Isosorsimo on Hiidenvedellä laajalle levinnyt vieraslaji, joka heikentää vesistön tilaa ja virkistysarvoja. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kokeillaan erilaisia keinoja kasvin torjumiseksi. Vuonna 2018 kasvimassaa poistettiin pilottialueella koneellisesti, ja nyt ruoppausalueen reunoille on asetettu pressut kasvin leviämisen estämiseksi.

Hiidenveden rannalle Lohjan Vaanilanlahden suojelualueelle on asetettu uv-suojatut kestopressut vieraslaji isosorsimon torjumiseksi. Vieraslajin torjuntaan tähtäävä pilottiprojekti alkoi Hiidenveden kunnostus -hankkeessa vuonna 2018, jolloin Vaanilanlahden rannalta poistettiin isosorsimolauttoja kaivinkoneella. Vuonna 2019 torjuntatyötä jatkettiin peittämällä ruoppausaluetta hiekalla ja kylvämällä rannalle Hiidenveden luonnolle tyypillisiä kostean niityn kasveja.

Pilottiprojektin kolmas vaihe saatiin käyntiin syyskuussa 2020, kun ruoppausalueen reunamille isosorsimokasvustojen päälle asetettiin neljä 8 x12 metrin kokoista pressua, jotka kiinnitettiin maastoon painavalla konehuovalla.

–Pressujen tarkoitus on tukahduttaa vieraslaji hapen ja valon puutteeseen. Pressut poistetaan maastosta vuoden päästä, syksyllä 2021. Silloin nähdään, minkälaisiin tuloksiin menetelmällä päästään Hiidenveden ympäristössä, toteaa projektipäällikkö Ekaterina Ikonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

–Pilottiprojektin tavoitteena on kartoittaa, mikä on kustannustehokkain toimenpide kasvin torjumiseksi ja millä keinoin isosorsimon palaaminen alueelle saadaan estettyä, Ikonen jatkaa.

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenveden Vaanilanlahden suojelualueella pressutuksella. Pressut poistetaan maastosta vuoden kuluttua.

Torjunnan tavoitteena hauen kantojen parantaminen ja kuormituksen hallinta

Hiidenveden alueella isosorsimo on hyvin laajalle levinnyt vieraslaji, joka peittää rantoja syrjäyttäen alueelle tyypilliset rantavyöhykkeet kasvit, kuten sarat ja korteet. Vuoden 2015 Hiidenveden kasvillisuuskartoituksessa arvioitiin isosorsimon peittävän lähes kolmasosan järven rantaviivasta. Sara- ja kortekasvustot ovat erityisesti hauelle tärkeitä kutualueita. Sen sijaan tiiviitä kasvilauttoja muodostava isosorsimo ei sovellu hauen kutuympäristöksi. Haukikantojen vahvistaminen lisäisi särkikalojen saalistusta. Sillä olisi suotuisa vaikutus Hiidenveden tilaan, sillä runsaat särkikalakannat pöllyttävät järven pohjaa ja lisäävät sisäistä kuormitusta. Tämän vuoksi Hiidenveden kunnostus -hankkeen torjuntatoimet kohdistettiin hauelle tärkeille kutualueille Hiidenvedellä.

Isosorsimon torjunta omalla rannalla kannattaa aloittaa ajoissa

Isosorsimo (Glyceria maxima) on 1–2,5 metriä korkea, monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa laajoina, puolikelluvina kasvustoina vesistöjen rannoilla. Sen korsi on vankka ja lehdet ovat 5–15 mm leveät ja alta kiiltävät. Lajilla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia tai voimakkaampia kilpailijoita. Hauen kutualueiden heikentämisen lisäksi isosorsimo soveltuu huonosti vesilintujen pesimäalueeksi ja vaikeuttaa vesistön virkistyskäyttöä, kuten veneilyä, uimista ja kalastusta. Torjunta kannattaa aloittaa heti kun kasvia havaitsee rannallaan. Isosorsimo poistetaan vedestä juurineen ja kompostoidaan etäällä vesistöistä ja ojista. Isosorsimoa voi yrittää tukahduttaa pressuttamalla, jolloin kasvi tukahtuu valon ja hapen puutteeseen. Vesiluonnolle vaaratonta kemiallista torjuntaa ei tunneta.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Uudenmaan ELY-keskus rahoittaa Hiidenveden kunnostus -hanketta vuosina 2020–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.