Tänään: 24.07.2024

Päätoimittaja

Lohja on Hinku-kunta, mutta mitä se tarkoittaa

Hinku

Suomi on maailmanlaajuisesti tunnettu sitoutumisestaan kestävän kehityksen periaatteisiin, ja tässä artikkelissa keskitymme erityisesti Hinku-kuntiin. Hinku-kunnat ovat edelläkävijöitä ilmastotyössä ja niiden innovatiiviset ratkaisut ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat esimerkillisiä. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin Hinku-kuntien periaatteisiin ja toimiin, jotka tekevät niistä kestävän kehityksen malliesimerkkejä.

Aiheesta kirjoitimme 2020: Lohjan kaupunki liittyi Hinku-kunnaksi vuonna 2013 ja otti tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80% vuoteen 2030 mennessä. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.1. Hinku 2.0 toimenpideohjelman.

Ilmastotyön edelläkävijät

Hinku-kunnat ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotka vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja edistävät kestävää kehitystä. Nämä toimet sisältävät muun muassa uusiutuvan energian käytön lisäämisen, energiatehokkuuden parantamisen ja kestävän liikenteen kehittämisen. Hinku-kunnat pyrkivät olemaan suunnannäyttäjiä ilmastoystävällisen elämäntavan omaksumisessa.

Vuonna 2019 kirjoitimme: Yhteensä Suomessa on 47 Hinku-kuntaa. Hanke alkoi vuonna 2008 ja Lohja liittyi Hinku-kunnaksi valtuuston päätöksellä vuonna 2013.

Uusiutuvan energian edistäminen

Yksi Hinku-kuntien keskeisistä tavoitteista on uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen. Tämä tarkoittaa investointeja aurinkoenergiaan, tuulivoimaan ja muihin uusiutuvan energian lähteisiin. Monet Hinku-kunnat ovat jo asentaneet aurinkopaneeleja julkisiin rakennuksiin ja tarjoavat kannustimia yksityisille talouksille ja yrityksille, jotka investoivat uusiutuvaan energiaan.

Energiatehokkuuden parantaminen

Energiatehokkuuden parantaminen on toinen tärkeä osa-alue Hinku-kuntien ilmastotyössä. Tämä sisältää vanhojen rakennusten peruskorjaukset, uusien energiatehokkaiden rakennusten rakentamisen ja älykkäiden energianhallintajärjestelmien käyttöönoton. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiankulutusta ja päästöjä, mikä on olennainen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Kestävän liikenteen kehittäminen

Hinku-kunnat panostavat kestävän liikenteen kehittämiseen luomalla parempia edellytyksiä joukkoliikenteelle, pyöräilylle ja kävelylle. Tämä sisältää muun muassa parempien pyöräteiden rakentamisen, joukkoliikenteen aikataulujen ja reittien optimoinnin sekä sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämisen. Kestävän liikenteen edistäminen vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä ja parantaa asukkaiden elämänlaatua.

Yhteisöllisyys ja osallistuminen

Hinku-kuntien työ ei rajoitu vain teknisiin ratkaisuihin, vaan ne korostavat myös yhteisöllisyyden ja osallistumisen merkitystä. Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan ilmastotyöhön ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan. Tämä lähestymistapa luo vahvan yhteisöllisen hengen ja varmistaa, että ilmastotyö on kaikkien yhteinen asia.

2018 Lohjan Kilpiän tila sai kuukauden Hinku-palkinnon.

Jatkuvat innovaatiot ja oppiminen

Hinku-kunnat ovat jatkuvan oppimisen ja innovaatioiden eturintamassa. Ne tekevät yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa kehittääkseen uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä innovatiivinen ympäristö mahdollistaa uusien, tehokkaampien ja kestävämpien käytäntöjen syntymisen.

Tulevaisuuden suunnat

Katsoessaan tulevaisuuteen, Hinku-kunnat pyrkivät olemaan esimerkkinä siitä, miten paikalliset toimet voivat vaikuttaa globaalisti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ne jatkavat työtään ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja uusien kestävien ratkaisujen kehittämiseksi, joiden vaikutukset ulottuvat koko maailmaan.

Yhteenveto

Hinku-kunnat ovat loistava esimerkki siitä, kuinka paikalliset toimet voivat vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Niiden sitoutuminen uusiutuvan energian käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja kestävän liikenteen kehittämiseen näyttää suunnan, jota kohti koko yhteiskunnan tulisi pyrkiä. Hinku-kunnat ovat todellisia ilmastotyön edelläkävijöitä ja niiden esimerkki inspiroi muita kuntia ja yhteisöjä ympäri Suomen ja maailman.

Hinku-kuntien kriteerit

Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Hinku-kunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa. Uudet Hinku-kunnat sitoutuvat täyttämään Hinku-kriteerit vuoden kuluessa liittymispäivästä.

Tavoite

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöt lasketaan Hinku-laskentasäännön mukaan (mukaan lukien päästöhyvitykset). Lue lisää käyttöperusteisen päästölaskennan menetelmästä.

Prosessit

 1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
 2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
 3. Kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä muu kunnan työntekijä toimii Hinku-verkoston johtoryhmän jäsenenä.
 4. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja Syken välillä.
 5. Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.
 6. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tieto tehdyistä toimista toimitetaan myös Sykelle. Valtakunnallisesti kiinnostavat hillintätoimet voidaan viedä myös Kestävyysloikka-verkkopalveluun. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. Syke voi tarvittaessa täydentää tiedot Kestävyysloikkaan.
  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.