Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 29.4. oma vastaustaan hyvinvointialueemme tulevasta palveluverkkoratkaisusta. Koko vastine on luettavissa Lohjan kaupungin kotisivuilta, mutta tässä muutama nosto tuosta vastineesta.

Linja-autovuoroja on tulossa kesällä lisää

Uudenmaan Ely-keskuksen alueella Karkkilassa, Vihdissä, Lohjalla ja Inkoossa siirrytään 3.6. Ely-vetoiseen joukkoliikennöintimalliin. Tämä tarkoittaa Lohjan alueella sisäisten joukkoliikenteen vuorojen lisääntymistä haja-asutusalueilta keskustaan. Erityisesti vuorotarjonta lisääntyy muun muassa Nummi-Pusulan alueelta Lohjalle sekä Vappulan kautta kiertävissä vuoroissa. Lisäystä vuoroihin tulee myös Karjalohja – Sammatti suunnasta. Viikonloppuisin tulee paljon alueiden sisäistä liikennettä, mitä ei ollut ennen tarjolla. Etenkin on panostettu vaihdollisten yhteyksien toimivuuteen. Runkoliikenne Virkkala – Lohja – Helsinki jää edelleen markkinaehtoiseksi.

Karjalohja ja Sammatin terveysasemat vaarassa

Hyvinvointialueen palveluiden verkoston kehittämissuunnitelmassa Lohjan keskustassa on terveysasema, jonka akuuttivastaanotto on avoinna joka päivä klo 8–20. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tuotetaan Lohjan sairaalan tiloissa.  Hyvinvointialueen suunnitelmassa Karjalohjan ja Sammatin terveysasemat suljetaan ulkoistussopimuskauden päättyessä. Näiden kuntalaisten osalta liikkumisen tarve lisääntyy ja palveluiden saavutettavuus vaikeutuu.  Lohjan kaupunki esittää, että Sammatin ja Karjalohjan terveyspalvelut säilytetään nykyisellään monituottajamallia hyödyntäen. Palvelut ovat toimineet hyvin, henkilökunta on pysyvää, asiakkaat tyytyväisiä ja toiminta on kustannustehokasta. Terveysasemat palvelevat nykyisellään myös kuntarajojen yli.

Suun terveydenhuollon palvelujen verkosto on nykyään liian hajautunut

Suunnitelmasta käy ilmi, että alueen suun terveydenhuoltopalvelut ovat toteutettu liian pienissä yksiköissä, joka tekee ne ongelmallisiksi niin henkilökunnan kuin korjausrakentamisen suhteen. Hyvinvointialueen palveluiden verkoston kehittämissuunnitelmissa esitetään, että suun terveydenhuollon palveluita kootaan suurempiin yksiköihin. Lisäksi lähiterveysasemilla ja muissa alueen toimipisteissä voidaan tarjota esimerkiksi suun terveystarkastuksia.

Hyvinvointialueen esityksessä esitetään Lohjan osalta, että Lohjan alueella käynnistetään tarveselvitys Keskusaukion, Mäntynummen, Virkkalan ja Oinolan hammashoitoloiden sekä geriatrisen hammashoidon yksikön yhdistämisestä. Lohjan sairaalassa sijaitsevan kiireellisen hoidon yksikön tilaratkaisua arvioidaan samassa yhteydessä. Lohjan sairaalan osalta Lohjan kaupunki ja Lohjan aluesairaala ovat jo aikaisempina vuosina miettineet suun terveydenhuollon keskittäviä ratkaisuja ja koemme niiden linjauksien olleen hyviä. Keskitetyllä sairaalaratkaisulla koettiin silloin vahvistavan Lohjan sairaalan toimintamahdollisuuksia.

Neuvoloita vähennetään

Esityksessä perhekeskusten määrää lisätään seitsemään. Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä lähialueen neuvoloiden toiminta siirtyy lähtökohtaisesti perhekeskuksiin. Lasten, nuorten ja perheiden palveluita tarjotaan myös liikkuvina palveluina, kuten kotiin vietynä tai koulujen yhteydessä. Kouluihin sijoittuvia opiskeluhuollon tiloja hyödyntämällä palveluita pystytään tarvittaessa tuottamaan fyysisesti myös harvemmin asutuilla seuduilla. Lohjan osalta esitys supistaa neuvolatoimintaa erityisesti haja-asutusalueen osalta laajasti. Karjalohjan ja Sammatin alueiden asukkaiden palvelupiste olisi joko Nummen tai keskustan toimipisteet. Lohjan kaupunki esittää, ettei neuvolatoimintaa supisteta Karjalohjalla ja Sammatissa.

