapaan saatu alustavia lupaavia tuloksia humuskuormituksen vähentämisessä. Maasojan tapaan myös Ison Myllylammen valuma-alueelle esitetään täydentäviä virtaamaa hidastavia rakenteita. Vuonna 2022 valmistuneiden rakenteiden toimivuutta on tarkoitus seurata etenkin humuksen pidättymisessä.

–Toistaiseksi tutkimustietoa erilaisten vesiensuojelurakenteiden tehosta pidättää humusta on kauttaaltaan vähän, minkä vuoksi Ison Myllylammen valuma-alue tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttavuuden seurantaan, Ståhl havainnollistaa.

–Seurantaa alueella onkin tarkoitus jatkaa LUVYn tulevissa hankkeissa, hän jatkaa.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Puunippuja Iso Myllylammen kosteikossa. (Kuva: LUVY / Virve Ståhl)