Hyvinkään ja Karjaan välisen rataosuuden varrelta poistetaan riskipuita turvallisuuden parantamiseksi. Työ aloitettiin joulukuussa 2023 ja tavoitteena on poistaa riskipuut loppuvuoteen 2024 mennessä. Riskipuita poistetaan osana Väyläviraston Hyvinkää−Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien poistaminen -hanketta.

Puita ja korkeita pensaita poistetaan rautatien suoja-alueelta turvallisuuden parantamiseksi. Rautatien suoja-alueella tarkoitetaan rautatien molemmin puolin sijaitsevaa, 30 metrin etäisyydelle ulottuvaa aluetta reunimmaisen raiteen keskeltä. Radan rakenteiden vaurioitumisesta ja liikennehäiriöistä aiheutuu yhteiskunnalle suuret vuosittaiset kustannukset. 

– Väyläviraston raja on sijainnut lähes ikuisuuden pääosin 15 m etäisyydellä. Rajalla on jäänteitä vanhasta parruaidasta piikkilankoineen. Suojavyöhyke 30 m:iin asti, mikä perustuu ratalakiin. Aina se ei ole näin ollut mutta ainakin vuodesta 2018 asti, kertoo tilanteesta Henri Soukko Konepalvelu Erkco Oy:stä.

Riskipuu tarkoittaa puuta, joka kaatuessaan ulottuu radalle tai sen rakenteisiin. Tarkoituksena ei siis ole poistaa kaikkea kasvillisuutta. Suoja-alueella olevat luonnonsuojelualueet, uhanalaiset lajit, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, arvokkaat luontokohteet ja luonnonmuistomerkit on ELY-Keskus selvittänyt etukäteen, joka otetaan huomioon. Tonteilla kasvavien puiden ja pensaiden poistamisesta sovitaan erikseen maanomistajan kanssa tehtävässä katselmuksessa. Radanpitäjän suorittamasta kasvillisuuden poistamisesta ei aiheudu maanomistajalle kuluja. Puun myyntitulot tilitetään maanomistajan tilille. Mahdollisesta muusta syntyneestä haitasta ja vahingosta pyritään ensisijaisesti sopimaan.


– Riskipuiden poistolla ehkäistään esimerkiksi puiden kaatumista radalle. Kaatumisesta aiheutuisi merkittävää haittaa rautatieliikenteelle, projektipäällikkö Harri Sakki Väylävirastoltakertoo puuston poistosta.

Urakoitsijoina toimivat Konepalvelu Erkco Oy ja Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy. Puunpoistoa tehdään motoilla sekä metsurityönä.

Maanomistajia tiedotetaan riskipuiden poistosta kirjeitse. Vastauskirjeellä on mahdollista pyytää myös yhteydenottoa. Riskipuiden poistamisesta ei aiheudu maanomistajille kuluja.. Puustosta maksettavat korvaushinnat on ilmoitettu kirjeen mukana. Suoja-aluetta ei lunasteta rautatiealueeksi, vaan se on jatkossakin maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa.

Onko sinulla maata radan välittömässä läheisyydessä?

– Kiinteistöomistajille on Väylävirasto postittanut valtakirjan, jonka asukkaiden on pitänyt palauttaa. Siitä tulee valita itselle sopiva kohta 1-5 (oheinen faktaruutu). Lisäksi pyrimme vähintäänkin lähettämään tekstiviestin, kun puunkaato lähestyy. Tosin valtakirjojen vastausprosentti on ollut erittäin heikko, joka on lisännyt ja hidastanut työtämme. Meillä on kaksi henkilöä soittamassa kiinteistön omistajia läpi, ja pyytämässä valtakirjojen palauttamista. Osaa on todella vaikeaa edes tavoittaa, kertoo haastavasta tilanteesta Soukko.

– Varsinainen katselmus kestää tavallisesti puolesta tunnista tuntiin. Tontin omistajan tulisi olla paikan päällä, ja tehdä viimeistään silloin päätös, mitä puille tehdään. Pihapuiden ja arvopuiden osalta voidaan käyttää harkintaa tietyissä rajoissa, jatkaa Soukko.

Sähköistyshankkeen aikataulu

Karjaa-Hanko rataosa on sähköistetty viime vuoden marraskuussa ja Karjaa-Hyvinkää radan osuuden piti aikataulun mukaan valmistua joulukuussa 2024, mutta viime aikoina on käynyt selville, että aikataulua uhkaavat kolme Lohjan alueella olevaa voimalinjaa. Kirkniemen alueella on nimittäin yksi Sappi Kirkniemen ja kaksi Carunan toimivaa voimalinjaa (110 kV), jotka ovat radan sähköistämisen kannalta liian matalalla. Näitä kolme voimalinjaa pitää nostaa ennen radan sähköistystä.

Ongelma ja viivästyminen eivät käytännössä vaikuta radan nykyiseen liikenteeseen, liikenne vain jatkuu dieselvetureiden voimin. Viivästyksessä on kyse pitkälti Carunan ja Sappi Kirkniemen aikatauluista ja voimalinjoille ajoitettavista käyttökeskeytyksistä. Sappi Kirkniemen tehtaanjohtaja Martti Savelainen on kertonut Väylän Harri Sakille, että linjat nostetaan heti lumien sulettua.

rautatien suoja-alue
rautatien suoja-alue

Maanomistajan vaihtoehdot kaadettaville puille

Vaihtoehto 1   Yhteismyyntiin osallistuminen

Urakoitsija suorittaa puun kaadon sekä kuljettaa yhteismyyntiin menevän puutavaran välivarastoon tien varteen, josta puun ostaja suorittaa jatkokuljetuksen. Puun myyntitulot tilitetään maanomistajan valtakirjaan ilmoitetulle tilille.

Vaihtoehto 2 Maanomistaja pitää kaadetut puut itsellään

Urakoitsija suorittaa puun kaadon sekä kuljettaa puutavaran välivarastoon tien varteen tai kiinteistön omistajan osoittamalle paikalle kiinteistöllään. Kiinteistön omistaja vastaa itse puutavaran jatkotoimenpiteistä.

Vaihtoehto 3   Maanomistaja suorittaa itse kasvillisuuden poiston

Maanomistaja poistaa itse kasvillisuuden suoja-alueelta. Ennen kasvillisuuden poistamista maanomistaja ottaa yhteyttä alueen rataisännöitsijään ja keskustelee turvallisesta tavasta kaataa puustoa rautatien läheisyydessä. Lisätietoja siitä, minkälainen kasvillisuus aiheuttaa vaaraa rataturvallisuudelle, saa rataisännöitsijältä. Rautatiealueella työskentely vaatii ratatyöturvallisuuspätevyyden.

Vaihtoehto 4   Ei poistettavaa kasvillisuutta

Jos kiinteistöllänne ei ole poistettavaa puustoa, valitkaa vaihtoehto 4 Valtakirjassa ja merkitkää lisätietoihin syy miksi poistettavaa ei ole (esim. pelto, taimikko tai muu)

Vaihtoehto 5  Erityiskasvillisuutta

Jos kiinteistöllänne on erityiskasvillisuutta, kuten istutettuja pihapuita tai pensaita, valitkaa vaihtoehto 5 Valtakirjassa ja merkitkää lisätietoihin kasvillisuuden tyyppi ja sijainti. Erityiskasvillisuus katselmoidaan ja sen suojelemisesta tai poistamisesta neuvotellaan kiinteistön omistajan kanssa.