Lohja esittää myös pilottia, että Pusulan ja Karjalohjan / Sammatin koulujen opiskeluhuollon tilat varustetaan etävideoyhteyksin, jolloin kuntalainen voisi saada Lohjan perhekeskuksen lähipalvelua täydentävänä etäpalveluna. Lohja onkin valmis pilotoimaan ja kustantamaan ko. tiloihin esim. etäyhteydet ja tarvittavat tietotekniset laitteet toiminnan käynnistämiseen.

Nuorisokeskuksen toimintaan muutoksia

Lohja haluaa tuoda esiin Nuorisokeskus-toiminnan jatkon turvaamisen merkityksen kunnan, hyvinvointialueen ja TE-palveluiden synergian mahdollistavana palveluna. Yhteinen tila on mahdollistanut sujuvan konsultoinnin ohella huolellisen, saumattoman ja oikea-aikaisen palveluohjauksen erityisesti sellaisille kohderyhmille, joiden kohdalla riski palveluista putoamiseen on erityisen suuri. LUVNin päätös siirtää Ohjaamon terveydenhoitajan työpiste pois Nuorisokeskuksen tiloista on nähty merkittävänä riskinä paitsi näiden nuorten tippumiseen uudelleen palveluverkon ulkopuolelle, myös valtavana kustannusten nousuna, mikäli nuorten syrjäytyminen palveluiden hajanaisuuden tai vääräaikaisuuden vuoksi pitkittyy.

Sairaalapalveluissa tärkein kriteeri on laatu

Osastojen arvioinnissa tullaan huomioimaan yksikkökoot, henkilöstön saatavuus ja yhteistyö muiden palveluiden kanssa, ja lähtökohtaisesti luovutaan erillisistä pienistä yksiköistä. Kotisairaalaa ja muita liikkuvia palveluita kehitetään vastaamaan tarpeisiin. Osastopaikkoja keskitetään ja profiloidaan alueellisesti väestön tarpeita vastaavaksi.

Väestön kasvu ja ikääntyminen painottuvat lukumäärällisesti Espooseen ja sen lähialueelle. Tähän vastataan siirtämällä hoitopaikkojen sijoittumisen painopistettä hyvinvointialueen sisällä. Lohjan osalta niistä tärkeimmät ovat liikkuva sairaala sekä kotisairaala huomioiden Lohjan maantieteellinen laajuus ja omaisten mahdollisuudet vierailla eri pisteissä. Lohja toteaa, että ko. palveluiden lisääminen on potilaille ja omaisille paras malli ja se vähentää yleistä liikennöintiä ja kulkemista. Lohjan keskustan terveysasema on hyvien joukkoliikenneyhteyksin varrella ja koettu hyväksi sijainniltaan kaupungin keskustassa. Lohjan keskustan terveysaseman palveluiden vahvistaminen, aukioloaikojen pidentäminen ja toimintavarmuuden parantaminen on tärkeää ja välttämätöntä, sillä se on helposti saavutettavissa.

Lohja luottaa Länsirata-hankkeeseen

Hyvinvointialueen suunnittelemat palveluverkkomuutokset vaikeuttavat kuntalaisten arjen sujumista ja lisäävät merkittävästi liikkumisen, käytännössä henkilöautoliikenteen, tarvetta. Palveluiden heikennyksillä on epäilemättä vaikutuksensa myös alueen elinvoimaan ja kiinnostavuuteen asuinkuntana. Nykyisenlaisella osaoptimoinnilla sekä kuntalaisten että julkisen sektorin kokonaiskustannukset kasvavat, eivätkä palveluiden saavutettavuus ja laatu parane. Hyvinvointialueen palveluiden verkoston kehittämisessä tavoitteena tulee olla ihmislähtöiset ja yhdenvertaiset palvelut, joiden saatavuus ja saavutettavuus on kaikille Länsi-Uudenmaan asukkaille samat.

Lohja toteaa lausunnossaan, että suunnitelmien aikajänteen suunnitteluikkuna 2040 ei mitenkään huomioi sitä, miten aluetta kehitetään pitemmällä aikajänteellä. Lohjan osalta Länsi-rata tulee merkittävästi muuttamaan Lohjan ja Vihdin alueellista painoarvoa ja väestön määrää. Lohja on visionsa mukaan 60.000 asukkaan kaupunki vuonna 2050, ja Länsirata-hanke vahvalta osaltaan vastaa tuohon visiotavoitteeseen.

Hyvinvointialueen palveluverkkomuutoksilla on haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan. Toimivat ja helposti saavutettavat sote-palvelut ovat elinvoimatekijä sekä merkittävä veto- ja pitovoimatekijä kunnalle.

Kommentoi kirjoitusta